Hotărârea nr. 657/2016

Hotărârea 657/2016 - Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 514645 din 09.12.2016 al Direcției economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Nr. 657 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Regia Autonoma a Domeniului Public

ANEXA Nr. 1

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233

HOTARAREA NR. 657/2016

RECTIFICAT

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat an

precedent (N-1)2015

Propuneri an curent

(N)

2016

%

Estimări

an N + 1

2017

Estimări

an N + 2

2018

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

33.364

49.351

1,48

59.001

72.001

1,20

1,22

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

33.363

49.350

1,48

59.000

72.000

1,20

1,22

a)

subvenții cf. prev. leg.

3

4.625

0

0,00

b)

transferuri cf. prev. leg.

4

2

Venituri financiare

5

1

1

1,00

1

1

1,00

1,00

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

32.000

47.436

1,48

56.618

68.588

1,19

1,21

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

31.568

47.076

1,49

56.218

68.188

1,19

1,21

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

16.404

20.925

1,28

27.400

34.600

1,31

1,26

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

560

670

1,20

860

1.100

1,28

1,28

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

12.482

22.451

1,80

24.058

27.488

1,07

1,14

CO

ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)

12

9.935

18.439

1,86

19.820

22.700

1,07

1,15

C1

ch. cu salariile

13

8.802

16.692

1,90

17.900

20.500

1,07

1,15

C2

bonusuri

14

1.133

1.747

1,54

1.920

2.200

1,10

1,15

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

439

538

1,23

538

538

-—

1,00

1,00

_

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

2.108

3.474

1,65

3.700

4.250

1,07

1,15

D

alte cheltuieli de exploatare

19

2.122

3.030

1,43

3.900

5.000

1,29

1,28

2

Cheltuieli financiare

20

432

360

0,83

400

400

1,11

1,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7)

22

1.364

1.915

1,40

2.383

3.413

1,24

1,43

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

0

0

381

546

1,43

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.364

0

0,00

2.002

2.867

0,00

1,43

1

Rezerve legale

25

68

97

0,00

100

143

1,03

1,43

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

1.296

1.818

0,00

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.

25, 26, 27, 28, 29

30

0

0

0

1.902

2.724

0

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

0

0

951

1.362

0

0,00

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

35

0

0

0

0

0

0

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

6.354

16.923

2,66

32.600

37.500

1,93

1,15

1

Alocații de la buget,din care

44

4.828

13.923

2,88

27.600

32.500

1,98

1,18

aloc.buget. aferente plătii angaj. din anii precedenti

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

6.354

16.105

2,53

32.600

37.500

2,02

1,15

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

460

553

1,20

470

470

0,85

1,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

444

543

1,22

465

465

0,86

1,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd. 49)/12 x 1000)

50

1.865

2.830

1,52

3.552

4.068

1,26

1,15

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(rd. 13/rd.49)/12 x1000)

51

1.652

2.562

1,55

3.208

3.674

1,25

1,15

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)

(rd.2/rd. 49)

52

75,14

90,88

1,21

126,88

154,84

1,40

1,22

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000

54

959,12

961,20

1,00

959,61

952,60

1,00

0,99

8

Plăți restante

55

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

9

Creanțe restante

56

661

600

0,91

400

400

0,67

1,00

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2016Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233


ANEXA Nr. 2

HOTATAREA NR. 657 / 2016mii lei

RECTIFICAT

Detalierea ind. economico-financiari

;i în

de venituri și cheltuieli

'.'o W-

§

hA

H

11/                INDICATORI

Zi7

* ■'

Nr. rd.

Realizat an N-2 2014

Prevederi an precedent

(N-1) 2015

Propuneri an curent (N) 2016

%

%

&!

Aprobat

Preliminat/

Realizat

Aprobat

7=6d/5

8 = 5/3a

conf. HG/O rdin comu n

conform Hotărârii CA

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 22+rd. 28)

1

14.536

0

38.156

33.364

9.746

19.872

34.765

49.351

1,48

2,30

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

14.535

0

38.155

33.363

9.746

19.872

34.765

49.350

1,48

2,30

a)

din producția vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

13.143

0

33.122

27.993

7.650

17.700

32.505

48.995

1,75

2,13

a1)

din vanzarea produselor

4

226

230

9

0

0

5

10

1,11

0,04

a2)

din servicii prestate

5

12.537

32.442

27.204

7.200

16.700

30.500

46.085

1,69

2,17

a3)

din redevente si chirii

6

337

340

312

50

100

200

300

0,96

0,93

a4)

alte venituri

7

43

110

468

400

900

1.800

2.600

5,56

10,88

b)

din vanzarea mărfurilor

8

126

188

221

60

100

140

200

0,90

1,75

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

1.000

0

4.625

4.625

2.000

2.000

2.000

0

0,00

4,63

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

10

1.000

4.625

4.625

2.000

2.000

2.000

0

0,00

4,63

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

9

50

302

0,00

33,56

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare (rd. 15+ rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

257

0

170

222

36

72

120

155

0,70

0,86

f1)

din amenzi si penalitati

15

109

50

34

0,00

0,31

f2)

din vânzarea activelor si alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:

16

13

0

5

0

2

4

8

10

0,00

0,00

- active corporale

17

13

5

2

4

8

10

0,00

0,00

- active necorporale

18


din subvenții pentru investiții

19

95

95

95

24

48

72

95

1,00

1,00

f4)

din valorificarea certificatelor C02

20

f52

alte venituri

21

40

20

93

10

20

40

50

0,54

2,33

2

Venituri cane:

financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din

22

1

0

1

1

0

0

0

1

1,00

1,00

31

dir

imot

ilizări financiare

23

bl

dir

inve

îtiții financiare

24

c)

dir

difer

snte de curs

25

dl

dir

dobr

înzi

26

1

1

1

0

0

0

1

1,00

1,00

31

alt

î ven

turi financiare

27

3

Ve

nituri

extraordinare

28

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

15.263

0

37.124

32.000

9.562

19.319

33.382

47.436

1,48

2,10

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

14.698

0

36.224

31.568

9.512

19.219

33.182

47.076

1,49

2,15

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

5.409

0

18.875

16.404

3.065

6.442

13.850

20.925

1,28

3,03

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

4.744

0

15.673

9.670

1.940

4.125

8.710

13.150

1,36

2,04

a)

ch

îltuie

i cu materiile prime

33

1.941

10.000

4.392

900

1.900

4.400

6.400

1,46

2,26

b)

ch

îltuie

i cu materialele consumabile, din care:

34

2.045

4.450

3.995

800

1.600

3.100

5.100

1,28

1,95

b1

cheltuieli cu piesele de schimb

35

296

1.000

482

300

500

750

1.000

2,07

1,63

b2

cheltuieli cu combustibilii

36

1.128

3.300

1.591

500

1.000

1.750

2.500

1,57

1,41

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

59

80

317

50

150

350

500

1,58

5,37

d)

ch

îltuie

i privind energia si apa

38

612

1.000

823

150

400

750

1.000

1,22

1,34

31

ch

îltuie

i privind mărfurile

39

87

143

143

40

75

110

150

1,05

1,64

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

213

0

1.030

1.376

557

1.165

1.773

2.230

1,62

6,46

a)

ch

îltuie

i cu întreținerea si reparațiile

41

104

900

267

200

500

750

900

3,37

2,57

b)

ch

îltuie

i privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

41

0

50

981

257

515

773

1.030

1,05

23,93

b1

- către operatori cu capital integrai/majoritar de stat

43

14

20

24

7

15

23

30

1,25

1,71

b2

- către operatori cu capital privat

44

27

30

957

250

500

750

1.000

1,04

35,44

c)

pri

ne d(

! asigurare

45

68

80

128

100

150

250

300

2,34

1,88

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd.

50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

452

0

2.172

5.358

568

1.152

3.367

5.545

1,03

11,85

a)

chi

îltuie

i cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

45

70

22

5

10

20

30

1,36

0,49

b1 Jcheltuieli privind consultanta juridica

49

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care?

50

22

0

40

37

11

27

39

55

1,49

1,68

c1 cheltuieli de protocol, din care:

51

19

25

32

8

20

28

40

1,25

1,68

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

3

15

5

3

7

11

15

3,00

1,67

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

ch. de promovarea produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

d1

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2

cb. de sponsorizare a unitarilor de cult

59

d3

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

4

10

9

2

5

8

10

1,11

2,25

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

8

10

22

10

15

25

30

1,36

2,75

ch^ltuie

i cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

8

0

4

16

6

8

14

17

1,06

2,00

interna

65

1

2

1

1

1

2

2

2,00

1,00

externa

66

7

2

15

5

7

12

15

1,00

2,14

9)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

85

100

91

20

45

75

100

1,10

1,07

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

91

120

112

20

50

100

120

1,07

1,23

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

197

1.822

5.065

500

1.000

3.100

5.200

1,03

25,71

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

24

30

22

7

14

22

30

1,36

0,92

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

20

30

35

10

20

30

40

1,14

1,75

Î32

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

7

10

45

20

30

50

60

1,33

6,43

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorponale, din care:

73

1

10

7

0

0

10

10

1,43

7,00

- a

eren

e bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

ch

jltuie

i cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

alte cheltuieli

78

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

242

0

600

560

266

333

402

670

1,20

2,31

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

ch.

CL

taxa

de licența

82

8

d)

ch.

ci

taxa

de autorizare

83

9

e)

ch.

CL

taxa

de mediu

84

1

ch<

‘ItL

ieli ci

i alte taxe si impozite

85

224

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

7.979

0

CO

Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)

87

6.091

0

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care;

88

5.844

0

a) fcalfcrii d4 baza

89

3.849

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)

90

1.995

c) fclt^ bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

247

0

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare:

93

222

tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

26

b)

ici-

ete d

3 masa;

96

25

CP

ich

ete d

5 vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut in anul precedent

98

e) fclt^ chelfuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

15

15

5

10

15

20

1,33

1,88

10

10

8

18

30

40

4,00

1,11

2

2

3

5

7

10

5,00

2,00

573

533

250

300

350

600

1,13

2,38

15.224

12.482

5.575

11.232

16.809

22.451

1,80

1,56

12.114

9.935

4.571

• • • .

9.226

13.798

18.439

1,86

1,63

10.348

8.802

4.173

8.346

12.519

16.692

1,90

1,51

7.078

5.581

2.827

5.654

8.481

11.308

2,03

1,45

3.270

3.221

1.346

2.692

4.038

5.384

1,67

1,61

1.766

1.133

398

880

1.279

1.747

1,54

4,59

759

486

143

369

512

725

1,49

2,19

139

97

71

71

141

1,45

3,73

1.007

647

255

511

767

1.022

1,58

25,88

o

Q

0

0

0

0

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

224

0

538

_

439

135

269

404

538

1,23

1,96

a)

Dentr

j directori/directorat

105

180

466

372

117

233

350

466

1,25

2,07

componenta fixa

106

componenta variabila

107

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere

108

44

72

67

18

36

54

72

1,07

1,52

componenta fixa

109

componenta variabila

110

c)

)entr

j AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:

113

1.664

0

2.572

2.108

869

1.737

2.607

3.474

1,65

1,27

a)

:h. pi

ivind contribuția la asigurări sociale

114

1.239

1.812

1.408

586

1.172

1.758

2.343

1,66

1,14

b)

:h. pi

ivind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

44

83

64

28

56

84

111

1,73

1,45

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sanatate

116

316

566

537

224

448

673

897

1,67

1,70

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului

117

15

27

22

9

18

28

37

1,68

1,47

e) ch. privind contribuția unitatii la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

50

84

77

22

43

64

86

1,12

1,54

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd.

126 + rd. 127 + rd. 128), din care:

120

1.068

0

1.525

2.122

606

1.212

2.121

3.030

1,43

1,99

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (rd. 122 + rd. 123), din care:

121

270

0

310

818

2

4

7

10

0,01

3,03

CE

tre bi

igetul general consolidat

122

268

300

471

0,00

1,76

Cc

tre al

:i creditori

123

2

10

347

2

4

7

10

0,03

173,50

bl

ch

îltuie

i privind activele imobilizate

124

5

2

4

7

10

2,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

dl

alt^ cheltuieli

126

13

15

104

2

4

7

10

0,10

8,00

e)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

127

790

1.200

1.236

600

1.200

2.100

3.000

2,43

1,56

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 129 - rd. 131), din care:

128

-5

0

0

-41

0

0

0

0

0,00

8,20

f1)

ch. privind ajustările si provizioanele

129

f1.1)

proviz. priv. participarea la profit a salariatilor

130

f1.2)

proviz. in leg. cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

5

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:

132

5

din participarea salariaților la profit

133

din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

venituri din alte provizioane

135

5

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

136

565

a)

cheltuieii privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:

137

565

a1

afere

nte creditelor pentru investiții

138

a2

afere

nte creditelor pentru activitatea curenta

139

565

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (rd. 141 + rd. 142), din care:

140

0

b1

afere

nte creditelor pentru investiții

141

b2

afere

nte creditelor pentru activitatea curenta

142

c)

alt

î che

tuieli financiare

143

3

Ch

eltuie

li extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)

145

-727

venituri impozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

390

IV

IM

30ZI

r PE PROFIT

148

V

DZ

TE C

E FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)

150

6.091

2

Cheltuieli cu salariile (rd.88)

151

5.844

3

Nr

de p

srsonal prognozat la finele anului

152

284

4

Nr

med

u de salariați

153

274

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat det. pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000

154

1.777

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)/12 x 1000

155

1.852

6

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (rd. 2 /rd. 153)

156

53,05

b)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153

157

41

0,00

8,20

0

0

41

0

0

0

0

0,00

8,20

41

0,00

8,20

0

900

432

50

100

200

360

0,83

0,76

0

900

432

50

100

200

360

0,83

0,76

900

432

50

100

200

360

0,83

0,76

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

1.032

1.364

184

553

1.383

1.915

1,40

-1,88

400

1.050

0,00

2,69

0

12.114

9.935

4.571

9.226

13.798

18.439

1,86

1,63

0

10.348

8.802

4.173

8.346

12.519

16.692

1,90

1,51

470

460

553

1,20

1,62

455

444

543

1,22

1,62

1.895

1.652

X

X

X

2.562

1,55

0,93

2.219

1.865

X

X

X

2.830

1,52

1,01

83,86

75,14

X

X

X

90,88

1,21

1,42

X

X

X

31)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

158

X

X

X

cantitatea de produse finite (QPF)

159

preț mediu (p)

160

valoare = QPF x p

161

pondere in ven. totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

162

0

0

o

X

X

X

0

0,00

0,00

7

Plăti restante

163

1.044

1.020

0

0

0

0

0

0,00

0,00

8

Creanțe restante, din care:

164

1.075

1.050

661

660

660

600

600

0,91

0,61

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0,00

0,00

de la operatori cu capital privat

166

1.072

1.050

661

660

660

600

600

0,91

0,62

de la bugetul de stat

167

3

3

0,00

1,00

de la bugetul local

168

de la alte entitati

169

9

Cr

jdite pentru finanțarea activitatii(soldul ramas de rambursat)

170

Regia Autonoma a Domeniului Public

Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca

C.U.I. 201233


ANEXA Nr. 3

HOTARAREA NR. 657/2016


Programul de investiții, dotări si sursele de finanțare

RECTIFICAT


II
INDICATORI


_________________2

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

Surse proprii, din care:

  • a) - amortizare_____________

  • b) - profit______________________

Alocații de la buget______

Credite bancare, din care:

  • a) - interne__________________

  • b) - externe________________

Alte surse, din care:______

suplimentare linie credit

- (denumire sursa)
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:__________________________

Investiții in curs, din care:_________

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Modernizare clădire statie mixturiData finalizării investiției-

ANUL


an precedent (N-1)2015


____________mii lei

Valoare


Aprobat


Realizat/

Preliminat


an curent

(N)2016


an N +1

2017


an N + 2

201813.374


6.354


16.923


32.600


37.500
2018


2016


1.200

1.200


1.236

1.236


3.000

3.000


10.674


4.828


13.923


5.000

4.000

1.000

27.600


5.000

4.000

1.000

32.500


1.500

1.500


290

290


b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unitarii administrativ teritoriale:

Modernizare WC Primăverii


Modernizare WC Hala Agroalim.

Lucrări Modern Aqua Parc


c) pentru bunurile de natura domeniului privat a! statului sau ai unitarii administrativ teritoriale:

  • - (denumire obiectiv)_________________

  • - (denumire obiectiv)2015


2015


2018d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitarii administrativ teritoriale:

  • - (denumire obiectiv)_________________

  • - (denumire obiectiv)230


230
2

Investiții noi, din care:

6.233

623

5.179

7.600

2.500

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

2.320

407

1.437

2.000

1.000

Moderniz. clădire adm statie mixturi

2018

1.437

2.000

1.000

Modern. Piața de vechituri

2016

2.320

407

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

3.913

216

3.742

5.600

1.500

Modernizare ștrand Grigorescu

2016

297

111

Acoperire bazin ștrand Grigorescu

2016

1.630

105

3.305

Amenajare Patinoar Grigorescu

2017

1.608

0

37

3.100

Extindere centru de ecarisaj

2016

378

0

400

Lucrări decolmatare lac Gheorgheni

2018

0

2.000

1.000

SF,PT Lucrări construire Aqua Parc

2018

0

500

500

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitari administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

647

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0

0

413

0

0

Lucrări de inst incalzire hala

2016

0

Lucraride relocare linie inalta tensiune

2016

144

Lucrări suplimentare Oser

2016

30

Lucrări suplimentare Cantonului

2016

239

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a) unitatii administrativ teritoriale:

234

0

0

Studiu decolmatare lac Gheorgheni

2016

51

Lucrări de reparații bazine

2016

183

-

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale

6.700

5.526

6.516

15.000

15.000

5

rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) interne

b)externe