Hotărârea nr. 696/2016

Hotărârea 696/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 și 37 , din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513107/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1,2,3,3b, 5,7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20,21,22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 1, 32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor, nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

In conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 3b, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19,21,22, 24, 25, 26, 27, 28,29,30,31,32, 33, 34, 36 și 37, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Djrecția impozite și taxe locale.


■?


Nr. 696 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 696/2016

Lista cu proprietarii clădirii situate în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %

 • I .Todor Loredana Alina - ap. 1

 • 2. SC PHARMAFARM SA - ap.2

 • 3. SC PHARMAFARM SA - ap.3

 • 4. Maris Marilena, Maris Călin-Gavril - ap.3b

 • 5. Rădulescu Angela - ap.5

 • 6. SC MELUX CONF SRL - ap.7

 • 7. SC ROMA VA IMPORT EXPORT SRL - ap. 8

 • 8. Pecsi Ibolya Maria, Pecsi Vinzenz - ap. 10

 • 9. Parastie Mirella Monica - ap. 11

 • 10. Dragotă Ioan Andrei - ap. 12

 • II .Ardeuș Augustin Laurean, Ardeuș Ionela lulia - ap. 16

12.Mareș Andra- ap. 17

13 .Bagyula Krisztina Karolina - ap. 18

14.Salamon Francisc Arpad, Salamon Edit-Ecaterina- ap. 19

 • 15. Salamon Francisc Arpad-ap.21‘

 • 16. Floruț Florin Dan, Roșea Daciana- ap.22

 • 17. Kaaboor Khalil, Kaaboor Lucia Aurora - ap.24 lS.Crișan Mircea Vasile - ap.25

19.Szekely Gheorghe, Szekely Magdalena - ap.26

20.Pop Mariana Rozvița - ap.27

21 .Halmagyi Ștefan Vasile - 28

 • 22. Duca Agnes, Duca Melinda-Gabriela - ap.29

 • 23. Maembe Robert, Maembe Emoke-Gabriela - ap.30

24.Salamon Francisc Arpad, Salamon Edit-Ecaterina - ap.31

 • 25. Năstase Marius - ap.32

 • 26. Morar Dacian - ap.33

27.0ancea Paul, Oancea Tudor- ap.34

 • 28. Botez Liana Aurelia - ap.36

 • 29. Albert Iren, Albert Tiberiu-Gabriel - ap.37