Hotărârea nr. 714/2016

Hotărârea 714/2016 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1A, şi a garajului G5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, sLr. Bucegi nr. 1 A, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1 A, si a garajului Ct5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca înirunil în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1 A, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul IA, și a garajului (t5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 507513 din 06.12.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1 A, și a garajului G5, în favoarea noilor proprietari ai construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizata, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale I lotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001:

Văzând avizul comisiei de speciali Late;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra suprafeței de 34,60 mp. reprezentând cota de 173/1.165 parte din terenul du sub construcție, în suprafață de 233 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1 A, înscris în C.l;. nr. 261736 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/2, 23405/2, în favoarea domnului Curticiu Radu-Mihaiu, având C.N.P.                și a doamnei Curticiu

Liana-Maria, având C.N.P.                începând cu data dc 19.05.2010, urmare dobândirii

în proprietate, a apartamentului nr. 4, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 958 din 19.05.2010.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței de 145,79 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață de 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea domnului Curticiu Radu-Mihaiu, având C.N.P.                  și a doamnei Curticiu Liana-Maria, având

C.N.P.                  începând cu data de 19.05.2010, urmare dobândirii în proprietate, a

apartamentului nr. 4, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 958 din 19.05.2010.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei de 17.63/282,15 (cota inițiala de 1.763/28.215) parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 282 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.E nr. 268616 Cluj-Napoca (nr. C.E veclii 156723), sub nr. cad. 8463, în favoarea domnului Curticiu Radu-Mihaiu, având C.N.P.                și a doamnei Curticiu Liana-Varia, având

C.N.P.                  începând cu data dc 19.05.2010, urmare dobândirii în proprietate, a

garajului G5, în baza contractului de vânzarc-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 958 din 19.05.2010.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contcncios.

Nr. 714 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)