Hotărârea nr. 683/2016

Hotărârea 683/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513115/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, aparținând proprietarilor identificați in Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 683 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L.NR. 683/2016

Lista cu proprietarii clădirii situate în Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 21, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500%

 • I .Cabinet Medical Onac Ioan -ap. 1

 • 2. Ballo Belani Margareta, Ballo Zsuzsanna -ap.2

 • 3. Bădulescu Dolores Ioana -ap.3

 • 4. Hoffman Cornelia, Chiorean Roberta -ap.4

 • 5. Chirițescu Ioan -ap.5

6.1onașcu Dragoș -ap.6

7.1uhos Emese, Iuhos Andrei -ap.9

 • 8. Bodea Zefica -ap. 10

 • 9. Joldes Monica, Pașca Liliana -ap. 11

10.Sc Etap SRL-ap. 12

 • II .Al-Khattab Stephen - Ahmad -ap. 13

12.Lazăr Ioan Mircea, Lazăr Lucia -ap. 14

13 .Zah Petrică, Vaida Viorica, Crăciunaș -ap. 15

 • 14. Zah Petrică Neluț -ap. 16

 • 15. Covaci Andrei, Covaci Camelia -ap. 17/1

 • 16. Pop Delia -ap. 17/2