Hotărârea nr. 717/2016

Hotărârea 717/2016 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1B, şi a garajului G14.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, slr. Bucegi nr. 1 A., teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1B, și a garajului G14

Consiliul local al municipiului


Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1B, și a garajului G14 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 510185 din 08.12.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidenta proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1 B, și a garajului Cil4, în favoarea noului proprieLar al construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ait. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei de 31,81/225,1 (cota actuală de 3.181/22.510) parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 225 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, slr. Bucegi nr. IA, înscris în C.E nr. 254990 Cluj-Napoca (nr. C.E vechi 147727), sub nr. topo. 23404/3, 23405/3, în favoarea

domnului Spătar Mihai-Auguslin, având C.N.P.

începând cu dala de


10.02.2004, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 9, în baza contractului de vân/are-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 212 din 10.02.2004.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței de 134,11 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafața de 4.101 mp., situai în municipiul Cluj-Napoca, slr. Bucegi nr. IA, înscris în C.E nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.E vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea domnului Spătar Mihai-Auguslin, având C.N.P.                 începând cu dala de 10.02.2004, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 9, în baza contractului de vânzarc-cumpărare, autentificai prin Încheierea nr. 212 din 10.02.2004.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei de 17,64/282,15 (cota actuală de 1.764/28.215) parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 2X2 mp., situai în municipiul Cluj-Napoca, str. Buccgi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268616 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 156723), sub nr. cad. X463, în favoarea domnului Spătar Mihai-Augustin, având C.N.P.               . începând cu data de 05.10.2006, urmare

dobândirii în proprietate, a garajului Cil 4, în baza contractului de vânzarc-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 2200 din 05.10.2006.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 717 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)