Hotărârea nr. 698/2016

Hotărârea 698/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 10, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 10, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 10, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513201/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 10, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 10, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 11, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 11, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.

Nr. 698 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 698/2016

Lista cu proprietarii clădirii situate în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 11, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

1 .Crișan Mircea Laszlo, Crișan luliana - ap. 1

  • 2. Crișan Mircea Laszlo, Crișan luliana - ap.2

  • 3. Bathory Zoltan Ștefan, Bathory Amalia - ap.3

  • 4. Crișan Mircea Laszlo, Crișan luliana - ap.4

  • 5. Crișan Mircea Laszlo, Crișan luliana - ap.5

  • 6. Crișan Mircea Laszlo, Crișan luliana - ap.6

  • 7. Crișan Mircea Laszlo, Crișan luliana - ap.7

  • 8. Crișan Mircea Laszlo, Crișan luliana - ap.8

  • 9. Hathazi Maria-Hedvig - ap. 10