Hotărârea nr. 668/2016

Hotărârea 668/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 (cota de 1/2), 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 8 și 9, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE pl ivind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 (cota de 1/2), 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 (cota de 1/2), 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513215/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1,2, 3 (cota de 1/2), 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

In conformitate cu prevederile art. 489 alin. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

■                  HOTĂRĂȘTE: ' ■ ■

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3 cota de (1/2), 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr.668 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 668/2016

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500%

1 .Awad Labib-Andrawes, Awad Maria-ap. nr. 1

2.Bota Remus, Bota Hanna-ap. nr. 2 .Tufiș Florentina Ana Mihaela-ap. nr. 3-cota de 1/2

Ț.Cărăbaș Mihai-Alin, Cărăbaș-Ghile Bianca Lavinia-ap. nr. 4A

  • 5. Bota Remus, Bota Hanna-ap. nr. 4B

  • 6. Bota Roland Antoniu-ap. nr. 5

  • 7. Mișin Tiberiu-Mihai-ap. nr. 6

  • 8. Ungureanu Emanuel-Dumitru, Ungureanu Loredana-ap. nr. 6A

  • 9. Bota Roland Antoniu-ap. nr. 7

  • 10. Awad Labib-Andrawes, Awad Maria-ap. nr. 8

  • 11. Awad Labib-Andrawes, Awad Maria-ap. nr. 9