Hotărârea nr. 716/2016

Hotărârea 716/2016 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1D, şi a garajului G9.


CONSILIU L LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Buccgi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1D, și a garajului G9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1 A, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1D, și a garajului G9 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 51245.3 din 08.12.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul (’luj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 9 din blocul 1D, și a garajului G9. în favoarea noului proprietar al construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicata și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

PotriviL dispozițiunilor ari. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei de 26,49/2.3.3,2 (cota actuală de 2.649/2.3.300) parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 233 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Buccgi nr. IA. înscris în C.F. nr. 284840 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 144308), sub nr. topo. 23404/4, 23405/4, în favoarea doamnei Baucr Aiuiclicsc, având C.N.P.                  începând cu data de

28.11.2002, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 9, în baza contractului de vânzare-eumpăraTC, autentificai prin încheierea nr. 983 din 28.11.2002.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței de 107,81 mp., parte din terenul pentru alei și spatii verzi. în suprafață de 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 (’luj-Napoca (nr. C.F. vechi 14.3808), sub nr. topo. 23404/7, 2.3405/7, în favoarea doamnei Bauer Anneliesc, având C.N.P.                  începând cu data de 28.11.2002, urmare dobândirii în proprietate.

a apartamentului nr. 9, în baza contractului dc vânzare-cum parare, autentificat prin încheierea nr. 983 din 28.11.2002.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei de 17,63/282,15 (cota actuală dc 1.763/28.215) parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 282 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268616 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 156723). sub nr. cad. 8463, în favoarea doamnei Baucr Anneliese, având C.N.P.                  începând cu data de 13.04.2006, urmare

dobândirii în proprietate, a garajului G9, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 786 din 13.04.2006.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contcncios.

Nr. 716 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)