Hotărârea nr. 749/2016

Hotărârea 749/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 406/2016 (constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii spațiilor cu altă destinație dobândite în baza Hotărârii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a O.U.G. nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, moștenitorilor acestora/cumpărătorilor subsecvenți).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 406/2016 (constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii spațiilor cu altă destinație dobândite în baza Hotărârii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a OUG nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, moștenitorilor acestora/cumpărătorilor subsecvenți)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 406/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 530079/451/20.12.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 406/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 406/2016, în sensul înlocuirii doamnei Horvâth

Anna din funcția de președinte, cu domnul Dan Ștefan Tarcea, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și

evidența proprietății.


de ședință, tefan Tarcea


Nr. 749 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)