Hotărârea nr. 64/2016

Hotărârea 64/2016 - Modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 499/2013 (aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca [R.A.T.U.C.] prin transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 499/2013 (aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători CIuj-Napoca (R.A.T.U.C.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA

S.A.)

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 499/2013 (aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători CIuj-Napoca (R.A.T.U.C.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 19.833/44.10, din 18.01.2016, al Compartimentului pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și înterprinderilor comerciale din subordinea Consiliului local, prin care se propune modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 499/2013 (aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Urban de Călători CIuj-Napoca [R.A.T.U.C.] prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.), în sensul înlocuirii domnului Chifor Lazăr Ovidiu din funcția de reprezentant al Acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Transport Public CIuj-Napoca S.A. cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului CIuj-Napoca;

Reținând prevederile art. 2 și 3 alin. 2 lit. a) și 25 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înterprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1, 45 și 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 3 al Hotărârii nr. 499/2013, în sensul înlocuirii domnului Chifor Lazăr Ovidiu, consilier local, din funcția de reprezentant al Acționarului unic în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Transport Public CIuj-Napoca S.A., cu domnul Milășan Flavius, consilier local.

Art. H. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 499/2013 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Compania de Transport Public CIuj-Napoca S.A.
Nr. 64 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)