Hotărârea nr. 751/2016

Hotărârea 751/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat), modificată prin Hotărârea nr. 609/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor

fond de stat), modificată prin Hotărârea nr. 609/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 402/2016, modificată prin Hotărârea nr. 609/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 530189/451/20.12.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 402/2016, modificată prin Hotărârea nr. 609/2016;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 402/2016,astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 609/2016, în sensul înlocuirii doamnei Horvâth Anna din funcția de președinte al comisiei, cu domnul Dan Ștefan Tarcea, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 751 din 20 decembrie 2015 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)