Hotărârea nr. 745/2016

Hotărârea 745/2016 - Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 527631/45/19.12.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., identificat prin nr. topo. 23621,23622, 23623, 23624, în suprafață de 31555 mp., înscris în CF nr. 323068 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj, astfel:

 • - parcela identificată prin nr. topo. 23621/1, 23622/1, 23623/1, 23624/1, în suprafață de 29805 mp., care va fi reînscrisă în CF nr. 323068 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - parcela identificată prin nr. topo. 23621/2, 23622/2, 23623/2, 23624/2, în suprafață de 1750 mp., care va fi reînscrisă în CF nr. 323068 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj.

Art. 2. (1) Se aprobă alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., identificate după cum urmează:

 • - imobilul „teren”, identificat prin nr. topo. 23621/2, 23622/2, 23623/2, 23624/2, în suprafață de 1750 mp., cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - imobilul „teren”, identificat prin nr. topo. topo. 23614, în suprafață de 1850 mp., cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - imobilul „teren pentru construire”, identificat prin nr. topo. topo. 23615, în suprafață de 310 mp., cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj.

(2) Prin alipirea celor trei imobile se va forma un singur corp cadastral „teren intravilan”, în suprafață de 3910 mp., cu nr. topo. 23621/2, 23622/2, 23623/2, 23624/2, 23614, 23615, cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilelor identificate la art. 1 -2, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., astfel:

 • - imobilul-teren în suprafață de 29805 mp., cu nr. topo. 23621/1, 23622/1, 23623/1, 23624/1, va fi reînscris în CF nr. 323068 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - imobilul-teren intravilan, în suprafață de 3910 mp., cu nr. topo. 23621/2, 23622/2, 23623/2, 23624/2, 23614, 23615, va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Se însușește documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 5. Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 606/2016.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 745 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ANEXA LA HOTARAREA NR. 745/2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI IN CARTEA FUNCIARA

AMPLASAMENT:

STR. MOGOSOAIA, F.N.

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 323068, NR. TOPO. 23621, 23622, 23623, 23624

C.F. NR. 323079, NR. TOPO. 23614

C.F. NR. 323238, NR. TOPO. 23615

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

TABEL CU


PARCELELOR


NUN

[ĂR

SUPR (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETAR

1 C. F.

CAD.

TOPO.

SITUAT]

[A ACTUALĂ - CONFORM C.F.

323068

Cluj-

; Napoca

 • 23621

 • 23622

 • 23623

 • 23624

31555

Teren

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

323079

Cluj-Napoca

23614

1850

Teren

323238

Cluj-Napoca

23615

310

Teren pentru construire

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

3.  ,68

Cluj-

Napoca

23621/1

23622/1

23623/1

23624/1

29805

Teren

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

23621/2

23622/2

23623/2

23624/2

1750

Teren

323079

Cluj-Napoca

23614

1850

Teren

323238

Cluj-

Napoca

23615

310

Teren pentru construire

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ALIPIRE TEREN

323068

Cluj-

N^^oca

23621/1

23622/1

23623/1

23624/1

29805

Teren

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

23621/2

23622/2

23623/2

23624/2

 • 23614

 • 23615

3910

Teren intravilan

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

323068

Cluj-

Napoca

23621/1   -

23622/1

23623/1

23624/1

29805

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREAE^ERATIVĂĂ'.Ă

G.I.G.C.L. JUD.       nc“'?T.iF'CAT

NOU

Cluj-Napoca

23621/2

23622/2

23623/2

23624/2

 • 23614

 • 23615

3910

Teren intravilan

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

întocmit:

ing. Buzea Eugen- Cosmin


Prin prezenta revenim la nota cu nr de mai sus, si precizam ca, in temeiul legilor fondului funciar, numerele topo. 11964/1, 11964/2, au făcut obiectul Hotărârii nr. 208 din 29.01.2009, (anexata) emisa in favoarea numitului Chiorean Alin Vasile, prin care s-a respins contestația


acestuia, impotriva propunerii de respingere formulata de către Comisia locala de fond funciar, in dosarul de revendicare nr. 81201/2005, si nu obiectul Hotărârii nr 331/2012, (anexata) privind validarea Anexei 23, pentru terenul cu nr topo. 21760/2, emisa in favoarea numirilor Chiorean Ioan,

Chiorean Gavrila, Chiorean Emil, Chiorean Vasile, in dosar nr. 2948/1997, cum din eroare a fost menționat inițial.PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scora: 1:500
Nr. cadastrol

Suprafața mosuroto

Adresa imobilului

3.910mp

Mun. Cluj-Napoco, str. Mogosoaia, f.n.

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ—NAPOCA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1.

Cc

3.910

Neimprejmuit

Totol

3.910


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod constr.

Destinotia

Suprofota construita la sol (mp)

Mențiuni

Total


Suprofota totol mosurota o imobilului = 3.910 mp

Suprofota din act = 3.910 mp


Executant:

Data:

Decembrie


ing. 8u^^|ij<jejf^osrnin zZv           'rX-

20/}<’'r CERTIFICAT <) //« DEAUTOr.irAHS SERIAGJ NR. 18/

bt/ea A V EUGEN-COSMiN ■£/'' x

Confirm executarea'măaîjworjlor.la teren, corectitudinea întocmiFirabcumentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren


Inspector

Semnoturo si parafa


Ștampile BCPI


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral
11971AMP1

A^rX'TÎ A .VAWNVU

V T. C .1 I? « N 1 s r 51 *» U E3C i ffi.W      «L4AW A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

V? z<or;anc **»Z                               •'

 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan

Nr. CF vechi: 101391

Adresa: Cluj-Napoca

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 23621, 23622, 23623, 23624

31.555

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

7710 / 16.08.1984

Decret nr. de expropriere nr. 31/1982

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, expropriere, dobândit prin Lege, cota actuala

Al        1

1/1

(provenita din conversia CF 101391)

 • 1) statul român, în administrarea operativa a

 • 2) G.I. G.C.L. CLUJ

C. IPairtsa ZZZ.

~rsc~?’?:ir5 Trivinc?                            dr'2s?ts.!ii!i de

drepturile reale de garanție si sarcjni

NU SUNT


CARTE FUNCIARA NR. 323068 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-NapccaCertific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.                                   . .

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, chitanța nr. CJ16C45810/29-09-2016, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării, 03/10/2016Asisien t-regsstra ior,

Cz I l'J'r-. J v (O L.U O \ir~J Si

/'   /J; 5

/ fa

j (parafa șl semnătura)EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

Nr.

173162

PENTRU INFORMARE

Ziua

14

Luna

10

Anul

2016

\ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut                                                              Nr. CF vechi:101378

Adresa: jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:23615

Din acte: 310 Masurata: 310

Teren pentru construire

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  5879 / 17/10/1980

  Decret nr. 424, din 01/01/1978 emis de STATUL ROMÂN;

  Bl

  _

  Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) G.I.G.C.L. CLUJ

 • C. Pairtea 0 00 = SARCOME =  [înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  1 NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

323238

310

Teren pentru construire

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

______________________DETALII LINIARE IMOBIL______________________ Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

-

310

23615

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile "legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 251P.

Data soluționării, 18-10-2016

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator,

Pîrvu-Braica Adrian


Referent,


(parafa și semnătura)


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


iu: Cluj-Napoca

Nr.

173149

Ziua

14

-Luna

10

■ Anul

2016


Nr. CF vechi:101378


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Mogoșoaia, Nr. 9, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:23614

Din acte: 1.850 Masurata: -

Teren pentru construire creșaB. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5879 / 17/10/1980

DecTetnr. 424/1978, din emis de (plan de situație anexat);

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) G.I.G.C.L JUD. CLUJ


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

^NU SUNT


Pagina 1 din 2_________________________________________Carte Funciară Nr. 323079 Comuna/Oraș/Municipiu: C/uj-Napfâ$

Teren

Anexa Nr. 1 La Partea 1                               •*

Nr cadastral

Suprafața, masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 23614

-

Teren pentru construire creșa

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

5.DETALII LINIARE IMOBIL


Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.


Date referitoare iateren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

-

-

23614

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

ATT

CAD- CL

Top: 23614-€T

construcții ■administrative si seeialc-ulturale

-

Cu-acte

-Cfeșafse-radiaza}

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu

Data soluționării,

14-11-2016


Data eliberrii,

-'-<7
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 443591/45/21.10.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Se aprobă dezlipirea imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., identificat prin nr. topo. 23621,23622, 23623, 23624, în suprafață de 31555 mp., înscris în CF nr. 323068 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj, astfel:

'      - parcela identificată prin nr. topo. 23621/1, 23622/1, 23623/1, 23624/1, în suprafața de

30385 mp., care va fi reînscrisă în CF nr. 323068 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj; . -

 • - parcela identificată prin nr. topo. 23621/2, 23622/2, 23623/2, 23624/2, în suprafață de 1170 mp., care va fi reînscrisă în CF nr. 323068 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., identificat prin nr. topo. 23614, în suprafață de 185O‘mp., înscris în CF nr. 323079 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj, astfel:

 • - parcela identificată prin nr. topo. 23614/1, în șuprafață de 500 mp, care va fi reînscrisă în CF nr. 323079 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - parcela identificată prin nr. topo. 23614/2, în suprafață de 1350 mp., care va fi reînscrisă

în CF nr. 323079 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj.                            .

Art 3. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren pentru construire, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., identificat prin nr. topo. 23615, în suprafață de 310 mp., înscris în CF nr. 323238 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj, astfel:

 • - parcela identificată prin nr. topo. 23615/1, teren pentru construire, în suprafață de 80 mp,


care va fi reînscrisă în CF nr. 323238 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;                                                      ’             ••

 • - parcela identificată prin nr. topo. 23615/2, teren pentru construire, în suprafață de 230 mp., care va fi reînscrisă în CF nr. 323238 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj.

Art. 4. (1) Se aprobă alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., identificate după cum urmează:

 • - imobilul „teren”, identificat prin nr. topo. 23621/2, 23622/2, 23623/2, 23624/2, în suprafață de 1170 mp., cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - imobilul „teren”, identificat prin nr. topo. topo. 23614/2, în suprafață de 1350 mp., cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - imobilul „teren pentru construire”, identificat prin nr. topo. topo. 23615/2, în suprafață de 230 mp., cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj.

(2) Prin alipirea celor trei imobile se va forma un singur corp cadastral „teren intravilan”, în suprafață de 2750 mp., cu nr. topo. 23621/2, 23622/2, 23623/2, 23624/2, 23614/2, 23615/2, cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj.

Art. 5. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilelor identificate la art. 1-4, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., astfel:

 • - imobilul-teren în suprafață de 30385 mp., cu nr. topo. 23621/1, 23622/1, 23623/1,

23624/1, va fi reînscris- în CF nr. 323068 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;                                .

 • - imobilul-teren în suprafață de 500 mp., cu nr. topo. 23614/1, va fi reînscris în CF nr. 323079 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - imobilul-teren pentru construire, în suprafață de 80 mp., cu nr. topo. 23615/1, va fi reînscris în CF nr. 323238 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - imobilul-teren intravilan, în suprafață de 2750 mp., cu nr. topo. 23621/2, 23622/2, 23623/2, 23624/2, 23614/2, 23615/2, va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art 6. Se însușește documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.                                                        <

1

Președinte de ședință,

./■O ^7—-îyțrbi univ. Dr. Vasile Florin Stamatian

\ ■ \

( j tai h

A?ox.           °/

\;;-2yț?^7^C.dhtrasemnează: .

13 JSecretarul^unicipiului,


Nr. 606 din 26 octombrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată eu 24 voturi)'ANEXA LA H.C.L. NR. 606/2016

DOC U M ENTAȚIIETE H NICÂ

PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI IN CARTEA FUNCIARA

AMPLASAMENT:

STR. MOGOSOAIA, F.N.

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 323068, NR. TOPO. 23621, 23622, 23623, 23624

C.F. NR. 323079, NR. TOPO. 23614

C.F. NR. 323238, NR. TOPO. 23615

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Telefon: 0741/152064


CLUJ - NAPOCA OCTOMBRIE 2016

B.M. 10/27/2016TABEL CU


PARCELELOR


c

NUN

1ĂR

SUPR

DESCRIEREA

PROPRIETAR

C. F.

CAD.

TOPO.

(MP)

IMOBILULUI

*

SITUAȚ

IA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

323068 Cluj-Napoca

 • 23621

 • 23622

 • 23623

 • 23624

31555

Teren

Drept de proprietate, în favoarea:

323079

Cluj-

Napoca

23614

1850

Teren

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

323238

Cluj-

Napoca

23615

310

Teren pentru construire

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

3©368 Cluj-

Napoca

23621/1

23622/1

23623/1

23624/1

30385

Teren

23621/2

23622/2

23623/2

23624/2

1170

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: STATUL ROMAN IN

4INÎSTRAREA OPERATIVA 4

jZJ U/y

Cluj-

506

rY’o.-?‘0.

j ULa U.lLL

Napoca

23614/2

1350

Teren

O O O O

23615/1

U V

Teren pentru construire

i !

'         -J

Napoca

23615/2

O o rx

ZJV

Teren ueniru construire

1

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ALIPIRE TEREN

323068

r T b oca

23621/1

23622/1

23623/1

23624/1

30385

Teren

323079

Cluj-Napoca

23614/1

500

Teren

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

323238

Cluj-

Napoca

23615/1

80

Teren pentru construire

NOU Cluj-Napoca

23621/2

23622/2

23623/2

23624/2

23614/2

23615/2

2750

Teren intravilan

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

323068

Cluj-

Napoca

23621/1

23622/1

23623/1

23624/1

30385

Teren

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A  7

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

f

1Z)323079

Cluj-

Napoca

23614/1

500

Teren

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

323238

Cluj-

Napoca

23615/1

80

Teren pentru construire

NOU

Cluj-Napoca

23621/2

23622/2

23623/2

23624/2

23614/2

23615/2

2750

Teren intravilan

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

------------------—------

întocmit:

mg. Buzea Eugen— Cosmin


PLAN DE AMPLASamlni si DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

2.750mp

Mun. Cluj-Napoca, f.n.

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprofata (mp)

Mențiuni

1.

Cc

2.750

Neimprejmuit

Total

2.750


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII


Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața total masurata a imobilului = 2.750 mp

Suprafața din act - 2.750 mpExecutant: ing. Buzea Eugen-Cosmin

Data:

Octombrie 2016


Inspector

Semnătură si parafa


Stompilo BCPI


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral