Hotărârea nr. 7/2016

Hotărârea 7/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35B provizoriu; beneficiar: Chiorean Peter Vanda.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35B provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35B provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 460116 din 04.01.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35B provizoriu, beneficiară: Chiorean Peter Vanda;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 267885/818 din 05.11.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, art. 31 - Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin. (8), așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35B provizoriu, beneficiară: Chiorean Peter Vanda, pentru amplasarea unei locuințe unifamiliale, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de aleea de acces, min. 5 m;

  • •  retragerea față de limite laterale, min. 5 m;

  • •  retragerea față de limita posterioară: min. 9 m

  • •  regimul de înălțime P +E, din max. P+E+M;

  • •  accesul auto și cel pietonal. din aleea de acces

Art. 2. -       în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topografică și înscrierea

cu titlu de „drunf' a suprafeței de teren necesare pentru asigurarea amprizei aleii de acces de 6 m. Terenul dezmembrat pentru asigurarea amprizei str. Haller Karoly va avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarilor terenului, anterior eliberării autorizației de construire.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobarea noului PUG.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


__ -----T-,

Z V* Ec. Dan Stbfan\Tarcea ( 4 WțibNTBASENWĂM:

L 1’XZ

Nr. 7 din 11 ianuarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)