Hotărârea nr. 728/2016

Hotărârea 728/2016 - Aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuinţele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ioan Pop, Dan Ioan Morar și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 513083/451/08.12.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, actualizată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 221/2015, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, ale Legii nr. 114/1996, republicată, actualizată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 241/2001, precum și ale O.U.G. nr. 40/1999, respectiv ale Hotărârii nr. 96/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. c, al. 5 lit. b, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Lista de repartizare pentru anul 2016, în vederea atribuirii, pentru locuințe destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Afișarea listei prevăzute la art. 1 va fi făcută, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariaclujnapoca.ro.

Art.3. (1) Contestațiile la lista de repartizare prevăzută la art. 1 vor fi depuse în termen de șapte zile de la data afișării.

(2) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la înregistrare, în condițiile

legii.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și

evidența proprietății.Nr. 728 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 728/2016


LISTA DE REPARTIZARE, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII,

PENTRU LOCUINȚELE DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONSTRUITE DIN FONDURI A.N.L.

OBIECTUL

REPARTIȚIEI

TITULAR REPARTIȚIE ÎN

VEDEREA ATRIBUIRII, PRIN

ÎNCHIRIERE

POZIȚIE ÎN

LISTA

FINALĂ

STRADA

NR.

BLOC

ETAJ

NR.

APARTAMENT

NR.

CAMERE

SUPRAFAȚĂ

ATRIBUITĂ

1.

BUNEA ANDREEA MARIA

8

MEHEDINȚI

41

Ml

P

2

1

40,18 M.P.