Hotărârea nr. 665/2016

Hotărârea 665/2016 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 7, 10 și 12, din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3,4, 5, 7, 10 și 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 7, 10 și 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 513374/49/08.12.2016 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 7, 10 și 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 alin. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din H.C.L. nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 7, 10 și 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 11, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 11, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite,, prin constatarea stării tehnice nesatisfacătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

. Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.

Nr. 665 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi) cciiirr .'

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 665/2016

: j

Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 11, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500%

  • 1. Demeter Arpad-ap. nr. 2

  • 2. Kovacs Pusztai Alexandru Bela, Kovacs Pustai Katalin-ap. nr. 3

  • 3. Elekes Mihai-ap. nr. 4

  • 4. Mărginean Sorin, Mărginean Angela Carmen-ap. nr. 5

  • 5. Balasz Maria-ap. nr. 7

  • 6. Sauca Eugen Dorel-ap. nr. 10

  • 7. Costea Vasile, Costea Cătălina-ap. nr. 12