Hotărârea nr. 733/2016

Hotărârea 733/2016 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 21 decembrie 2016, ora 10 (prima convocare) şi, respectiv, 23 decembrie 2016, ora 10 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 21 decembrie 2016, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 23 decembrie 2016, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de mandatare a unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 21 decembrie 2016, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 23 decembrie 2016, ora 10 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 512.993/44.10, din 08.12.2016, al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 21 decembrie 2016, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 23 decembrie 2016, ora 10 (a doua convocare);

Reținând prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 3 alin. 2 lit. a, 47 alin. 1A1 și 48 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28 și 30 din Statutul S.C. Cluj Innovation Park S.A., aprobat prin Hotărârea nr. 101/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Florin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 21 decembrie 2016, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 23 decembrie 2016, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. Cluj Innovation Park S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea generală ordinară a acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Florin Gliga, S.C. Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.

Nr. 733 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)