Hotărârea nr. 651/2016

Hotărârea 651/2016 - Încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nasra Gabriel Horia, din partea P.S.D.+A.L.D.E. și validarea mandatului consilierului local supleant, Drăgoescu Mihai, din partea P.S.D.+A.L.D.E.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nasra Gabriel Horia, din partea P.S.D.+A.L.D.E. și validarea mandatului consilierului local supleant, Drăgoescu Mihai, din partea P.S.D.+A.L.D.E.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Nasra Gabriel Horia, din partea P.S.D.+A.L.D.E. și validarea mandatului consilierului local supleant, Drăgoescu Mihai, din partea P.S.D.+A.L.D.E. - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Demisia domnului Nasra Gabriel Horia, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 527.687/305, în data de 19 decembrie 2016, din funcția de consilier local, din partea P.S.D. +A.L.D.E., în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Prin Adresele noastre nr. 527.862/3/305/19.12.2016 și nr. 528.259/3/305/19.12.2016, am transmis P.S.D.+A.L.D.E. Cluj rugămintea de a ne comunica numele următorului consilier local pe lista supleanților P.S.D.+A.L.D.E., la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, precum și dacă acesta are calitatea de membru în alianța electorală P.S.D.+A.L.D.E. Cluj-Napoca;

Luând în considerare Adresele P.S.D.+A.L.D.E. Cluj, înregistrate la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 531.227/305 și, respectiv, nr. 531.237/305, în data de 20 decembrie 2016, prin care aceasta ne comunică faptul că următorul consilier local supleant pe lista P.S.D.+A.L.D.E., la alegerile locale din 5 iunie 2016, este domnul Drăgoescu Mihai, având și calitatea de membru al P.S.D.+A.L.D.E. Cluj-Napoca;

Analizând Referatul nr. 528.462/3/305 din 19.12.2016 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Nasra Gabriel Horia, din partea P.S.D.+A.L.D.E., și validarea mandatului consilierului local supleant, Drăgoescu Mihai, din partea P.S.D.+A.L.D.E.;

Văzând avizul comisiei de specialitate și raportul Comisiei de validare, în urma votului deschis exprimat;

Reținând prevederile art. 9 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 31 alin. 5, 32, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. încetează de drept mandatul de consilier local al domnului Nasra Gabriel Horia, din partea P.S.D.+A.L.D.E.

Art. 2. Se validează mandatul consilierului local supleant Drăgoescu Mihai, din partea P.S.D. +A.L.D.E.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.


Nr. 651 din 20 decembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)