Hotărârea nr. 650/2016

Hotărârea 650/2016 - Aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea nr. 26/2010 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011 și Hotărârea nr. 79/2013, privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea nr. 26/2010 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011 și Hotărârea nr.

79/2013 , privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea nr. 26/2010 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011 și Hotărârea nr. 79/2013, privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 452369/7/27.10.2016 al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, organizat ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea nr. 26/2010 astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011 și Hotărârea nr. 79/2013 , privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 26/2010, modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011 și Hotărârea nr. 79/2013, privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobată de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației, în sensul eliminării abonamentelor de pe străzile aferente Zonei tarifare I, cu excepția abonamentelor pentru riverani persoane fizice și aplicarea unor tarife orare diferențiate valabile atât pentru Zona I cât și pentru Zona II, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.II Celelalte prevederi ale Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației, regulament abrobat prin Hotărârea nr. 26/2010 modificată și completată prin Hotărârea nr. 328/2010, Hotărârea nr. 228/2011 și Hotărârea nr. 79/2013, rămân neschimbate.

Art.III Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și Direcția Generala Poliția locală Cluj-Napoca.


Nr. 650 din 28 noiembrie (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Serviciul public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor

Anexa la Hotărârea nr. 650/2016


Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară, aprobate de Comisia municipală de sistematizare a circulației din municipiul Cluj-Napoca, modificat și completat

Capitolul I Dispoziții Generale

Art. 2 alin. 3 se completează și va avea următorul cuprins:

“Art. 2 alin.3 Parcările ce fac obiectul prezentului Regulament sunt cele aprobate de către Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației, care a luat și hotărârea de încadrare a străzilor pe zona tarifară 1, respectiv 2, conform Anexei la prezentul Regulament. Se disting următoarele tipuri de zone de parcare cu plată, situate pe platforme în afara căilor de rulare, închise cu bariere, delimitate la marginea carosabilului, situate parțial sau integral pe trotuar, acolo unde, prin acestea, nu se stânjenește traficul pietonal”.

Capitolul II. Zone Tarifare, Tarife și Metode de Taxare

Art. 5 Se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

“Art.5 Tarifele de parcare ce urmează a fii aplicate, pentru ocuparea unui loc de parcare în zona centrală, în care plata se face prin:

lit. a) parcometre stradale, unde taxarea se va face diferențiat pe următoarele intervale orare: 30 minute Zona I /I oră Zona II; 1 oră Zona 1/2 ore Zona II; două ore Zona 1/4 ore Zona II; 3 ore Zona 1/6 ore Zona II

lit. b) case automate de plată în cazul parcărilor închise cu barieră, taxarea va fi făcută diferențiat pe următoarele intervale orare:

• pentru Zona I, vor fi patru intervale orare (30 minute, 1 ora, 2 ore, 3 ore) pentru ce depășește intervalul orar maxim de 3 ore, fiecare oră suplimentară find taxată cu tariful aferent intervalului

maxim;

• pentru Zona II, va fi aplicat un tarif orar care va crește liniar în funcție de intervalul orar de parcare ales de utilizator.

lit.c) tichete de parcare răzuibile: 30 minute Zona I /I ora Zona II; 1 ora Zona 1/2 ore Zona II; 2 ore Zona 1/4 ore Zona II; 3 ore Zona 1/6 ore Zona II;

lit.d) cu telefonul mobil, prin intermediul unui mesaj text (SMS), la tariful orar sau fracțiune adaugându-se costul mesajului text: 30 minute Zona I /I oră Zona II; 1 oră Zona 1/2 ore Zona II; 2 ore Zona 1/4 ore Zona II; 3 ore Zona 1/6 ore Zona II;

Modalitatea de plată a parcării prin intermediul mesajului text (SMS) nu este valabilă pentru parcările închise cu bariere, nici pentru parking-urile de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

lit.e) abonamente de parcare

Pentru Zona I, sunt valabile doar abonamentele de tip riveran persoane fizice care pot fi acordate maxim două pe unitate locativă. Abonamentele de tip universal persoană fizică_/juridică, abonamentele transmisibile și rezervarea de loc de parcare nu sunt valabile în Zop


Pentru Zona II, sunt valabile următoarele tipuri de abonamente:

Abonament universal pentru persoane fizice, persoane juridice și persoane fiz autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice, abonamente de tip riveran pcabonamente transmisibile și rezervarea unui loc de parcare pentru persoanele' jțiridi publice, de învățământ, sanitare și de cult.

Persoanelor juridice, instituțiilor publice, de învățământ, sanitare și de cult li se vor atribui locuri de parcare în regim rezervat în Zona II, în baza unui referat aprobat de primarul municipiului Cluj-Napoca.

Beneficiarul locurilor de parcare rezervate, în cazul în care sunt ocupate abuziv, se va adresa Direcției Generale Poliția locală Cluj-Napoca, care va proceda la sancționarea, respectiv eliberarea locului de parcare, conform legislației în vigoare.

Art. 8 se modifică și va avea următorul cuprins :

“Art.8 Pentru abonamente de tip riveran persoane fizice, beneficiarii vor prezenta cartea de identitate/buletin de identitate, cu domiciliul stabil/reședință în apropierea parcajului (străzi de reședință), certificatul de înmatriculare a autoturismului, din care să rezulte calitatea de proprietar/utilizator. Se aprobă maxim două abonamente de tip riveran persoane fizice pe unitate locativă”.

Art.9 lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

” Art.9 lit.b) Tichetele de parcare sunt instrumente de plată pentru parcări de scurtă durată (30 min, lora, 2 ore, 3 ore), concepute astfel încât să poată fi utilizate în regim de autotaxare și unică folosință. Ele se procură din rețeaua comercială sau de Ia persoane autorizate, sunt tipărite în regim de securitate și înseriate în regim special”.

Tichetele de parcare răzuibile, vor avea culoare diferită în funcție de perioada de taxare, astfel: Portocaliu, 30 minute Zona I/o oră, Zona II, gri, 1 oră Zona 1/2 ore, Zona II, galben, 2 ore, Zona 1/4 ore, Zona II, verde, 3 ore, Zona 1/6 ore, Zona II.

Art.9 lit. d) se completează cu un nou alineat - alineatul 3, care va avea următorul cuprins: ”Art.9 lit.d) Pentru Zona tarifară I, sunt valabile doar abonamentele de tip riveran persoane fizice. Abonamente universale pentru persoane fizice, persoane juridice și persoane fizice care au în folosință un autoturism proprietatea unei persoane juridice, transmisibile, rezervare de loc de parcare pentru persoane juridice, instituții publice, de învățământ, sanitare si de cult nu au valabilitate în Zona tarifară I, acestea urmând a fi eliberate și utilizate doar în Zona tarifară II.

Art.9 lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.9 lit.e) Mesajele text (SMS) sunt instrumente de plată a parcărilor pentru parcări de scurtă durată minim 30 minute, metoda care se materializează prin trimiterea unui mesaj text (SMS) ce cuprinde numărul de înmatriculare a autoturismului, la un număr scurt de telefon corespunzător zonei tarifare în care se efectuează parcarea (Zona I sau Zona II). Beneficiarul va primi ulterior un mesaj de confirmare a efectuării plății care cuprinde costul staționării, zona tarifară, ora și minutul la care expiră timpul de parcare”.

VI Dispoziții finale

Art.15 lit.a) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 15 lit.a) Sunt exceptate de la plata taxei de parcare autoturismele aparținând persoanelor prevăzute prin legi speciale așa cum sunt ele definite în art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, acestea vor beneficia de un abonament de parcare gratuit și care se obține în baza documentelor de identitate și proprietate, precum și actul deveditor de persoană îndreptățită.

Obținerea, reînnoirea și afișarea abonamentelor cade în sarcina proprietarului auto.

Toate aceste abonamente vor fi eliberate exclusiv pentru Zona II tarifară.

Beneficiarilor Legii nr. 448/2006 li se vor asigura, în Zona I și respectiv Zona II, locuri special amenajate, în conformitate cu art. 65 alin.l.


Art.16 se completează cu alin. 3 care va avea următori

”Art.l6 alin.3 Abonamentele vor fi eliberate și vor fi tarifară II”.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Serviciu public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor


Anexa la Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia municipală de sistematizare a circulației din municipiul Cluj-Napoca


încadrarea străzilor din zona centrală pe zone tarifare, respectiv străzile aferente Zonei 1 și

străzile aferente Zonei 2

Zona 1

Zona 2

Baba Novac

Observatorului-carosabil

Bolyai

Berăriei

Emmanuel de Martonne

Mamaia

Emil Isac

Calea Dorobanților

Eroilor

Nicolae Titulescu

I.C.Brătianu

București

Iuliu Maniu

Calea Florești

Mihail Kogălniceanu

Aviator Bădescu

Octavian Petrovici

Remetea

P-ța Unirii (inclusiv parking-ul cu bariere)

Acad. David Prodan

Samuil Micu

Andrei Mureșanu

Ștefan Octavian Iosif

Hasdeu

Hermann Oberth

Nicolae Bălcescu

Universității

21 Decembrie 1989

Virgil Fulicea

Aleea învățătorului

Constantin Daicoviciu

Parking B.R.D.

Paul Chinezu

Barițiu

Vasilc Alecsandri

Clinicilor

Brassai

Cardinal LElossu

David Ferenc

Horea

Emil Zola

Parking Opera Maghiară

Gaal Gabor

P-ța Mihai Viteazu (parking cu bariere)

Tipografiei

P-ța Cipariu (parking cu bariere)

Cotită

Parking Moților

Sindicatelor

Republicii

Franklin Delano Roosevelt

Iașilor

Avram Iancu

Victor Babeș

P-ța Avram Iancu

P-ța Ștefan cel Mare

Bisericii Ortodoxe

Decebal

Traian

/* /

—i

\           Dacia

1 ial

Draigalina-Camera de Comerț și Industrie

l

y / Constantin Dobrogeanu-Gherea

Mihai Eminescu

O/

Pavel Roșea

Petofl Șandor

Pitești

Ploiești

Năvodari

Gheorghe Marinescu

Arany Janos

Cișmigiu

Nul arului

Traian Moșoiu

Rubin Patiția

George Coșbuc

Emil Racoviță

Crișan

Deva

/  x'--

'.X C.Brâncuși (Tronsonul cuprins între N.Titulescu și S.Albini)

rv \   \ Baza Sportivă Gheorgheni