Hotărârea nr. 720/2016

Hotărârea 720/2016 - Modificarea repartiţiei domnului Kerekes Imre Peter.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea repartiției domnului Kerekes Imre Peter

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea repartiției domnului Kerekes Imre Peter - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Mihaela-Rodica Suciu, Râcz Levente Zsolt, Tothfalusi Andras și Găbudean Călin-Marcel;

Analizând Referatul nr. 513153/451/08.12.2016, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea repartiției domnului Kerekes Imre Peter;

Reținând dispozițiile Codului civil, respectiv a actului nr. 367470/443/30.08.2016 emis de către Direcția Tehnică;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică repartiția domnului Kerekes Imre Peter, în sensul schimbării locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Mureșanu nr. 13, ap. 1, cu locuința socială situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4, ap. 20, cu structura formată din o cameră și dependințe, cu S.U. de 27,82 m.p., în vederea asigurării locatarului liniștita și utila folosință a bunului pe tot timpul locațiunii.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


:ședinte de ședință,

an Ștefan Tarcea

V/Secretarul municipiului^

Jr. Aur


Roșea

Nr. 720 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)