Hotărârea nr. 672/2016

Hotărârea 672/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513114/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 și 22, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.Nr. 672 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LAH.C.L. NR. 672/2016

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500%

 • I .Văcăraș Sergiu, Văcăraș Vera-ap. nr. 1

2.Goron George-Cristian, Goron Laszlo-ap. 3

3.Stanciu Alexandra-Melinda-ap. nr. 4

 • 4. Vincze Iren, Vincze Andras-ap. nr. 5

 • 5. Robei Eniko-Emese-ap. nr. 6

 • 6. Ciucurean-Pintea Alexandru, Ciucurean-Pintea Doina-ap. nr.7

 • 7. Căpușan Corneliu, Căpușan Maria-Viorica-ap. nr. 8

 • 8. Minteoan Mariana Tatiana-ap. 9

 • 9. Rojas Habetswallner Veronica,.Rojas Habetswallner Christian Franz-ap. nr. 10

 • 10. Lugigan Ana-ap. nr. 11

 • II .Lugigan Ana, Lugigan Vasile-Simion-ap. nr. 12

 • 12. Cătinaș Cornel Cătălin-Luca, Cătinaș Livia-Daniela-ap. nr. 13

 • 13. Dobariu Claudiu-Decebal-ap nr. 14

 • 14. Chiorean Aurelia-ap. nr. 15

 • 15. Mihuț Cornel, Mihuț Simona Adriana-ap. nr. 16

 • 16. Chiorean Aurelia-ap. nr. 17

 • 17. Chiorean Aurelia-ap. nr. 18

 • 18. Chiorean Aurelia-ap. nr. 19

 • 19. Fulop Nicolae, Fulop Doina-ap. nr. 20

20.1aroslavschi Maria-Bianca-ap. nr. 21

21 .Corujan-Chiorean Ioana-Sorina-ap. nr.22