Hotărârea nr. 692/2016

Hotărârea 692/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anui 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C.Brătianu nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C.Brătianu nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513443/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. I.C.Brătianu nr. 24 , ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str.

 • I.C.Brătianu nr. 24, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. I.C.Brătianu nr. 24, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite prin regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 692 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L.NR. 692/2016

Lista cu proprietarii clădirii situate în Cluj-Napoca, str. I.C. Bratianu nr. 24, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500%

 • 1. Morar Dacian -ap.2

 • 2. Morar Dacian -ap.3

 • 3. Dordai Aurel Viorel, Dordai Liliana Leontina -ap.4

 • 4. Jucan Adela Olga -ap.5

 • 5. SC "Smile in the city" SRL-D -ap.6

 • 6. Farcaș Ligia Laura -ap.7

 • 7. Kozan Istvan Gyorgy, Kozan Ildiko Ibolya -ap.8

 • 8. Alexe Adrian Radu, Bularda Alexe Andrea -ap.9

 • 9. Mon Ilean, Mon Lucian -ap. 10

 • 10. Tunyogi Alexandru, Tunyogi Viorica -ap.l 1

11 .Cioaza Maria -ap. 13

 • 12. Brândușoiu Ion, Brândușoiu Viorica -ap. 15

 • 13. Brândușoiu Ion -ap. 16