Hotărârea nr. 719/2016

Hotărârea 719/2016 - Modificarea repartiţiei domnului Chita Gheorghe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea repartiției domnului Chita Gheorghe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea repartiției domnului Chita Gheorghe -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Mihaela-Rodica Suciu, Râcz Levente Zsolt, Tothfalusi Andras și Găbudean Călin-Marcel;

Analizând Referatul nr. 513808/451/09.12.2016, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea repartiției domnului Chita Gheorghe;

Reținând dispozițiile Codului civil, respectiv a actului nr. 373584/443/05.09.2016 emis de către Direcția Tehnică;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică repartiția domnului Chita Gheorghe, în sensul schimbării locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 45, ap. 4, cu locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Blajului nr. 64 ap. 4, cu structura formată din o cameră și dependințe, cu S.U. De 37,70 m.p., în vederea asigurării locatarului liniștita și utila folosință a bunului pe tot timpul locațiunii.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 719 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)