Hotărârea nr. 724/2016

Hotărârea 724/2016 - Extinderea suprafeţei locative, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 30.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind extinderea suprafeței locative, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 30

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind extinderea suprafeței locative, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 30 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Mihaela-Rodica Suciu, Râcz Levente Zsolt, Tothfalusi Andras și Găbudean Călin-Marcel;

Analizând Referatul nr. 513230/451/08.12.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune extinderea suprafeței locative, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 30;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă extinderea suprafeței locative atribuită doamnei Damian Maria prin Contractul de închiriere nr. 172265/05.08.2010, cu o cameră, cu suprafața de 20,86 m.p., respectiv cu cota de 14 din suprafața de 27,62 m.p. din dependințe.

(2) în urma extinderii, titulara Contractului de închiriere nr. 172265/05.08.2010, doamna Damian Maria, beneficiază de folosința întregii unități locative situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 30.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 724 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)