Hotărârea nr. 742/2016

Hotărârea 742/2016 - Aprobarea P.U.D. – str. Moș Ion Roată pentru amenajare cimitir; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.


Consiliul Local al Municipiului Clu j-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - str. Moș Ion Roată, pentru amenajare cimitir

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Moș Ion Roată, pentru amenajare cimitir - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 527825 din 19.12.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - str. Moș Ion Roată, pentru amenajare cimitir, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.1058 din 13.12.2016 avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - str. Moș Ion Roată, pentru amenajare cimitir, beneficiar Municipiul Cluj-Napoca, întocmit în scopul stabilirii reglementărilor necesare organizării, amenajării și construirii elementelor specifice pentru cimitir, pe terenul proprietatea Municipiului.

Teritoriul cimitirului este structurat ca spațiu verde. Cimitirul se realizează pe sectoare, amenajate conform normelor specifice, cu toate elementele de echipare, sistematizare verticală, cu spațiu verde de min. 35% prin plantare de arbori și arbuști care dezvoltă coronament bogat. Perimetral cimitirului, în interior, va fi organizată o fâșie verde, plantată cu vegetație joasă, medie și înaltă, cu lățimea minimă de 3m. Circulațiile interioare permit accesul cu mijloace specifice ceremoniilor funerare, precum și pentru întreținerea curentă.

- zona de morminte'.

Art. 2. -

Art. 3. -


  • - retragerea minimă față de limitele estică, vestică, nordică - 50 m;

  • - retragerea minimă față de limita sudică - 100 m;

  • - zona columbar. în partea sudică a cimitirului;

  • - platformă pentru desfășurarea ceremonialului religios - în partea mediană a cimitirului;

  • - capelă - în zona mediană a cimitirului, la min. 6 m față de limita estică;

  • - clădire administrativă și de servicii - în afara cimitirului, la min.3 m față de limita estică;

  • - accesul auto șipietonal: din strada Moș Ion Roată regularizată la 18 m;

  • - staționarea autovehiculelor', parcaje realizate în afara cimitirului, în locuri special amenajate, în partea de vest pentru autoturisme și autocare și la intrarea în cimitir, în partea nordică.

Vor fi extinse rețelele de apă, canal și electrica existente în zonă, pe strada Moș Ion Roată, până la terenul studiat. în incinta cimitirului sunt prevăzute puncte de alimentare cu apă și puncte gospodărești. La realizarea cimitirului, vor fi respectate normele tehnice, juridice și sanitare în vigoare.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cin^ț ani.


Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcț\ă\penerală de Urbanism.


TRASEMN


Jr. Auror


Nr. 742 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)