Hotărârea nr. 711/2016

Hotărârea 711/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 3, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 și 23, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 3, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str.

Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 și 23, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513568/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22 și 23, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 3, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac, nr.8, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză DirecțiaTțnpozite și taxe locale.ontrase;

Nr. 711 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)


ecretaruLmunicipiului, Jr. Aurora Roșea y

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR.711/2016

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • I .Vladu Daniel, Vladu Daniela Elena - ap. 1

 • 2. Farah Nabil - ap.2A

 • 3. Tătulescu Doina-Florina, Tătulescu Mircea-Alexandru - ap.3

 • 4. Farah Nabil - ap.4A

 • 5. Vladu Daniel, Vladu Daniela Elena - ap.4B

 • 6. Vladu Daniel, Vladu Daniela Elena - ap.4C

 • 7. Toderici Rodovica - ap.5

S.Vladu Daniel, Vladu Daniela Elena - ap.6

 • 9. Bărăian Daniela-Cecilia ~ ap.9

 • 10. Ghindea Dumitru, Ghindea Cornelia - ap. 11

 • II .Groza Dan Mihai, Groza lulia Monica - ap. 12

 • 12. Vladu Daniel, Vladu Daniela Elena-ap. 13

 • 13. Retegan Vaier, Retegan Ludovica-ap.15

 • 14. Mureșan Gabriela-Cristina, Mureșan Vasile - ap.16

 • 15. Groza Ana Valentina, Groza Florea Maria- ap. 17

 • 16. Florea Terezia Viorica - ap. 18

 • 17. Mureșan Călin Cristian - ap. 19

 • 18. Vladu Daniel, Vladu Daniela Elena - ap.23