Hotărârea nr. 750/2016

Hotărârea 750/2016 - Exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 28.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 28 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 529996/45/20.12.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune exercitarea dreptului de preemțiune de către Municipiul Cluj-Napoca pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 28;

Reținând prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Văzând Adresa nr. 1026/05.12.2016 a Ministerului Culturii, Intenția de înstrăinare a imobilului, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 508005/06.12.2016, de către domnul Banffy Iosika Imre Laszlo, prin SC A Bejenaru și Parteneri, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă exercitarea dreptului de preemțiune, de către Municipiul Cluj-Napoca, pentru cumpărarea imobilului-monument istoric, CJ-II-a-A-07244, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 28, înscris în CF nr. 250776, nr. CF vechi 184127, nr. cadastral vechi 14956, compus din teren intravilan, nr cadastral 250776, cu suprafața de 1362 mp și casă din piatră și cărămidă acoperită cu țiglă, nr cadastral 250776-C1, la parter: 9 camere, două bucătării și dependințe, iar la etaj: 6 camere, bucătărie, dependințe, proprietatea domnului Banffy Iosika Imre Laszlo în cotă actuală de 1/1.

Art. 2. Se mandatează Comisia constituită prin Hotărârea nr. 66/2015, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 199/2016, pentru negocierea prețului de cumpărare, în condițiile legii.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia constituită prin Hotărârea nr. 66/2015, modificată prin Hotărârea nr. 199/2016, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


Nr. 750 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)