Hotărârea nr. 734/2016

Hotărârea 734/2016 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Sistem de colectare plutitori pe râul Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiții

”Sistem de colectare plutitori pe râul Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului întrunit în ședința ordinară,

Examinînd proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Sistem de colectare plutitori pe râul Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 51413/461/09.12.2016 al Direcția Ecologie urbană și spații verzi prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Sistem de colectare plutitori pe râul Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico- economici la obiectivul de investiții “Sistem de colectare plutitori pe râul Someșul Mic în municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 734 din 20 decembrie 2016

( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 724/2016

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Sistem de colectare plutitori pe râul Someșul Mic în Municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Lucrările sunt amplasate în bazinul hidrografic Someș, în amonte de podul de pe b-dul 1 Decembrie 1918, hm 903, pe râul Someșul Mic, cod cadastral II. 1.31, cartier Grigorescu, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției:

  • - fără TVA : 236.002,00 Ron

- din care C+ M : 119.757,00 Ron

  • -  cu TVA : 282.483,00 Ron

  • - din care C+ M : 143.709,00 Ron

(cursul euro publicat de BNR la data 08.12.2016; 1 euro = 4,51 lei)

Surse de finanțare: Obiectivul de investiții este finanțat din Bugetul local al Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Durata de realizare a investiției: 45 de zile.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției intocmit conform H.G nr. 28/2008, care face parte integrată din prezenta hotărâre.


Depozit