Hotărârea nr. 715/2016

Hotărârea 715/2016 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1 A. teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1 A, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 506734 din 06.12.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 5 din blocul 1 A, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului dc concesiune pe durata existentei construcției asupra suprafeței dc 13,05 mp. reprezentând cota de 261/4.660 parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 233 mp., situat. în municipiul Cluj-Napoca, slr. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 261736 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/2, 23405/2, în favoarea doamnei Morea Cornelia având C.N.P.                  începând cu data de

23.09.2002, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 5, în baza contractului dc vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 1629 din 23.09.2002.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată dc 49 ani asupra suprafeței de 55,45 mp., parte din terenul pentru aici și spații verzi, în suprafață de 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. slr. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea doamnei Morea Cornelia având C.N.P.                  începând cu data dc 23.09.2002, urmare dobândirii în proprietate. a apartamentului nr. 5, în baza contractului de vânzare-cumpărarc, autentificai prin încheierea nr. 1629 din 23.09.2002.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 715 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)