Hotărârea nr. 649/2016

Hotărârea 649/2016 - Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 496160 din 28.11.2016 al Direcției impozite și taxe locale, întocmit în colaborare cu Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism, Serviciul Revendicări fond funciar și Registrul agricol, Serviciul Stare civilă și Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor - prin care se propune stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2017;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi începând cu 1 ianuarie 2017, după cum urmează:

 • a) nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum și amenzile administrate de către Direcția impozite și taxe locale, constituind ANEXA I;

 • b) nivelul taxei administrate de către Direcția de sănătate publică, constituind ANEXA II;

 • c) nivelurile taxelor administrate de către Serviciul revendicări fond funciar și Registrul agricol, constituind ANEXA III;

 • d) nivelurile taxelor administrate de către Direcția Generală de Urbanism, constituind ANEXA IV;

 • e) nivelurile taxelor administrate de către Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, constituind ANEXA V;

 • f) nivelurile taxelor administrate de către Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor, constituind ANEXA VI;

 • g) nivelurile taxelor extrajudiciare de timbru, constituind ANEXA VII;

 • h) nivelul taxei administrate de către Direcția de evidență a persoanelor, Serviciul stare civilă, constituind ANEXA VIII.

Art.2. - Bonificația prevăzută la art. 462 (2), la art. 467 (2) și la art. 472 (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, pentru plata cu anticipație a impozitelor locale, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie, se stabilește după cum urmează:

-10%, în cazul impozitului pe clădiri;

-10%, în cazul impozitului pe teren;

-10%, în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

Art.3. - Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2017, se aplică delimitarea zonelor în intravilan aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 209/2003 privind încadrarea terenurilor din municipiul Cluj-Napoca pe zone fiscale, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru extravilan, se aplică prevederile Hotărârii nr. 264/2002 privind încadrarea terenurilor situate în extravilanul municipiului Cluj-Napoca pe zone fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.1. - Potrivit prevederilor art. 96 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul maxim de 20 de lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere.

2. - In situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.

Art.5 - Potrivit prevederilor art 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, după cum urmează:

-100.000 lei, inclusiv, în cazul persoanelor juridice;

-2.000 lei, inclusiv, în cazul persoanelor fizice.

Art.6.1. - Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante și a accesoriilor aferente acestora. în sume mai mici de 40 lei, pentru pozițiile de rol care au restanțe mai vechi de 31.12.2016.

2. - Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori conform art. 266 alin (5), (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare.

Art.7. - începând cu 1 ianuarie 2017, se aprobă majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu 500 % pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Art.8. - începând cu 1 ianuarie 2017, se aprobă procedurile și criteriile de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale, constituind ANEXA IX.

Art.9. - Potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, criteriile în funcție de care se stabilesc contribuabilii mari sau, după caz, contribuabilii mijlocii, sunt cele care stau la baza clasificării acestora de către organul fiscal central.

Art.10. - Lista actelor normative/hotărârilor consiliului local prin care sunt instituite/stabilite impozite și taxe locale, pe o perioadă de cinci ani anteriori anului fiscal 2017; hotărârile consiliului local prin care s-a aprobat Planul Urbanistic General, Planurile Urbanistice Zonale, încadrarea terenurilor din municipiul Cluj-Napoca pe zone fiscale, constituie ANEXA X.

Art.ll. - Anexele I-X fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția taxe și impozite locale, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism, Direcția de sănătate publică, Serviciul revendicări fond funciar și registrul agricol, Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor, Direcția de evidență a persoanelor. Serviciul stare civilă și Direcția economică.


Nr.649 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

ANEXA I.

la Hotărârea nr.649 /2016


Impozite și taxe locale administrate de către DIRECȚIA TAXE Șl IMPOZITE LOCALE TITLUL IX - Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

CAPITOLUL I - IMPOZITUL PE CLĂDIRI Șl TAXA PE CLĂDIRI

Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART.457(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiseal:

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

AR f. 457(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu ozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:


Tipul clădirii

Valoarea impozabilă începând cu 01.01.2017

- lei/m2 -

Clădire cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Clădire fără instalații de apă.canalizare, electrice sau încălzire

'■^'4                --

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1000

600

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

300

200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

200

175


D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

125

75

E. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • (1) Pentru clădirile nerezidențiale aliate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local, până la primul termen de plată din anul de referință;

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

...(3) Pentru clădirile nerezidențiale aliate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • (1) în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art. 458.

 • (2) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

 • (3) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 • a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;

 • b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice

ART. 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • (1) Pentru clădirile rezidențiale aliate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (2) Pentru clădirile nerezidențiale aliate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1 % asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (3) Pentru clădirile nerezidențiale aliate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (4) In cazul clădirilor cu destinație mixtă aliate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3). ...(8) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

SCUTIRI în baza art. 456(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

 • a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, bjelădirile utilizate de organizații nonprofît folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • c) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • d) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public ;

 • e) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public ;

1) clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

 • g) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aliate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute laart. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) clădirile aliate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • i) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • j) clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

REDUCERI în baza art. 456(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Consiliul local acordă reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru:

ajclădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale la care, în ultimii 3 (trei) ani anteriori anului fiscal de referință, au fost executate lucrări de natură constructivă de întreținere, punere în siguranță, conservare sau restaurare, în conformitate cu prevederile legale în materie;

 • b) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

Potrivit art.456(3)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.


irea, înstrăinarea și modificarea clădirilor se face conform prevederilor art.461 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal rZhixei pe clădiri se efectuează conform prevederilor art.462 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL II - IMPOZITUL PE TEREN Șl TAXA PE TEREN

Calculul impozitului/taxei pe teren

ART. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării tăcute de consiliul local.

 • (2) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

  Zona în cadrul localității

  Nivelurile impozitului/taxei pentru localitatea de rangul I din Legea nr.227/2015 -lei/ha-

  Nivelurile impozitului/taxei aprobate pentru anul 2017

  -lei/ha-

  A

  6878-17194

  8597

  B

  5199-12998

  6499

  C

  3558-8894

  4447

  D

  1690-4226

  2113

(2A1) In cazul unui contribuabil care deține mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, suprafața de 400 m2 prevăzută la alin. (2) se calculează o singură dată, prin însumarea suprafețelor terenurilor, în ordine descrescătoare.

 • (3) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5).

 • (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

  Nr

  Crt

  Zona

  Categoria de folosință

  Nivelurile impozitului/taxei începând cu 01.01.2017

  -valori actualizate cu coeficientul de corecțieț cu 5)-

  Zona A

  Zona B

  Zona C

  Zona D

  1

  Teren arabil

  140

  105

  95

  75

  2

  Pășune

  105

  95

  75

  65

  3

  Fâneață

  105

  95

  75

  65

  4

  Vie

  230

  175

  140

  95

  5

  Livadă

  265

  230

  175

  140

  6

  Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

  140

  105

  95

  75

  7

  Teren cu ape

  75

  65

  40

  X

  8

  Drumuri și căi ferate

  X

  X

  X

  X

  9

  Teren neproductiv

  X

  X

  X

  X

... (7) In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

- lei/ha -

Nr

Crt

Zona

Categoria

de folosință

Nivelurile impozitului/taxei prevăzute de Legea nr.227/2015

- valori actualizate cu coeficientul de corecție 2,50 pentru zona A, respectiv 2,40 pentru zona B-

Nivelurile impozitului/taxei începând cu 01.01.2017

-valori actualizate cu coeficientul de corecție 2,50 pentru zona A, respectiv 2,40 pentru zona B-

Zona A

Zona B

Zona A

Zona B

1

Teren cu construcții

55-77,5

52,8-74,4

77,5

67,2

2

Arabil

105-125

100,8-120

125

115,2

3

Pășune

50-70

48-67,2

70

62,4

4

Fâneață

50-70

48-67,2

70

62,4

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

120-137,5

115,2-132

137,5

127,2

5.7.

V7e până la intrarea pe rod

0

0

0

0

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

120-140

115,2-134,4

140

127,2

6.7.

Livadă până la intrarea pe rod

0

0

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forest. cu excepția celui prevăz.la nr.crt.7.1

20-40

19,2-38,4

40

33,6

7.7.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

0

0

0

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

2,5-15

2,4-14,4

15

12

8.7.

Teren cu amenajări piscicpler^^

65-85

62,4-81-6

85

74,4

9

Drumuri și căi ferate

\°\ 0

0

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

0

1 w     i

K \) >)

SCUTIRI în baza art. 464(2)

Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru :

 • a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • e) terenurile utilizate de organizații nonprofît folosite exclusiv pentru activitățile tară scop lucrativ;

 • f) terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • g) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;

 • h) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

Potrivit prevederilor art.464(3)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Scutirea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Declararea, dobândirea, înstrăinarea și modificarea terenurilor se face conform prevederilor art.466 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Plata impozitului/taxei pe teren se efectuează conform prevederilor art.467 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Calculul impozitului pe mijloacele de transport

ART. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(1) In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia,

prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Nivelurile de impozitare prevăzute de

Legea nr.227/2015

Nivelurile de impozitare începând cu

01.01.2017

Lei/ 200 cm1 2 sau fracțiune din aceasta

Lei/ 200 cm2 sau fracțiune din aceasta

1. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta)

X

X

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm2 inclusiv

8

8

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm2

9

9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm2 și 2000 cm2 inclusiv

18

18

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm2 și 2600 cm2 inclusiv

72

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm2 și 3000 cm2 inclusiv

144

144

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm2

290

290

7. Autobuze, autocare, microbuze

24

24

7. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

30

8. Tractoare înmatriculate

18

18

II. Vehicule înregistrate

X

X

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

X

X

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm2

2-4

2

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm2

4-6

4

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

50-150 lei/an

50 lei/an

 • (4) In cazul unui autovehicul de transport de marla cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

  Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

  Impozitul începând cu 01.01.2017 (lei/an)

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  1. două axe

  1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

  0

  133

  2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

  133

  367

  3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

  367

  517

  4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

  517

  1169

  5. Masa de cel puțin 18 tone

  517

  1169

  II. trei axe

  1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

  133

  231

  2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

  231

  474

  3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

  474

  615

  4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

  615

  947

  5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  947

  1472

  6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

  947

  1472

  7. Masa de cel puțin 26 tone

  947

  1472

  III. patru axe

  1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  615

  623

  2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

  623

  973

  3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

  973

  1545

  4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

  1545

  2291

  5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

  1545

  2291

  6. Masa de cel puțin 32 tone

  1545

  2291

 • (5) în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

  Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

  Impozitul începând cu 01.01.2017 (lei/an)

  Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

  Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

  1. 2+1 axe

  1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

  0

  0

  2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

  0

  0

  3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

  0

  60

  4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

  60

  137

  5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

  137

  320

  6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

  320

  414

  7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

  414

  747

  8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

  747

  1310

  9. Masa de cel puțin 28 tone

  747

  1310

  II. 2+2 axe

  1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

  128

  299

  2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

  299

  491

  3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

  491

  721

  4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

  721

  871

  5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

  871

  1429

  6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

  1429

  1984

  7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

  1984

  3012

  8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

  1984

  3012

  9. Masa de cel puțin 38 tone

  1984

  3012

  III. 2+3 axe

  1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  1579

  2197

  2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

  2197

  2986

  3. Masa de cel puțin 40 tone

  2197

  2986

  IV. 3+2 axe

  1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  1395

  1937

  2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

  1937

  2679

  3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

  2679

  3963

  4. Masa de cel puțin 44 tone

  2679

  3963

  V. 3+3 axe

  1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

  794

  960

  2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

  960

  1434

  3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

  1434

  2283

4 Masa de cel puțin 44 tone            |                   1434                   |                         2283

 • (6) în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  Masa totală maximă autorizată

  Nivelurile de impozitare începând cu 01.01.2017

  Impozitul (lei)

  a. Până la 1 tonă inclusiv

  9

  b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

  34

  c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

  52

  d. Peste 5 tone

  64

 • (7) In cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

  Mijlocul de transport pe apă


  Nivelurile prevăzute de Legea

  nr.227/2015

  Impozitul (lei/an)


Nivelurile de impozitare începând cu

01.01.2017

Impozitul (lei/an)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal


21


2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri


56


3. Bărci cu motor


210


 • 4. Nave de sport și agrement*)

 • 5. Scutere de apă

 • 6. Remorchere și împingătoare:

a) Până la 500 CP inclusiv


între 0 și 1119

210

X

559


21

56

2W

836

2Î0


 • b) Peste 500 CP și până la 2.000 CP inclusiv

 • c) Peste 2.000 CP și până la 4.000 CP inclusiv

 • d) Peste 4.000 CP


909

1398

2237


559

909

1398

2237


7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta


182de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv


de încărcare de peste 1.500 de tone și până la 3.000 de


X

182


490


182

"5T


182

280


490


 • (8) In înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar.

Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport se face conform prevederilor art.471 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Plata impozitului pe mijloacele de transport se efectuează conform prevederilor art.472 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

ART. 477(5)Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

Cota taxei stabilită de Consiliul local este 2% din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

Declararea și plata taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate se face conform prevederilor art.477 alin. (7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

ART. 478(2)Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de Consiliul local, astfel:

 • a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 18 lei;

 • b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 10 lei .

Declararea și plata taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se face conform prevederilor art.478 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL V-IMPOZITUL PE SPECTACOLE

ART. 481 Calculul impozitului pe spectacole

 • (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

 • (2) Consiliul local hotărăște cota de impozit după cum urmează:

 • a) 2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

 • b) 2% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

înregistrarea biletelor/abonamentelor de intrare la spectacol se face conform prevederilor art. 481 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Declararea ,datorarea și plata impozitului pe spectacole se face conform prevederilor art. 483din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL VI-SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Niveluri actualizate pentru anul 2017

Art.493 alin.(2)

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) - d) cu amendă de la 279 lei la 696 lei

Art.493 alin.(4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei

LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art.493 alin.(2)

Niveluri actualizate pentru anul 2017

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 1.116 lei la

2.784 lei

Art.493 alin.(4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei

Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Taxe administrate de către DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ

Art. 475 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Denumire taxa

Nivelul taxei potrivit

Legii nr. 227/2015

Taxa pentru anul 2017

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

între 0 -20 inclusiv

12

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXA III

La Hotărârea nr.649/2016


CLUJ-NAPOCA

TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE SERVICIUL REVENDICĂRI,

FOND FUNCIAR ȘI REGISTRUL AGRICOL TITLUL IX- IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE DIN LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR ȘI ALTE TAXE LOCALE

ARTICOL DIN COD FISCAL (LEGEA 227/2015)

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2016

NIVELURILE PREVĂZUTE DE LEGEA 227/2015

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2017

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

ART. 475 ALIN. (2)

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol

38,00

maxim 80 lei

38,00

ART. 475 ALIN. (2)

laxele pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

37,00

maxim 80 lei

37,00

ART. 486 ALIN. (5)

TAXA VIZA PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TARLA

20,00

maxim 32 lei

20,00

ART. 486 ALIN. (5)

TAXA PLAN PARCELAR

4—20,00

maxim 32 lei

20,00

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Taxe administrate de către Direcția Generala de Urbanism

TITLUL IX - Impozite si taxe locale din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizațiilor


Art.474 din Legea nr.227/2015

Articol din Cod Fiscal


ART.474 alin.(l)-Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban.

Suprafața pentru care se solicita certificatul urbanism:


a)pana la 150 mp inclusiv


b)intre 151 si 250mp, inclusiv


c)intre 251 si 500mp,inclusiv


d)intre 501 si 750mp,inclusiv


e)intre751 si lOOOmp,incluși


f)peste lOOOmpde

Nivelurile stabilite pentru anul 2016

Nivelurile prevăzute de

Legea nr.227/2015

i

Nivelurile stabilite pentru anul 2017

Taxa(lei)

Taxa(lei)

Taxa(lei)

5,00

5,00-6,00

5,00

6,00

6,00-7,00

6,00

8,00

7,00-9,00

8,00

9,00

9,00-12,00

9,00

12,00

12,00-14,00

12,00

14,00+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește lOOOmp

14,00+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește lOOOmp

14,00+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește lOOOmp


Art.474 alin.(4)-Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si amenajare a teritoriului, de către primari

12,00

0-15

12,00

Art.474 alin.(5)-Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențiala sau cladire-anexa

0,5% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

0,5% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

0,5% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

Art.474 alin.(6)-Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin.(5).

1%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

1%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

1%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

Art.474 alin.(3) si alin.(8)-Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire

30%

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire

30%

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire

30%

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire

Art.474 alin.(9)-Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totala sau parțiala a unei construcții

&

0,1%

din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferenta pârtii desființate

0,1%

din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferenta pârtii desființate

0,1%

din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferenta pârtii desființate

Art.474 alin.(10)-Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavari necesare lucrărilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuării studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de către titularii drepturilor de prospecțiune si explorare si se calculează prin înmulțirea numărului de metri patrati

7,00

0-15,00

7,00

de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje si excavari

Art.474 alin.(12)-Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier in vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse in alta autorizație de construire

3%

din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de șantier

3%

din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de șantier

3%

din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de șantier

Art.474 alin.(13)-Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri

2%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

2%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

2%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

Art.474 alin.(14)-Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine ,spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatii publice

7,00

Pana la 8 lei inclusiv

7,00

Art.474 alin.(15)-Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri si branșamente la rețelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu

10,00

Pana la 13,00 lei inclusiv pentru fiecare racord

10,00

Art.474 alin.(16)-Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

5,00

Pana la 9,00 lei inclusiv

5,00

Art.486 alin(5)-Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de către consiliile locale

25,00

Pana la 32,00 lei inclusiv

25,00în baza art.476 alin.(2) litf’a” din Legea nr.227/2015

I local acordă scutirea de taxă pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizațiilor de construire pentru:

(reținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoarea a monumentelor istorice astfel cum sunt egea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările ulterioare, datorate de \efarii persoane fizice care realizează, integral sau parțial aceste lucrări pe cheltuiala proprie.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa nr. V la Hotărârea 649/ 2016


Taxe administrate de către DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

TITLUL IX- Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Nr. art din codul fiscal

Nivelurile aprobate pentru anul 2016

Nivelurile prevăzute în

Legea 227/2015

Nivelurile pentru anul 2017

Art.475

Taxă viză anuală autorizație privind desfășurarea activităților de

a) până la 4.000 lei, pentru o

alin.(3)

alimentație publică:

suprafață de până la 500 m2,

60 lei

a) construcții provizorii (gherete);

60 lei

nclusiv;

d) structuri de vânzare, a căror suprafețe ale sălilor de servire

b) între 4.000 și 8.000 lei

(conform declarațiilor pe proprie răspundere) sunt:

pentru o suprafață mai mare

120 lei

de până la 50 mp

120 lei

de 500 m2.

între 50 și 100 mp

180 lei

180 lei

între 100 și 200 mp

240 lei

240 lei

mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp

300 lei

300 lei

mai mare de 500 mp

4000 lei

4000 lei

c) pentru structurile de vânzare în cadrul cărora se desfășoară activități de alimentație publică iar localul respectiv deține categorie stabilită de către Ministerul pentru IMM, Comerț, Turism și Profesii Liberale:

local de 2 stele

de până la 50 mp

120 lei

120 lei

între 50 și 100 mp

180 lei

180 lei

între 100 și 200 mp

240 lei

240 lei

mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp

300 lei

300 lei

mai mare de 500 mp

local de 3 stele

4000 lei

4000 lei

240 lei

de până la 50 mp

240 lei

între 50 și 100 mp

360 lei

360 lei

între 100 și 200 mp

480 lei

480 lei

mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp

600 lei

600 lei

mai mare de 500 mp local de 4 stele

5000 lei

5000 lei

de până la 50 mp

între 50 și 100 mp

între 100 și 200 mp

mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp mai mare de 500 mp

local de 5 stele

de până la 50 mp

între 50 și 100 mp

între 100 și 200 mp

mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp mai mare de 500 mp

480 lei

720 lei

960 lei

1200 lei

6000 lei

960 lei

1440 lei

1920 lei

2400 lei

7000 lei

480 lei

720 lei

960 lei

1200 lei

6000 lei

960 lei

1440 lei

1920 lei

2400 lei

7000 lei

Art 486

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

X

X

X

1)

Taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice

X

Nu sunt prevăzute limite

X

1.2)

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal. Pentru comercializarea de produse specifice pe obiecte de mobilier stradal de tipul: dozatoare, vitrine frigorifice, autovehicule de tip comercial, precum și alte aparate standardizate, cu excepția rulotelor de orice tip.

0,56 lei/mp./zi

0,56 lei/mp./zi

1.3)

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal la sărbători religioase, sărbători populare, la festivaluri, târguri, la evenimente promoționale, sportive și culturale (inclusiv parcuri distractive, spectacole de circ, etc) pentru o perioadă de maxim 4 luni, la manifestări promoționale pentru o perioadă de maxim 4 luni.

Pentru expunere promoțională/depozitare de materiale necesare defășurării activității de comerț stradal

0,36 lei/mp/zi

0,36 lei/mp/zi

1-4)

Pentru comercializarea produselor agricole de către deținătorii de certificate de producător sau de către persoane juridice autorizate pe o perioadă de max.4 luni

1,56 lei/mp/zi

1,56 lei/mp/zi

1.5)

Pentru căi de acces la spațiile comerciale și de prestări servicii.

Pentru depozitarea produselor rezultate din activitatea de colectare a deșeurilor refolosibile, a materialelor antiderapante etc.

Pentru depozitarea de produse aferente organizării de șantier pe domeniul public al municipiului, respectiv pe domeniul privat a municipiului.

0,16 lei/mp/zi

0,16 lei/mp/zi

1.6)

Pentru prestări servicii

0,31 lei/mp/zi

0,31 lei/mp/zi

1-7)

Pentru servicii de reclamă și publicitate (panouri publicitare sau alte tipuri de mobilier publicitar)

8,82 lei/mp/zi

8,82 lei/mp/zi

1.8)

Pentru amplasarea de eșarfe publicitare tip banner - echivalentul în lei, la cursul stabilit de B.N.R. pentru ziua plății

201 lei/amplasament/luna

201 lei/amplasament/luna

1.9)

Pentru eșarfe publicitare tip banner care sunt amplasate fără autorizație de construire-echivalentul in lei, la cursul stabilit de B.N.R. pentru ziua plătii sau pentru care nu se deține abonament in valabilitate

334 lei/amplasament/luna

334 lei/amplasament/luna

1.10)

Pentru căi de acces la spațiile comerciale și de prestări servicii, acces realizat fără autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate.

Pentru panouri publicitare sau alte tipuri de mobilier publicitar care sunt amplasate fără autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate.

Pentru depozitarea abuzivă (fără acordul primăriei- aviz Siguranța circulației și abonament ocupare teren) de produse aferente organizării de șantier pe domeniul public al municipiului, respectiv pe domeniul privat al municipiului.

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal în construcții provizorii pentru care nu se deține autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate.

Pentru amenajări de orice tip executate fără autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate, altele decât cele prevăzute anterior.

15 lei/mp/zi

15 lei/mp/zi

Taxa de viză anuală privind desfășurarea activităților de alimentație publică atfel cum este definită la al.(3), art. 475 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se achită până la data de 31 martie a fiecărui an, urmând ca începând cu data de 1 aprilie să se perceapă majorările de întârziere prevăzute de Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015).

în cazul construcțiilor provizorii existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice, așa cum este prevăzută la art.486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se achită începând cu data autorizării, în condițiile prevăzute în legislația incidență. Se încadrează în această prevedere construcțiile cu caracter provizoriu: tonete, gherete, panouri publicitare și alte tipuri de mobilier stradal, terase de alimentație publică și căi de acces.

în cazul obiectelor de mobilier stradal și publicitar amplasat temporar, în condițiile HCL nr. 130/2009 de aprobare a Regulamentului ^privind or-ganizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca și LICL nr. 120/ 2010 de aprobare a ^țlpgWlainci^iihii privind activitatea de comerț stradal pe raza municipiului Cluj-Napoca, precum și în cazul taxei pentru depozitarea de produse aferente Șantier pe domeniul public și privat al municipiului, taxa de utilizare se datorează anticipat perioadei aprobate.


cazul construcțiilor cu caracter provizoriu autorizate - tonete, gherete, panouri publicitare și alte tipuri de mobilier stradal, terase de încă și căi de acces - pentru care nu se deține abonament în valabilitate se vor aplica taxele prevăzute la punctul 1.10). Situația va fi notă de constatare/proces-verbal întocmit de reprezentanții DPMEP și/sau ai Poliției locale, prin care se va dispune prezentarea în ile de la data constatării a abonamentului în valabilitate. în caz contrar, la împlinirea termenului, se va întocmi fișă de calcul de ocupare abuzivă a terenului, cu scadența la plată în termen de 15 zile de la data comunicării.

în situația în care în acest interval de timp nu se fac demersuri de reglementare a situației, în sensul deținerii abonamentului în valabilitate, se va proceda la întocmirea fișei de calcul de ocupare abuzivă a terenului cu valabilitate până la eliberarea amplasamentului de construcția în cauză, coupare abuzivă a terenului este data de 30 a fiecărei luni pentru luna în curs. Procedura se aplică și în cazul construcțiilor cu caracter provizoriu amplasate tară autorizație constatată prin notă de constatare/proces-verbal întocmit de reprezentanții DPMEP și/sau ai Poliției locale. Scadența la plată a acestei fișe de calcul de ocupare abuzivă a terenului este data de 30 a fiecărei luni pentru luna în curs. Procedura se aplică și în cazul construcțiilor cu caracter provizoriu amplasate tară autorizație de construire.

Se exceptează de la prevederile prezentului articol obiectele de mobilier stradal și publicitar de pe amplasamentele care au fost scoase la licitații publice.

Nerespectarea termenelor precizate anterior, atrage după sine plata majorărilor de întârziere, prevăzute de legislația în vigoare.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

Taxe administrate de către SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU CLUJ-NAPOCA

Art. 486 din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal


ANEXA VI

la Hotărârea nr. 649/2016

ADMINISTRAREA PARCĂRILOR DIN MUNICIPIUL


Nr. crt.


1.1


Taxa zilnică pentru ocuparea temporară a locurilor publice

Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală

Solicitate de:

 • - persoane fizice

 • - persoane juridice, instituțiile bugetare sau culte

 • - persoane fizice care au în folosință un autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice

Pentru parcări, copertine și garaje cu abonament, situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca solicitate de

 • - persoane fizice

 • - persoane juridice și persoane fizice care au în folosință un autoturism

aliat în proprietatea unei persoane juridice


Niveluri aprobate pentru anul 2016


Niveluri propuse pentru anul 2017


1.3


Pentru parcări, copertine și garaje cu contract desituate în cartierele municipiului Cluj-Napoca de


Ș>

care au în folosință un autoturism unei persoane juridice


abuzivă a domeniului public cu parcări


76 lei/an

525 lei/parcare/an


76 lei/an

525 lei/parcare/an


5 lei/mp/an

18 lei/mp/an


4 lei/mp/an

16 lei/mp/an


30 lei/mp/an


5 lei/mp/an

18 lei/mp/an


4 lei/mp/an

16 lei/mp/an


30 lei/mp/an


1.5

Taxa pentru eliberare duplicat după contract/abonament

20 lei

20 lei

1.6

Taxa transcriere contract pentru parcare, copertină sau garaj

50 lei

50 lei

ABONAMENTE ANUALE PARKING-URI PENTRU RIVERANI

Niveluri aprobate pentru anul 2016

Niveluri propuse pentru anul 2017

Parking Primăverii f.n. ( cu excepția locurilor situate la demisol II), Parking Băișoara nr. 1-3 ( cu excepția locurilor situate la demisol), Parking Fabricii nr. 4 - Fabricii de Zahăr nr. 5, Parking Mehedinți nr. 58 A

1.7

Abonamente pentru persoane fizice -riverani

110 lei/an

110 lei/an

1.8

Abonamente pentru persoane juridice și persoane fizice care au un autoturism aflat în proprietate unei persoane juridice-riverani

840 lei/an

840 lei/an

1.9

Abonamente pentru persoane fizice riverani-terasa

65 lei/an

65 lei/an

2.0

Abonamente persoane juridice și persoane fizice care au un autoturism aflat în proprietate unei persoane juridice-riverani-terasă

225 lei/an

225 lei/an

2.1            Tarife pentru ocuparea unui loc

de parcare în zona centrală- ZONA 1


Niveluri aprobate pentru anul 2016 LEI/LUNĂ


Niveluri propuse pentru anul 2017 LEI/LUNĂ


Abonamentele universale pentru persoane fizice și juridice, transmisibile respectiv rezervare loc parcare nu sunt valabile pentru zona I Abonamente pentru RIVERANI persoane fizice                        25

( maxim 2 abonamente pe unitate/locativă)

2.2

Abonamente lunare pentru ocuparea unui loc de parcare în zona centrală- ZONA 2

Niveluri aprobate pentru anul 2016

LEI/LUNĂ

Niveluri propuse pentru anul 2017

LEI/LUNĂ

Pentru persoane fizice,

50

50

Pentru persoane juridice și persoane fizice

care au un autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice

70

70

Pentru RIVERANI persoane fizice

(maxim 2 abonamente pe unitate/locativă)

25

25

TRANSMISIBILE

120

120

Tarife pentru rezervare de loc de parcare pentru persoane juridice, instituții publice, de învățământ, sanitare și de cult în zona 2

300

300

Nr. cil.

Tarife orare pentru ocuparea unui Ioc de parcare în zona

Niveluri aprobate

Niveluri propuse

centrală - parcometre-

pentru anul 2016 -LEI-

pentru anul 2017 -LEI-

2.3

30 minute zona I / 1 oră zona II

1

2

1 oră zona 1/2 ore zona II

2

4

2 ore zona 1/4 ore zona II

8

8

3 ore zona 1/6 ore zona II

-

12

Tarife orare pentru ocuparea unui loc de parcare în zona centrală în parcări închise cu bariere(abonamentcle nu sunt valabile)


2.4           30 minute zona I

 • 1 oră zona I

 • 2 ore zona I

 • 3 ore zona I


Niveluri aprobate pentru anul 2016 -LEI/ORĂ-

2


Niveluri propuse pentru anul 2017 -LEI/ORĂ-

2

4

8

12


^TQ^minute zona II zona II


card/tichet                                                                        11 lei/zi

ahiikile închise cu bariere în cazul depășirii intervalului orar maxim, respectiv 3 ore zona I fiecare oră ce depășește parcare ales de utilizator

30 lei/zi


en&hil maxim de parcare va fi taxată cu 12 lei în zona I, iar pentru zona II tariful orar de 2 lei/ora va creste liniar in funcție de intervalul orar de


Tarife orare pentru ocuparea unui loc de parcare

Niveluri aprobate

Niveluri propuse

în zona centrală -ticliete răzuibile-

pentru anul 2016

pentru anul 2017

-LEI-

-LEI-

2.5           30 minute zona I / 1 oră zona II

1

2

I oră zona 1/2 ore zona II

2

4

2 ore zona 1/4 ore zona II

8

8

3 ore zona 1/6 ore zona II

-

12

2.6

Plata parcării cu telefonul mobil prin intermediul

Niveluri aprobate

Niveluri propuse

unui mesaj text (SMS), la tariful orar sau fracțiune se adaugă

pentru anul 2016

pentru anul 2017

costul mesajului text:

30 minute zona I / 1 oră zona II

-

2 lei/sms

1 oră zona 1/2 ore zona II

2 lei/sms

4 lei/sms

2 ore zona 1/4 ore zona II

8 lei/sms

8 lei/sms

3 ore zona 1/6 ore zona II

-

121ei/sm

2.7

Timp de staționare în parking-uri în regim de plata

Niveluri aprobate

Niveluri propuse

orară ( Parking Băișoara nr. 1-3-demisol,

pentru anul 2016

pentru anul 2017

Parking Primăverii-demisol II)

LEI

LEI

0-30 minute

1,50 lei

1,50 lei

31-60 minute

2,50 lei

2,50 lei

1.01-1.30 ore

3 lei

3 lei

1.3 1-2.00 ore

3,5 lei

3,5 lei

2.01-2.30 ore

4 lei

4 lei

2.31-3.00 ore

4,50 lei

4,50 lei

3.01-3.30 ore

5 lei

5 lei

3.31-4.00 ore

5,50 lei

5,50 lei

4.01-4.30 ore

6 lei

6 lei

4.31-5.00 ore

6,50 lei

6,50 lei

5.01-5.30 ore

7 lei

7 lei

5.31-6.00 ore

7,50 iei

7,50 lei

6.01-7.00 ore

8 lei

8 lei

7.01-8.00 ore

8,50 lei

8,50 lei

8.01-24.00 ore

12 lei

12 lei

0-30 minute

1,50 lei

1,50 lei

31-60 minute

2,50 lei

2,50 lei

1.01-1.30 ore

3 lei

3 lei

1.31-2.00 ore

3,5 lei

3,5 lei

2.01-2.30 ore

4 lei

4 lei

2.31-3.00 ore

4,50 lei

4,50 lei

3.01-3.30 ore

5 lei

5 lei

3.31-4.00 ore

5,50 lei

5,50 lei

4.01-4.30 ore

6 lei

6 lei

4.31-5.00 ore

6,50 lei

6,50 lei

5.01-5.30 ore

7 lei

7 lei

5.31-6.00 ore

7,50 lei

7,50 lei

6.01-7.00 ore

8 lei

8 lei

7.01-8.00 ore

8,50 lei

8,50 lei

8.01-24.00 ore

13 lei

17 lei

Abonament lunar

210 lei

210 lei

Pierdere card/tichet

11 lei/zi

30 lei/zi

Pentru intervalul orar 19.00-07.00

1 leu

5 lei

ilei următoare în Parking-ul Moților

Abonament lunar

Pierdere card/tichet


210 lei

11 lei/zi


210 lei

30 lei/zi


2.8 Timp de staționare în parking-uri în regim de plata orară ( Parking Moților nr. 3-5)


Niveluri aprobate pentru anul 2016 -LEI-


Niveluri propuse pentru anul 2017 -LEI-


2.9        TAXA DETERIORARE SISTEM DE PRINDERE

50 lei

1000 lei


3 0        TAXA DETERIORARE BRAȚ BARIERA

Zona I, II este stabilită prin H.C.L. nr. 26/2010 eu modificările și completările ulterioare.

Modul de atribuire, calcul și achitare a taxelor stabilite în prezenta anexă este reglementat de H.C.L. nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca cu modificările și completările ulterioare prevăzute de H.C.L. nr. 316/2015 si H.C.L. nr. 265/2016, respectiv de H.C.L. nr. 26/2010 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară aprobate de Comisia Municipală de sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca cu modificările și completările ulterioare.

SCUTIRI în baza art. 487 din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal:

Consiliul local acordă scutire de la plata taxei de parcare următoarelor persoane fizice sau juridice:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită.de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire,

  activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, înConsiliul local al municipiului Cluj-Napoca

ANEXA VII la Hotărârea nr.649/2016

LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

I

ANEXA

Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru

Nr. crt.

Extras din norma juridică                                       - lei -

CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice

1.

Abrogat.

2.

Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale

3.

Abrogat.

4 .

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani:

5

5.

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

Punct abrogat prin art. 1, pct. 144 din Legea

nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

6.

Abrogat.

7 .

Abrogat.

8.

înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului

15

9.

Abrogat.

10.

Abrcgat.

11.

Abrogat.

12.

Abrogat.

CAPITOLUL II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

1.

Acte de identitate:

X

a) preschimbarea actelor de identitate pentru cetățeni români, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români

*• /

A

b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

VII-1

Abrcțgat urgentă

\ O

donanțk de

w

nr. 70/2009

c) abrogată

d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 70/2009

2.

înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 70/2009

3.

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4.

Abrogat

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere

1.

Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:

X

a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, Al, B, Bl și B+E

6

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, Bl, B+E

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 70/2009

d) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, CI, Tr, D, Dl, C+E, D+E, C1+ E, Dl+E, Tb și TV

28

e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile Cl+E, Dl+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 70/2009

f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 70/2009

2 .

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, Bl, B+E

84

3.

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 70/2009

4 .

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 70/2009

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe

1-

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a

2.


3.


a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv


b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3.500 kg, inclusiv


c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg


Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar


Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 70/2009


414


CAPITOLUL IVA1)

Taxă pentru furnizare date

n

|înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice

|privind furnizarea unor date din Registrul național de

|evidență a persoanelor, precum și din Registrul național

|de evidență a permiselor de conducere și certificatelor

|de înmatriculare și din registrele județene și al

|municipiului București de evidență a permiselor de

|conducere și certificatelor de înmatriculare

J

CAPITOLUL V

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare

--------------------------!--

1. |Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra

|terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar |nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările |ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole I și forestiere

I


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa VIII

la Hotărârea nr. 649/2016


TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR, SERVICIUL STARE CIVILĂ

Art. 486 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal

Denumire taxa

Nivelul taxei potrivit Legii nr.

227/2015

Taxa stabilită pentru anul 2016

Taxa pentru anul 2017

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

500

500

500

Orice persoană care solicită pronunțarea divorțului pe cale administrativă.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă se datorează începând cu data depunerii, de către ambii soți, a cererii privind pronunțarea divorțului pe cale administrativă.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă nu se restituie, iar cererea se clasează:

-dacă unul sau ambii soți nu se prezintă, împreună la completarea declarației de stăruință;

-dacă ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț;

-dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus sub interdicție;

r . -dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, intervine nașterea unui copil;

-dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând prin deces.


©îai sus menționată face venit la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca și se încasează de către Direcția economica în contul

Q20WEZ21621330250XXXXX, la data depunerii cererii de divorț, erviciul stare civilă este responsabil de stabilirea, controlul și colectarea acestei taxe.

ri4ț legislativ este asigurat de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările și completările erio^re și de Hotărârea de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de are civilă.

vm-i

Anexa IX

la Hotărârea nr.649/2016

Procedurile și criteriile de acordare a facilităților la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren pentru anul 2017

I Scutire la plata impozitului/taxei pentru clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

 • A. Reguli generale

 • (1) Organizațiile neguvernamentale sunt structuri instituționalizate de natură privată ce pot activa fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice, și care sunt independente în raport cu orice autoritate publică. Ele nu urmăresc nici accesul la puterea politică și nici obținerea de profit.

 • (2) Din punct de vedere juridic, în România, organizațiile neguvernamentale pot exista sub trei forme: asociație, fundație, federație.

 • (3) Organizațiile neguvernamentale trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • - să funcționeze ca entitate structurată - pot face dovada unei anumite structuri organizaționale instituționalizate (există mecanisme interne de decizie, elaborează și respectă propriile reguli de funcționare, proceduri, în activitatea pe care o desfășoară, etc.). Reuniuni ad-hoc, temporare și informale ale unui grup de persoane, nu sunt considerate ca fiind organizații.

 • - să fie acreditate și licențiate ca furnizori de servicii sociale, conform legii;

 • - să fie de natură privată - sunt instituțional separate de autoritățile publice (fapt care nu exclude finanțarea din bugetul public), fiind constituite pe baza liberei inițiative;

 • - să respecte criteriul nondistribuției profitului - pot genera venituri, respectiv obține "profit" din activitățile lor, dar acestea nu pot fi distribuite membrilor sau organelor de conducere, ci sunt folosite doar pentru atingerea obiectivelor declarate;

 • - să se auto-guvemeze - au capacitatea de a-și asuma decizii privind funcționarea internă sau relațiile cu alte instituții în mod independent, iar structurile de conducere nu sunt dominate de reprezentanții autorităților publice;

 • - să fie voluntare - posedă capacitatea de a lucra cu voluntari, de a gestiona munca voluntară (fapt care nu exclude posibilitatea angajării de personal);

 • - să fie de interes public - servesc unor scopuri de interes public sau contribuie la binele public;

 • - să ofere servicii sociale cum ar fi: echitate, dreptate socială, protecția drepturilor persoanelor, măsuri de protecție a copilului, prevenirea și combaterea excluziunii și marginalizării sociale, protecția drepturilor persoanelor cu handicap, prevenirea și combaterea violenței, consilierea, intervenția în adicții, justiția restaurativă, etc.

 • (4) întreprinderile sociale sunt definite potrivit art .3 din Legea nr.219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.

B. Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren organizațiile neguvemamentale și întreprinderile sociale care înființează și administrează unități de asistență socială în domeniile: persoane vârstnice dependente și persoane cu dizabilități - unități de îngrijire la domiciliu;

- persoane supuse riscului de consum substanțe toxice - unități cu competență în prevenție, consiliere și intervenție în ceea ce privește dezvoltarea comportamentelor adictive;

persoane aflate în situații de dificultate- centre de zi, adăposturi de noapte, centre rezidențiale, cantine sociale, etc.

 • (2) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă:

 • - numai pentru clădirile/terenurile deținute în proprietate și /sau pentru clădirile/terenurile în folosință în baza unor contracte de închiriere, concesiune, comodat, etc., încheiate exclusiv cu unitatea administrativ teritorială Municipiul Cluj-Napoca;

 • - numai pentru clădirea și terenul aferent, care este utilizat pentru furnizarea serviciilor de asistență socială pe tot parcursul anului fiscal, în condițiile în care poate fi dovedit faptul că organizația neguvemamentală/intreprinderea socială își respectă misiunea și pune la dispoziția beneficiarilor, în condițiile programului propriu, toate câștigurile;

 • - numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (3) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - actul de înființare al ONG-urilor / întreprinderii sociale;

 • - statutul ONG-urilor / întreprinderii sociale;

 • - certificatuil/atestatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale;

 • - memoriu de activitate pe ultimele 12 luni;

 • - raport de inspecție/monitorizare efectuat de către inspectorii sociali (din cadrul Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Cluj);

-extras de carte funciară;

-parteneriatele încheiate cu Direcția de Asistență Socială și Medicală

II Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădirile/terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

A. Reguli generale

 • (1) Prin organizație nonprofit se înțelege orice asociație, fundație, ligă, federație, uniune înregistrată în România, potrivit legislației în vigoare, care utilizează veniturile și activele proprii pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial.

 • (2) Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea, potrivit art 206 alin.(2) din Codul civil, doar acele drepturi și obligații care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut. Profitul nu se împarte asociaților ci va fi utilizat conform scopului în vederea căruia a fost constituită organizația nonprofit.

 • (3) Sunt active în orice domeniu în care se manifestă nevoia societății: educație, știință, cercetare, cultură, sănătate, protecție socială, minorități, drepturile omului, protecția mediului, protecția copilului, etc.

B. Criterii de acordare a facilităților

 • (l)Beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri organizațiile nonprofit care desfășoară activități de tipul:

 • a. recuperare și reabilitare;

 • b. suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c. educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

 • d. asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

 • e. asistență și suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoie socială;

 • f. sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;

 • g. îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

 • h. mediere socială;

 • i. consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j. orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială;

 • k. îngrijire socială și medicală gratuită în unități specializate.

Acestea nu au caracter limitativ, completându-se cu altele de aceeași natură.

 • (2) în cazul taxei pe clădiri/terenuri, scutirea se aplică exclusiv pentru cele care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, administrare, folosință, comodat, etc., încheiate cu autoritățile administrație publice locale (pentru care se datorează taxă).

 • (3) Scutirea se acordă pentru clădirea și terenul aferent, care este folosit exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ pe tot parcursul anului fiscal.

 • (4) Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (5) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - actul de înființare organizației nonprofit;

 • - statutul organizației nonprofit;

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului/taxei;

 • - contractul de închiriere, concesiune, administrare, folosință, comodat, etc. încheiat cu autoritățile administrației publice locale (pentru care se datorează taxă);

 • - memoriu de activitate pentru anul fiscal anterior celui pentru care se solicită scutire.

 • III. Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) clădirea și terenul aferent să fi făcut obiectul restituirii în conformitate cu Legea 10/2001;

 • 2) clădirea și terenul să fie în proprietatea persoanelor îndreptățite la restituire potrivit Legii nr. 10/2001;

 • 3) proprietarul menține afectațiunea de interes public a clădirii /terenului;

 • 4) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

B. Acte necesare

(l)Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal,


însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de


 • a) act identitate;

 • b) act de proprietate din care rezultă restituirea în baza Legii 10/20

 • c) documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes

 • IV. Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile retrocedate potrivit art.l alin.(lO) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

 • A. Reguli generale

 • (1) Cultele religioase din România recunoscute potrivit Legii nr. 489 din 28 decembrie 2006, republicată, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care au clădiri/terenuri retrocedate potrivit art.l alin.(lO) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri/teren.

 • B. Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar menține afectațiunea de interes public . în această perioadă noul proprietar fiind beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. în acest interval plata cheltuielilor de întreținere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.

 • (2) Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (3) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului;

 • - documentele de recunoaștere a calității de cult;

 • - decizia de retrocedare;

 • - extras de carte funciară;

 • - contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor activități de interes public.

 • V. Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.l alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

A. Reguli generale

 • (1) Comunitățile minorităților naționale din România constituite și organizate potrivit legii române, care au în proprietate clădiri și terenuri restituite potrivit art.l alin.(5) din O.U.G..nr.83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren.

 • B. Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar menține afectațiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei, în această perioadă noul proprietar fiind beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. în acest interval plata cheltuielilor de întreținere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.

 • (2) Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (3) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului;

 • - actul de constituire;

 • - decizia de restituire;

 • - extras de carte funciară;

 • - contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor activități de interes public.

 • VI. Scutirea Ia plata impozitului pe clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.82/1995, cu modificările și completările ulterioare.

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) clădirea nouă cu destinație de locuință să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.7-10 din Legea nr. 114/1996, actualizată sau clădirea cu destinație de locuință realizată pe bază de credite să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.4-7 din OG nr.19/1994, actualizată;

 • 2) clădirea să fie în proprietatea persoanei fizice beneficiare a Legii 114/1996, respectiv O.G. nr.19/1994. în caz de înstrăinare a locuinței, viitorul proprietar nu mai beneficiază de această facilitate;

 • 3) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante și ratele scadente (dacă este cazul).

 • B. Acte necesare

(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • a) act identitate;

 • b) act de proprietate din care rezultă dobândirea în baza Legii nr. 114/1996 sau O.G. nr.19/1994;

 • c) document din care să rezulte că persoana nu înregistrează întârzieri la plata ratelor, în caz că beneficiază și de plata în rate

 • VII. Scutire la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin.(l) lit. B) și art.4 alin.(l) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) persoana fizică să fie încadrată la una din categoriile prevăzute la art.3(l)b) și art.4(l) din Legea nr.341/2004;

 • 2) clădirea și terenul să fie în (co)proprietatea persoanei și să fie folosite ca domiciliu;

 • 3) scutirea se acordă numai pentru cota-parte de proprietate a beneficiarului;

 • 4) clădirea să fie cu destinație exclusiv rezidențială și să nu fie închiriată;

 • 5) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

B. Acte necesare (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • a) act identitate;

  b) acte de proprietate; • c) declarația pe propria răspundere că, clădirea nu este închiriată și nu se obțin

 • d) certificat din care rezultă încadrarea în prevederile art.3(l)b) și art.4( 1) din

 • VIII. Scutire la plata impozitului pe clădirile la care proprietarii au proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanță de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.158/2011, cu modificările și completările ulterioare

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) clădirea ce intră sub incidența OUG 18/2009 să fie în proprietatea persoanelor fizice;

 • 2) să fie realizate pe cheltuiala proprie lucrările de intervenție prevăzute în OUG nr. 18/2009, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică;

 • 3) lucrările de intervenție trebuie să fie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

 • 4) din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor trebuie să rezulte că s-au realizat lucrările recomandate de către auditorul energetic;

 • 5) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante;

 • 6) scutirea se acordă pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care asociația depune documentele justificative;

 • 7) cererea se depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

 • 8) scutirea se menține în cazul soțului supraviețuitor și în cazul moștenitorilor legali;

 • 9) în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

 • B. Acte necesare

(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • a) tabelul cu proprietarii beneficiari din imobil, în cazul asociațiilor de proprietari;

 • b) buletin/carte de identitate a proprietarilor;

 • c) extras CF actualizat al imobilului;

 • d) autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • e) certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică;

 • f) certificatul de performanță energetică eliberat după realizarea lucrărilor de intervenție;

 • g) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

 • h) declarație pe proprie răspundere a proprietarului /reprezentantului legal al asociației că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie.

IX Scutire la plata impozitului/taxei pe clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară

 • A. Reguli generale

(1) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.

 • B. Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului/taxei;

 • - actul de înființare al asociației de dezvoltare intercomunitară;

 • - statutul asociației de dezvoltare intercomunitară;

 • - memoriu de activitate.

 • (2) Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (3) Scutirea la plata taxei pe clădiri se aplică exclusiv pentru clădirile care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, administrare, folosință, comodat, etc. încheiate cu autoritățile administrației publice locale (pentru care se datorează taxă).

 • X. Reducerea cu 50% a impozitului/taxei datorate pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale la care, în ultimii 3 (trei) ani anteriori anului fiscal de referință, au fost executate lucrări de natură constructivă de întreținere, punere în siguranță, conservare sau restaurare, în conformitate cu prevederile legale în materie

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) clădirile să fie clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologie, muzee sau case memoriale;

 • 2) în ultimii 3 (trei) ani anteriori anului fiscal de referință, au fost executate lucrări de natură constructivă de întreținere, punere în siguranță, conservare sau restaurare, în conformitate cu prevederile legale în materie;

 • 3) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • B. Acte necesare

(l)Reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative (în funcție de statutul juridic-persoană fizică sau juridică) certificate de conformitate cu originalul:

 • a) documente de identitate sau documente de constituire;

 • b) documente de proprietate sau de folosință/administrare/comcesionare/închiriere/etc.;

 • c) document justificativ privind clasarea clădirii ca monument istoric, de arhitectură sau arheologie, muzeu sau casă memorială; ”

 • d) autorizație și proces verbal de recepție privind executarea unor lucrări de natură constructivă de întreținere, punere în siguranță, conservare sau restaurare în perioada 2014-2016;

 • e) avizul conform al Ministerului Culturii sau al direcțiilor județene de cultură pentru lucrările la clădirile monument istoric din zonele de protecție ale monumentelor istorice și din zonele construite protejate.

 • XI. Reducerea cu 50% Ia plata impozitului / taxei pentru clădirile afectate de calamități naturale, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul și scutirea impozit/taxă pentru terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani.

A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) In situația producerii unor calamități naturale, astfel cum sunt definite tipurile de risc în Legea privind sistemul național de management al situațiilor de urgență (Legea nr. 15/2005) se acordă reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pe clădiri și scutire la plata impozitului/taxei pe teren .

  ată a


 • 2) De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligațî^if impozitului/taxei pe clădirile/terenurile care au fost afectate în urma unor calamități nat


 • 3) Sesizările cetățenilor referitoare la efectele calamităților naturale se pot îhregî

i

l

\ o1

o/


"xjj V L \

registratura Municipiului Cluj-Napoca în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamității.

 • 4)  în termen de 24 de ore de la data primirii sesizări Serviciul Situații de urgență verifică pe teren sesizările, întocmind o notă de constatare privind evenimentele produse și urmările acestora.

 • 5) Notă de constatare privind evenimentele produse și urmările acestora se încheie în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne la Serviciul Situații de urgență

 • 6) Reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pe clădiri și scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă persoanelor în cauză, pe o perioadă de până la 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune cererea de scutire/reducere însoțită de documentele justificative.

 • 7) Reducerea/scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

B. Acte necesare

1) Reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pe clădiri și scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente (în copie):

 • a) actul de înființare (pentru persoane juridice);

 • b) actul de identitate /cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală;

 • c) nota de constatare privind evenimentele produse și urmările acestora întocmită de Serviciul Situații de urgență;

 • d) extras de carte funciară.

XII. Scutire la plata impozitului pe terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

A.Reguli generale

(1) Asociațiile și fundațiile constituite conform legii, beneficiază de scutire la plata impozitului pe terenurile folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

B.Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pentru asociațiile și fundațiile care îndeplinesc următoarele condiții:

 • - la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante;

 • - fac dovada îndeplinirii în anul fiscal anterior celui pentru care se solicită scutirea, a cel puțin unui obiectiv din cele menționate în statutul asociației/fundației;

 • - fac dovada faptului că în anul anterior celui pentru care se solicită scutirea a obținut venituri din folosirea terenurilor.

 • (2) . Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - actul de înființare asociației/fundației;

 • - statutul asociației/fundației;

 • - memoriu de activitate pentru anul fiscal anterior celui pentru care se solicită scutire;

XIII. Dispoziții finale

 • (1) Beneficiari scutirilor/reducerilor au obligația să depună declarații în termen de 30 de zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

-intervin schimbări privind domiciliul fiscal;

-intervin schimbări privind situația juridică de natură să conducă la modificarea impozitului / taxei pe clădiri/teren;

-intervin schimbări privind denumirea/identitatea;

-intervin schimbări în ceea ce privește misiunea/scopul/etc.;

-este retrasă licența de funcționare a serviciului social;

-orice alte schimbări/modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii/reducerii.

 • (2) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii/reducerii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

 • (3) Scutirile și/sau reducerile la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2017 pentru persoanele care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2016 și le-au depus la Direcția de impozite și taxe locale până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv, pentru celelalte cazuri scutirea de aplică începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care s-a depus cererea.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXA X

la Hotărârea nr. 649/2016


CLUJ-NAPOCA

Lista actelor normative/hotărârile Consiliului Local prin care sunt instituite/stabilite impozite și taxe locale, pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2017; Hotărârile Consiliului Local prin care s-a aprobat Planul Urbanistic General, Planurile Urbanistice Zonale, încadrarea terenurilor din municipiul Cluj-Napoca pe zone fiscale;

 • 1.  Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

 • 2. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare.

 • 3.  Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modificările și completările ulterioare.

 • 4. Hotărârea de Guvern nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tipărirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole.

 • 5.  Ordin nr.384/2002 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetelor locale, modificat și completat de Ordinul nr.461/2004, nr. 2052/2006 și nr. 1528/2006.

 • 6.  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 • 7. Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

 • 8. Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 • 9. Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea OG.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • 10. Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare.

 • 11. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.

 • 12. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

 • 13. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale

 • 14. Hotărârea de Guvern nr. 956 din 19 august 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010

 • 15. Hotărârea nr.1347 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.263 alin.(4) și (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile pentru anul 2011

 • 16. Hotărârea Guvernului nr.1309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013.

 • 17. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

 • 18. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.


 • 19. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și

 • 20. Hotărârea de Guvern nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

 • 21. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrație publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 • 22. H.C.L. nr.792 din 21 decembrie 1999 de aprobare a Planului Urbanistic General

23. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr.  715/2000 privind

Nomenclatura stradală.

24. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 264/2002 privind

delimitarea zonelor în extravilan - cu modificările și completările ulterioare.

25. Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 209/2003 privind

delimitarea zonelor în intravilan - cu modificările și completările ulterioare.

26. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 222/2008 privind

înființarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor den municipiul Cluj-Napoca;

 • 27. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 83/2008 privind modificarea HCL nr.428/2007- aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcărilor auto cu plată din municipiul Cluj-Napoca;

 • 28. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca;

 • 29. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 209/2003 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plataorară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca modificată și completă prin HCL 328/2010, respectiv HCL 228/2011;

 • 30. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 238/2010 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parkingurilor din cartierele municipiului Cluj-Napoca situate pe domeniul public, edificate din fondurile municipalității, modificată și completată prin HCL nr. 473/2011

 • 31. H.C.L. nr.158 din 24 martie 2009 privind aprobarea avizului de stabilire a criteriilor de analiză în vederea emiterii de avize de oportunitate pentru întocmire Planuri Urbanistice Zonale

 • 32. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 400/2010 privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011.

 • 33. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 1/2011 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.400/2010 de stabilirea a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011

 • 34. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 178/2011 privind stabilirea cotei pentru calculul taxei hoteliere cu aplicare în anul 2012

 • 35. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 413/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012.

 • 36. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 486/2011 privind aplicarea prevederilor articolului 286 alin.8 din Codul fiscal.

 • 37. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 225/2012 privind reducerea impozitului pe clădiri aferent imobilelor cu o performanță energetică superioară și care dețin certificare oficială, recunoscută la nivel mondial (LEED; BREEAM sau DGNB) ca și „construcții verzi”.

 • 38. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 492/2012 privind nivelul contribuției proprii a Municipiului Cluj-Napoca la Programul Operațional Regional Axa Prioritară I-Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -poli urbani de creștere, Subdomeniul-sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe și instituirea taxei de reabilitare termică.

 • 39. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 450/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.

 • 40. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 9/2013 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2013.

 • 41. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 10/2013 privind reducerea nivelurilor valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012

 • 42. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 59/2013 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2013.

 • 43. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 265/2013 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca;

 • 44. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 266/2013 privind aprobarea schemei de minimis, reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către societățile comerciale/cooperatiste care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 45. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 267/2013 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, redevențelor, chiriilor și altor obligații datorate bugetului local de către personele juridice fără scop lucrativ care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 46. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 370/2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr.267 din 4 iunie 2013 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, redevențelor, chiriilor și altor obligații datorate bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 47. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 451/2013 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.265/2013.

48. Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 452/2013 privind

modificarea Anexei la Hotărârea nr.266/2013.

49. Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 453/2013 privind

modificarea Anexei la Hotărârea nr.267/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.3 70/2013

 • 50. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 77/2014 privind aprobarea Schemelor de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază de cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca și „clădire verde” și pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu beneficiază de prevederile Ordinului nr. 2980/2013

 • 51. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 190/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, in anul fiscal 2014, de cota de impozitare redusa (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate "in clasa energetica A", care dețin o certificare oficiala recunoscuta la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca și "clădire verde"

 • 52. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 550/2013 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2014

 • 53. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 49/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anul fiscal 2015, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde”.

 • 54. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj Napoca”

 • 55. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 494/2014 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2015.

 • 56. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 497/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul 2015, de cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului și care nu se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale

 • 57. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 412/2015 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2016.

 • 58. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5)-(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia

 • 59. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 389/2016 privind modificarea Anexei 1 la Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin.(5)-(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr.343/2016.

60. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 417/2016 privind

completarea art.l, modificarea art. 3(1), precum și modificarea/completarea Anexelor la Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5)-(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr.343/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.389/2016.                                   ----

61.Ordin M.D.R.A.P. nr. 2.594/2016 privind aprobarea unor form^Oe^'lipizi^Nnentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către Ar^n^kjisdsdepocale.

1

în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

2

In cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.