Hotărârea nr. 71/2016

Hotărârea 71/2016 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 19,84 mp., parte din terenul în suprafaţă de 165 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moşoiu nr. 40, înscris în C.F. nr. 258906 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 3857 Cluj-Napoca), sub nr. topo. 3541.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind retragerea dreptului de administrare a Colegiului Economic

„Iulian Pop” asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului

nr. 22 și darea acestuia, în administrare, Școlii Gimnaziale „Ioan Bob”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Colegiului Economic „Iulian Pop” asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 22 și darea acestuia, în administrare, Școlii Gimnaziale „Ioan Bob” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79271/04.03.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune retragerea dreptului de administrare a Colegiului Economic „Iulian Pop” asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 22 și darea acestuia, în administrare, Școlii Gimnaziale „Ioan Bob”;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

Văzând avizul comisiei de specialitate și Avizul nr. 2283/03.03.2015 al Inspectoratului Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂR ĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare a Colegiului Economic „Iulian Pop” asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 22, compus din: teren în suprafață de 1155 mp., cu nr. topo. 357 și construcția cu nr. topo. 357-C1: casă cu etaj din piatră, la parter cu trei locale pentru prăvălie, șapte locale pentru tipografie, un atelier, cinci camere, o bucătărie și dependințe, înscris în CF nr. 269515 Cluj-Napoca, provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 2005, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă darea în administrare a imobilului identificat la art. 1, în favoarea Școlii Gimnaziale „Ioan Bob”, în baza unui protocol de predare-primire, în scopul și pe perioada desfășurării activităților specifice.

Art. 3. Se aprobă modificarea corespunzătoare a pozițiilor din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, respectiv Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la dreptul de administrare, conform prevederilor art. 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Auropff/Roșca

Nr. 71 din 9 martie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)