Hotărârea nr. 688/2016

Hotărârea 688/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12A, 12B, 12C, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr.

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12A, 12B, 12C, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neingrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12A, 12B, 12C, 13A, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513421/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12A, 12B, 12C, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12A, 12B, 12C, 13A, 14, 15, 16,17, 18, 19,20,21,22, 23, 24, 25, 26 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4 , aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințezâT^irecția impozite și taxe locale.


mte de ședință, tefan Tarcea

Contrasemn

Secretarul muțflcipiului, Ir. Aurora R


Nr. 688 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)


/

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L.NR. 688/2016

Lista cu proprietarii clădirii situate în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 4, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500%

1 .Renner Marta, Koskikne Miklos Ildiko -ap. 1

 • 2. Ciupitu Chican Florica -ap.2

 • 3. Antonie Vasile Nicolae, Varna Doina -ap.3

 • 4. Minteuan Liviu Nicolae, Minteuan Ana, Rus Ioan -ap.4

 • 5. Antonie Vasile Nicolae -ap. 5

 • 6. Wu Lin -ap.6

 • 7. Wu Lin -ap.7

8.SC Ab Invest Prod SRL -ap.8

9.SC Ab Invest Prod SRL -ap. 10

10. SC Ab Invest Prod SRL -ap. 11

11.SC Quantum Capital -ap,12A

 • 12. SC Quantum Capital -ap.l2B

 • 13. SC Quantum Capital -ap. 12C

 • 14. Bogdan-Cătăniciu Ioana Olga Maria - ap. 13A

 • 15. Miklos Iosif -ap. 14 lâ.Cirleă Maria Ana -ap. 15

 • 17. Bartha Cristina Vasilica, Bartha Mihai -ap. 16

 • 18. Bandi Botond -ap. 17

 • 19. Vama Floarea Ioana -ap. 18

 • 20. Frandeș Ovidiu, Frandeș Alexandrina -ap. 19

21 .Rădulescu Andreea Maria -ap.20

22.Reyes Liliana -ap.21

23.Simon Viorica, Simon Simion -ap.22

24.Caputa Iancu, Caputa Florica -ap.23

25.11ea Bogdan Traian, Ilea Răzvan Claudiu -ap.24

 • 26. Câmpian Mircea Călin -ap. 25

 • 27. Butaru Lucian Traian, Mateescu Veronica -ap.26