Hotărârea nr. 73/2016

Hotărârea 73/2016 - Însuşirea documentaţiei tehnice de înscriere a suprafeţelor imobilelor teren-curte şi teren aferent construcţiei, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 8.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2014

al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 45510 din 06.02.2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se propune alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora categoriilor de persoane defavorizate;

Reținând prevederile art. 9 alin. (5), 11 lit. ”e” 15 alin (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (I) Se aprobă alocarea sumei de 1.300.000 lei de ia bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială. în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora următoarelor categorii de persoane defavorizate:

  • a) persoane cu handicap grav și accentuat;

  • b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, ale căror drepturi lunare cumulate nu depășesc suma de 700 lei:

  • c) șomeri indemnizati și șomeri neindemnizați;

  • d) beneficiari de ajutor social și de alocație pentru susținerea familiei.

(2) întocmirea listelor cu categoriile de beneficiari prevăzuți la alin. (1) va fi făcută de către Direcția de Asistență Socială și Medicală, cu sprijinul Casei Județene de Pensii Cluj, al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Cluj și al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Cluj.

Art. 2. Distribuirea acestor ajutoare alimentare va fi făcută de două ori în cursul anului 2014.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.Nr. 73 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)