Hotărârea nr. 671/2016

Hotărârea 671/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, IA, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, IA, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 512983/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, IA, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

pr< ?țHb

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, IA, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 24, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 24, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


a parei. ;<

Nr. 671 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 671/2016

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str.Memorandumului nr. 24, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500%

1 .Tripon Bogdan-Teodor, Tripon Mihaela-Maria-ap. nr. 1

  • 2. Mihalcea Paul-ap. nr. IA

  • 3. Costin Mircea-Laurențiu, Costin Crina-Rodica-ap. nr. 2

  • 4. Dosa Berta, Dosa Eva, Totfalusi Gyongyi-ap. nr. 3

  • 5. Bolboacă Alexandru-ap. nr. 4

  • 6. Mihalcea Paul-ap. nr. 5

  • 7. Mihalcea Paul-ap. nr. 6

  • 8. Asociația Sahaja Yoga România-Filiala Cluj-ap. nr.7

  • 9. Ciuce Constantin, Ciuce Eleonora-Ioana-ap. nr. 8 lO.Szabo Ferenc-ap. nr. 9