Hotărârea nr. 738/2016

Hotărârea 738/2016 - Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2016.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 396402/446/20.09.2016 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2016;

în conformitate cu prevederile art. 12 și 36 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și ale Statutului Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potivit dispozițiilor art. 45 și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă cotizația pentru anul 2016 a Municipiului Cluj-Napoca la susținerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, în cuantum de 162.288 lei (0.5 lei/locuitor).

(2) Cotizația prevăzută la alineatul (1) se virează în contul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art. 3. Prezenta hotărîre se comunică Instituției Prefectului Cluj și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj.


Nr. 738 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)