Hotărârea nr. 726/2016

Hotărârea 726/2016 - Demolarea imobilului-construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grapei nr. 3, înscris în C.F. nr. 308177 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 1/6 parte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind demolarea imobilului-construcție situat în municipiul CIuj-Napoca, str. Grapei nr. 3, înscris în CF nr. 308177 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 1/6 parte

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind demolarea imobilului-construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grapei nr. 3, înscris în CF nr. 308177 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 1/6 parte - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78295/45/26.02.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune demolarea imobilului-construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grapei nr. 3, înscris în CF nr. 308177 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 1/6 parte;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă demolarea imobilului-construcție situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Grapei nr. 3, casă din cărămidă acoperită cu scânduri, cu o cameră și o bucătărie, imobil identificat prin nr. topo. 11407-C1, înscris în CF nr. 308177 Cluj-Napoca (CF vechi 18984), în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în cotă de 1/6 parte, urmare a Notei tehnice de constatare nr. 62/2016, întocmită de expert tehnic dr. ing. Alexandru Damian.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 726 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)