Hotărârea nr. 729/2016

Hotărârea 729/2016 - Modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, documentele justificative pentru întocmnirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi), modificată prin Hotărârea nr. 427/2013.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închirirere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți), modificată prin Hotărârea nr. 427/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 366/2012, modificată prin Hotărârea nr. 427/2013 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ioan Sabin Sărmaș și Gabriela Iuliana Moldovan;

Analizând Referatul nr. 394470/451/19.09.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 366/2012, modificată prin Hotărârea nr. 427/2013;

Reținând prevederile H.G. nr. 962/2001 actualizată, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale Legii nr. 221/2015, ale H.G. nr. 251/2016 și ale Legii nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 2 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 366/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 427/2013, în sensul modificării formularului de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închirirere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și actele necesare în vederea îndeplinirii criteriilor de acces și ierarhizării prin punctaj, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform Anexelor I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 729 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa I la Hotărârea nr. 729/2016


CLUJ-NAPOCA

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

pe Lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Subsemantul/subsemnata.........................................................................................., domiciliat/ă

..................................................................................................................,         cu         reședința în ........................................................................, născut/ă la data de...............................,  având

C.N.P............................................

în vederea stabilirii ordinii de prioritate și repartizării unei locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în regim de închiriere, depun următoarele documente:

 • •  Acte de identitate (cu viza de reședință dacă este cazul);

 • •  Declarație în conformitate cu cap. A, pct. 2 din lista cu actele necesare privind criteriile de acces la locuință;

 • •  Adeverință de la locul de muncă;

 • •  Contractul de închiriere, în spațiu locativ privat (va fi prezentată doar de către titularul cererii, care este chiriaș în spațiu locativ privat), contract înregistrat la organul fiscal competent;

 • •  Declarație autentificată la notar, din care să rezulte suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere și componența familiei titularului cererii (va fi prezentată doar de către titularul cererii, care este chiriaș în spațiu locativ privat);

 • •  Declarație autentificată la notar, a proprietarului locuinței, din care să rezulte că titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu (va fi prezentată doar în cazul în care titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu);

 • •   Declarație autentificată la notar, a proprietarului locuinței, referitoare la suprafața totală locativă și numărul total al locatarilor care locuiesc împreună în această unitate locativă (va fi prezentată doar în cazul în care titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu);

 • •  Adeverință eliberată de Asociația de proprietari/locatari, din care să rezulte numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune, detaliată pe ultimele 12 luni și copii ale B.I/C.I. ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv.

 • •  Certificat de căsătorie/divorț (dacă este cazul);


 • •  Certificate de naștere pentru fiecare copil (dacă este cazul);

 • •  Certificat medical eliberat de Comisia medicală de expertiză (dacă este

 • B, pct. 3 din lista cu actele necesare;

 • •   Copie a cererii de luare în evidență pentru închirierea unei locuințe ANL/nr. de înregistrare al acestuia la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca;

 • •  Copie și original a diplomei pentru ultima formă de învățământ absolvită sau, după caz, adeverință emisă de unitatea de învățământ, ce ține loc diplomei care încă nu a fost eliberată sau care a fost pierdută.

 • •  Adeverință prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuință provine din casă de ocrotire socială (dacă este cazul);

 • •  Act de adopție sau cerere de adopție (dacă este cazul);

 • •  Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naționalizate sau, după caz, proces-verbal de evacuare întocmit de executor judecătoresc (dacă este cazul);

 • •  Adeverințe/cupoane alocație de stat sau orice act doveditor cu privire la venitul brut al fiecărui membru de familie realizat în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii pentru lista de priorități din anul următor

 • •  Declarație pe propria răspundere a membrului/membrilor de familie care nu înregistrează venituri, dacă este cazul.

Dosarul cu actele depuse, conform Listei cu actele necesare la dosarul pentru solicitarea pentru închirierea unei locuințe ANL, conține un nr. de.............file (inclusiv prezenta cerere).

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezentul formular corespund realității.

C luj -N apoca,                                                              S emnătura,

Data................

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexa II la Hotărârea nr.


ACTE NECESARE

PRIVIND ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE ACCES ȘI

IERARHIZARE PRIN PUNCTAJ


A. ACTE NECESARE PRIVIND CRITERIILE DE ACCES LA LOCUINȚĂ

 • 1.  Acte de identitate;

 • 2.  Declarații autentificate din care să rezulte că titularul cererii și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, nu dețin și nu au deținut o altă locuință în proprietate și/sau nu sunt beneficiarii unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Cluj-Napoca;

Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, precum și chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

 • 3.  Adeverință de la locul de muncă sau alte acte din care să rezulte că titularul cererii își desfășoară activitatea profesională în municipiul Cluj-Napoca.

B. ACTE NECESARE PRIVIND CRITERIILE DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ

 • 1.1. Contractul de închiriere în spațiul locativ privat, în derulare, cu valabilitate de cel puțin un an, înregistrat la organul fiscal competent, actul de identitate cu viză de reședință, precum și declarații autentificate la notar din care să rezulte suprafața locativă deținută conform acestui contract și componența familiei titularului.

 • 1.2. Declarație autentificată la notar a proprietarului locuinței din care să rezulte că titularul cererii și membrii familiei acestuia sunt tolerați în spațiu, actul de identitate cu viză de reședință, precum și declarație autentificată la notar referitoare la suprafața totală locativă și numărul total de locatari care locuiesc împreună în această unitate locativă.

 • 2. Acte de stare civilă:

 • - Certificat de căsătorie;

 • - Certificat de naștere pentru fiecare copil.

 • 3. Certificat eliberat de către comisia medicală de expertiză, din care să rezulte că boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei, ori aflat în întreținere, necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus.

 • 4. Numărul de înregistrare a cererii de luare în evidență pentru închirierea unei locuințe construite de către A.N.L.

Vor fi acordate puncte pentru fiecare an integral de vechime a cererii.

Pentru titularii care au împlinit vârsta de 35 de ani și care în următoarele 36 de luni depun actele necesare privind îndeplinirea criteriilor de acces și ierarhizare prin punctaj, este necesară depunerea numărului de înregistrare al cererii din anul în care a împlinit 35 de ani.

 • 5. Diploma de absolvire a ultimei forme de învățământ absolvită sau, după caz, adeverința emisă de unitatea de învățământ, ce ține loc diplomei care încă nu a fost eliberată sau care a fost pierdută.

 • 6.1.    Adeverință prin care se certifică faptul că titularul cererii de locuință provine dintr-o casă de ocrotire socială.

 • 6.2.    Act de adopție sau cerere de adopție.

 • 6.3.   Hotărâre judecătorească irevocabilă de evacuare din case naționalizate sau, după caz, proces-verbal de evacuare întocmit de executor judecătoresc.

7. Adeverințe/cupoane alocație de stat sau orice act doveditor cu privire la venitul brut al fiecărui membru de familie realizat în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii pentru lista de priorități din anul următor. In cazul în care unul dintre membrii familiei solicitantului nu înregistrează venituri de natura celor menționate, acesta va depune o declarație pe propria răspundere în acest sens.

C. CRITERII DE ACCES LA LOCUINȚĂ:

A. Criterii de acces la locuință:

 • 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

 • 2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuință.

NOTĂ:

Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, precum și chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

 • 3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Cluj-Napoca.

 • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

 • - Lista de priorități se stabilește anual.

 • - Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

D. CRITERII DE IERARHIZARE STABILITE PRIN PUNCTAJ 1. Situația locativă actuală

 • 1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat......................................................................10 puncte

 • 1.2. Tolerat în spațiu.............................................................................................................7 puncte

 • 1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar -

 • a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv...................................................................5 puncte

 • b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv..................................................................7 puncte

 • c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv.........................................................................................9 puncte

 • d) mai mică de 8 mp............................................................................................................10 puncte

NOTĂ: în cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. în cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la cap. A pct. 2 din criteriile de acces la locuință.

Starea civilă actuală

 • 2.1. Starea civilă:

  • a) căsătorit...................................

  • b) necăsătorit...............................

  • 2.2. Nr. de persoane în întreținere: a) Copii

  • 1 copil.........................................

  • 2


  copii


  copii


  copii...............................................................

  4 copii............................................................

  b) alte persoane, indiferent de numărul acestora

  3. Starea de sănătate actuală


  10 puncte

  . 8 puncte


  .............................................2 puncte

  .............................................3 puncte ..............................................4 puncte ..............................................5 puncte

  5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil

  .............................................2 puncte


Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită,

potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus..........................................................................2 puncte

 • 4. Vechimea cererii solicitantului

  • 4.1. până la 1 an....................................................................................................................1 punct

  • 4.2. între 1 și 2 ani................................................................................................................3 puncte

  • 4.3. între 2 și 3 ani................................................................................................................6 puncte

  • 4.4. între 3 și 4 ani................................................................................................................9 puncte

  • 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani..........................................................................................4 puncte

 • 5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

  • 5.1. tară studii și fără pregătire profesională.........................................................................5 puncte

  • 5.2.  cu  școală  generală, fără pregătire profesională și/sau cu specializare  la  locul

muncă......................................................................................................................................8 puncte

 • 5.3.  cu  studii  medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare  la  locul

muncă

puncte

 • 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii

superioare de scurtă durată....................................................................................................13 puncte

 • 5.5. cu studii superioare....................................................................................................... 15 puncte

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

 • 6. Situații locative sau sociale deosebite

  • 6.1.   tineri proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18

ani..........................................................................................................................................15 puncte

 • 6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii.......................................................................... 10 puncte

 • 6.3. tineri evacuați din case naționalizate..............................................................................5 puncte

 • 7. Venitul mediu brut lunar/membru de familie:

  • 7.1. mai mic decât salariul minim pe economie...................................................................15 puncte

  • 7.2. între salariul minim pe economie și salariul mediu brut pe economie..........................10 puncte

NOTĂ:

 • - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces la locuință prevăzute la litera C.

 • - In cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. în cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).