Hotărârea nr. 736/2016

Hotărârea 736/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 448/2015 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Pod peste râul Someşul Mic, situat pe str. Fabricii din municipiul Cluj-Napoca” – Podul Fabricii).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 448/2015 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

Pod peste râul Someșul Mic, situat pe strada Fabricii din municipiul Cluj-Napoca - Podul Fabricii)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 448/2015 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Pod peste râul Someșul Mic, situat pe strada Fabricii din municipiul Cluj-Napoca - Podul Fabricii) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 506717/441 din 06.12.2016 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Pod peste râul Someșul Mic, situat pe strada Fabricii din municipiul Cluj-Napoca” (PODUL FABRICII), aprobat prin Hotărârea nr. 448/2015, conținând principalele caracteristici și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului;

Reținând modificările de soluție pentru obiectivul de investiții: ”Pod peste râul Someșul Mic, situat pe strada Fabricii din municipiul Cluj-Napoca” (PODUL FABRICII);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 448/2015 pentru obiectivul de investiții: ”Pod peste râul Someșul Mic, situat pe strada Fabricii din municipiul Cluj-Napoca” - PODUL FABRICII, urmare a modificării soluției tehnice, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IL Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


eședinte de ședință,

. Dan Ștefan Tarcea


Contrase fcretarul municipiului,


Jr. Aur

Nr .736 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Anexă la Hotărârea nr.736/2016 Direcția Tehnică

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

Pod peste râul Someșul Mic, situat pe strada Fabricii din municipiul Cluj-Napoca (PODUL FABRICII)

TITULAR:       Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:   Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Caracteristicile principale ale construcției din cadrul obiectivului de investiții:

  • •  Lungimea totală a suprastructurii este de 293,60 m;

  • •  Lățimea totală a secțiunii transversale este de 19,30 m;

  • •  Carosabil 4x3,5 m;

  • •  Trotuar pietonal 2x1,90 m;

  • •  spațiu parapeți direcționali 2x0,5m.

SOLUȚIA propusă:

demolare și refacere rigle pile;

consolidări prin mărirea secțiunii stâlpilor pilelor;

înlocuirea grinzilor degradate cu unele noi;

montare panouri fonoabsorbante ;

ziduri sprijin și maluri pereate;

amenajare și asfaltare platforme situate sub pod.

Valoarea totală a investiției, fără TVA (la data 05.11.2016))   -25.295,25 mii RON

din care, construcții-montaj:

-22.049,77 mii RONDurata de realizare a investiției este de 16 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri 1 această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.