Hotărârea nr. 654/2016

Hotărârea 654/2016 - Conferirea titlului de „Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Cluj-Napoca” prof. univ. dr. Niculae Stăncioiu.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Cluj-Napoca” prof. univ. dr. Niculae Stăncioiu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare post-mortcm al municipiului Cluj-Napoca” prof. univ. dr. Niculac Stăncioiu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 514785/424/9.XII.2016 al Direcției Comunicare, dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune conferirea titlului de “Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Cluj-Napoca” prof. univ. dr. Niculae Stăncioiu;

Luând în considerare Curriculum vitae al prof. univ. dr. Niculae Stăncioiu, recomandările prezentate și strălucita sa activitate de medic și cadru universitar, prin care a contribuit la impunerea unei bune imagini a școlii medicale clujene, a municipiului Cluj-Napoca pe plan național și internațional;

Văzând prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de “Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Cluj-Napoca”, stabilit prin Hotărârea nr. 435/2006;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (8), 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. Se conferă titlul de “Cetățean de onoare post-mortem al municipiului Cluj-Napoca” prof. univ. dr. Niculae Stăncioiu.

Nr. 654 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi, prin vot secret)