Hotărârea nr. 72/2016

Hotărârea 72/2016 - Însuşirea unor rapoarte de evaluare pentru spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în vederea vânzării acestora, prin licitaţie publică cu strigare, în temeiul Legii nr. 550/2002, actualizată.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de trecere a Corpului III de construcție, situat în str. Pasteur nr. 23 (fosta str. Pasteur nr. 55-61), în care își desfășoară activitatea Creșa nr. 6, aflată în subordinea Centrului bugetar de administrare creșe, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a Corpului III de construcție, situat în str. Pasteur nr. 23 (fosta str. Pasteur nr. 55-61), în care își desfășoară activitatea Creșa nr. 6 aliată în subordinea Centrului bugetar de administrare creșe, din domeniul public al Județului Cluj în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 40061/453/04.02.2013 al Serviciului evidență patrimoniu și cadastru prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a Corpului III de construcție, situat în str. Pasteur nr. 23 (fosta str. Pasteur nr. 55-61), în care își desfășoară activitatea Creșa nr. 6 aflată în subordinea Centrului bugetar de administrare creșe, din domeniul public al Județului Cluj în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului C'luj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere a Corpului III de construcție, situat în str. Pasteur nr. 23 (fosta str. Pasteur nr. 55-61), în care își desfășoară activitatea Creșa nr. 6, aflată în subordinea Centrului bugetar de administrare creșe, din domeniul public al Județului Cluj. în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și administrarea Consiliului local al municipiului C'luj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 72 din 21 februarie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)