Hotărârea nr. 636/2016

Hotărârea 636/2016 - Aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării

Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului CIuj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 441505/20.10.2016 al Comisiei de coordonare și implementare a Programului Multianual prin care se propune aprobarea actualizării Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, urmare a modificărilor legislative în materie;

In conformitate cu prevederile art. 1, 5 alin. (3), 13, 27 și 28 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 166/2016, coroborate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, ale Hotărârii de Guvern nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna;

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 10, art. 39 alin. (1) și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă actualizarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în „Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca” adoptat prin Hotărârea nr. 113/2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta, hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 113/2016 rămân neschimbate.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de urbanism, Direcția Generală Poliția locală, Direcția tehnică, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică, Direcția Impozite și taxe locale și Serviciul juridic-contencios.


DE ȘEDINȚĂ,

Vasile Florin Stamatian


Nr. 636 din 28 noiembrie 2016

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi )

Anexă la Hotărârea nr. 636/2016

PROGRAM MULTIANUAL

pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”

 • I. Dispoziții Generale

 • 1.1 Prezentul program are ca obiectiv principal stabilirea principiilor și cadrului general pentru respectarea si punerea în valoare a specificității patrimoniului local istoric, cultural si arhitectural prin derularea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor din Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca, în concordanță cu planurile de urbanism si regulamentele locale aferente, aprobate în condițiile legii, in scopul creșterii calitatii arhitectural-ambientale a clădirilor precum si al conservării caracterului estetic-arhitcctural al cadrului urban construit.

 • 1.2 In acest sens se stabilesc lucrările de protejare si intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturaia a anvelopei clădirilor, etapele, termenele si modul de finanțare a lucrărilor, obligațiile si răspunderile autoritatilor publice locale si ale proprietarilor clădirilor, precum si sancțiunile aplicabile pentru neindeplinirea / îndeplinirea necorespunzatoare a obligațiilor ere le revin acestora din urma.

1 3. Proprietarii clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrala, pun in pericol sanatatea, viata, integritatea fizica si siguranța populației si / sau afecteaza calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit si a spatiilor publice urbane, sunt obligați, in conformitate cu legea, din proprie inițiativa sa ia masuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor.

 • II. Termeni și expresii

 • 2.1. In înțelesul prezentului program, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori muzeistic dc construcții urbane sau rurale care împreună cu terenul aferent formează o unitate delimitată topografic ce constituie o mărturie cultural istorica semnificativă din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;

 • b) Comisia de coordonare si implementare a Programului multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca - comisia desemnată de Primarul Municipiului Cluj-Napoca în vederea stabilirii principiilor, cadrului general si a procedurii pentru executarea lucrărilor de protejare si intervenție in vederea creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirilor situate în perimetrul ce delimitează “Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului CIuj-Napoca“;

 • c) cheltuieli eligibile - cheltuieli care sunt luate in considerare pentru finanțare și care sunt reflectate în documentația tehnică privind executarea lucrărilor de protejare și de intervenție -Anexa nr. 2 la prezentul Program;

  • d) contract de finanțare - contract încheiat, in condițiile legii, intre finanțator și beneficiar;

  • e) contribuție financiară - sume alocate de autoritățile administrației publice locale pentru acoperirea costurilor lucrărilor de protejare sau de intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în perimetrul ce delimitează “Ansambl  an jytS^ntrul Istoric al orașului


Cluj-Napoca “;

 • f) finanțare - preluarea integrală sau parțială a cheltuielilor intervenție corespunzătoare cotei proprietarilor de clădiri;.

Ț \ f \ *

X

 • g)   finanțator/cofinantator — autoritatea administrației publice locale, care acordă finanțarea/cofinantarea în condițiile prezentului program;

 • h) grant - finanțare nerambursabilă acordată de autoritatea publică finanțatoare în cadrul programului, astfel definită în liniile bugetare;

 • i) locuință unifamilială - clădire cu destinația de locuință, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii;

 • j) lucrări de intervenție - totalitatea lucrărilor stabilite prin documentația tehnică elaborată cu respectarea proiectului inițial de arhitectură și a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de intervenție pentru zonele de acțiune prioritara sau, in cazul clădirilor clasate / in curs de clasare ca monumente istorice, a concluziilor studiului istoric de fundamentare si a proiectului de conservare-restaurare întocmit si avizat conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificările ulterioare;

 • k) lucrări de protejare - ansamblul de măsuri cu caracter științific, juridic, administrativ, financiar, fiscal și tehnic menite sa asigure punerea în valoare a imobilelor, cu valoare cultural arhitecturala, situate in perimetrul ce delimitează “Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca “ și integrarea socio - economică și culturală a acestora în viata colectivității locale;

 • l) monument - construcție sau parte de construcție, împreună cu instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară care fac parte integrantă din acestea, precum și lucrări artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic;

 • m) program multianual - document elaborat de către autoritățile administrației publice locale, fundamentat pe planurile de urbanism și regulamentele locale aferente, aprobate, și care cuprinde organizarea, monitorizarea și controlul realizării măsurilor de reabilitare structural-arhitecturală a clădirilor inclusiv fundamentarea alocațiilor de la bugetul local și modalitățile de recuperare a cheltuielilor de la proprietarii clădirilor;

 • n) proprietari - persoane fizice și juridice de drept privat care dețin în proprietate clădiri cu valoare cultural arhitecturală situate în perimetrul ce delimitează “ Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”;

 • o) zonă de acțiune prioritară - zonă omogenă din punctul de vedere al caracteristicilor urbanistice și arhitecturale, care afectează atractivitatea și competitivitatea localității prin procentul mare de clădiri a căror anvelopa necesită lucrări de protejare și/sau intervenție și care justifică intervenția prioritară.

 • p) anvelopa clădirii - ansamblul constructiv de închidere perimetrala a clădirii, compus din fațade, indiferent de materiale si sistem de realizare, precum si sistem de acoperire - terasa sau invelitoare -, inclusiv elementele exterioare funcționale si de plastica arhitecturala, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe, ornamente, - brauri, ancadramente, profile -, si altele asemenea;

 • q) asociație de proprietari — persoana juridica fara scop patrimonial, constituita in baza Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare;

 • r) clădire de locuit - bloc de locuințe sau locuința unifamiliala, indiferent de data construirii;

 • s) documentație tehnica - totalitatea documentelor, pișe scrise si desenate, necesare emiterii, in condițiile legii, a autorizației de construire sau a avizului tehnic prealabil prevăzut la art. 11 alin. (8) din Legea nr. 153/2011 privind masuri de creștere a calitatii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările ulterioare, precum si contractării si executării lucrărilor de intervenție si protejare;

 • t) termenul general pentru executarea lucrărilor de intervenție si protejare - termenul de 12 luni de la data primirii de către proprietar a notificării transmise in condițiile legii; la cererea scrisa a proprietarului notificat, in condițiile legii, primarul poate aproba, prin acord scris, majorarea corespunzătoare a termenului general dar nu mai mult de 6 luni, respectiv 12 luni, in cazul clădirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice.

 • III. Cadru legal

 • 3.1. Cadrul legal care stă la baza elaborării Programului:

 • •  Legea nr. 153 din 5 iulie 2011 privind masuri de creștere a calitatii arhitectural - ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • •  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna;

 • •  Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscală ;

 • •  Codul Civil și Codul de Procedură Civilă;

 • •  alte acte normative care reglementează măsuri de punere în valoare a patrimoniului istoric, cultural sau arhitectural.

 • IV. Etapele Programului multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”

4.1 Lucrările de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în Ansamblul Urban “Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca” urmează a se derula in trei etape stabilite astfel:

Etapa I: 2013 -2017

 • - stabilirea zonei de acțiune prioritara;

 • - inventarierea clădirilor monument istoric sau parte componenta din Ansamblul LTrban “Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, si elaborarea regulamentului de intervenție aferent, prin intermediul instituției arhitectului-sef, cu avizul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii si avizarea din punct de vedere urbanistic, estetic si arhitectural de către comisia locala de urbanism si amenajarea teritoriului pentru clădirile situate in perimetrul definit de :

 • •  Str. Matei Corvin, str. Vasile Goldis, P-ta Muzeului si Parcul l.L. Caragiale;

 • •   Str. Regele Ferdinand , str. Horea, P-ța gării, str. I.L. Caragiale

 • •   str. Memorandumului, bd-ul 21. Decembrie 1989, P-ta Avram Iancu, P-ța Ștefan cel Mare, str. M. Kogalniceanu, str. Universității, str. Napoca, P-ta Lucian Blaga, Str. Petru Maior.

 • •   Str. Potaissa, str. Fortăreței, str. I.M. Klein;

identificarea lucrărilor de protejare și intervenție ce trebuie executate pentru reabilitarea structural - arhitecturală a clădirilor din zona prioritară;

selecția și ierarhizarea clădirilor propuse pentru protejare și intervenție;

notificarea proprietarilor clădirilor din zona de acțiune prioritară privind obligațiile și răspunderile legale;

stabilirea procedurii de finanțare a lucrărilor de protejare și intervenție;

stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care revin proprietarilor clădirilor.

Etapa: 11-2018-2019

 • - stabilirea zonei de acțiune prioritara;

 • - inventarierea clădirilor monument istoric sau parte componenta din Ansamblul Urban “Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca", si elaborarea regulamentului de intervenție aferent, prin intermediul instituției arhitectului-sef, cu avizul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii si avizarea din punct de vedere urbanistic, estetic si arhitectural de către comisia locala de urbanism si amenajarea teritoriului pentru clădirile situate in perimetrul definit in completarea primei zone, cu extindere in zona pericentrala, intervențiile urmând a fi efectuate asupra clădirilor situate pe: str. Cuza Vodă, P-ta Mihai Viteazul, str. George Baritiu, str. Emil Isac, str. Republicii de Ia P-ța Lucian Blaga până la intersecția cu str. A. Iancu, str. A. Iancu de la str. Republicii până la str. Universității, str. Universității de la str. A. Iancu până la str. m. Kogălniceanu.

identificarea lucrărilor de protejare și intervenție ce trebuie executate pentru reabilitarea structural - arhitecturală a clădirilor din zona prioritară;

selecția și ierarhizarea clădirilor propuse pentru protejare și intervenție;

notificarea proprietarilor clădirilor din zona de acțiune prioritară privind obligațiile și răspunderile legale;

stabilirea procedurii de finanțare a lucrărilor de protejare și intervenție;

stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care revin proprietarilor clădirilor.

Etapa: III - 2020-2021

stabilirea zonei de acțiune prioritara si elaborarea regulamentului de intervenție aferent, prin intermediul instituției arhitectului-sef, cu avizul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii si avizarea din punct de vedere urbanistic, estetic si arhitectural de către comisia locala de urbanism si amenajarea teritoriului;

inventarierea clădirilor de pe străzile cuprinse in zona Ansamblului urban "Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca", care nu au fost analizate in primele doua etape.

Nota: Perimetrul Ansamblului urban "Centrul istoric al Municipiului Cluj-Napoca" este descris, conform Anexei nr (5) la RLU aferent PUG aprobat prin HCL nr 493/22.12.2014, ca fiind zona delimitată de str Constanța, Canalul Morii, Piața Victoriei, Piața Ștefan cel Mare, Piața Timotei Cipariu, str Plugarilor, str Strugurilor, str Baba Novac, str Avram Iancu, Piața Păcii, str Gh. Șincai, str Emil Isac, Parcul Municipal, str Drăgălina, str Mamaia, str Șerpuitoare, str Călărași, str Cetății, Aleea Scărilor, râul Someș, str Horea, Piața Mihai Viteazu, Podul de pe Someș, Podul peste Canalul Morii, str Constanța, str Dorobanților, str Moților, str Horia, Calea Turzii, Piața Agârbiceanu, str Brâncuși.

 • 4.2. Pentru zonele de acțiune prioritara se vor stabili regulamente de intervenție cuprinzând caracteristici urbanistice, estetice si arhitecturale care sa asigure identitatea si coerenta zonei, integrarea armonioasa in cadrul localității.

 • 4.3. în vederea corelării cu Strategia de dezvoltare și cu planurile de urbanism aprobate, privind inventarierea clădirilor monument istoric și a clădirilor cu valoare istorică, culturală, arhitecturală sau ambientală pentru efectuarea lucrărilor de protejare și intervenție, prezentul program se actualizează ori de câte ori este necesar, prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca.

 • V. Coordonarea si implementarea Programului multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”

 • 5.1. Pentru punerea în valoare a clădirilor situate în Ansamblul Urban “Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, Primarul Municipiului Cluj-Napoca a dispus constituirea Comisiei de coordonare si implementare a Programului multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, denumită în cele ce urmează Comisia.

 • 5.2. Comisia are în componență 2 președinți - Viceprimarul Municipiului Cluj-Napoca cu atribuții

de coordonare a Comisiei și Arhitectul-Șef al municipiului Cluj-Napoca cu atribuții prevăzute de Legea nr. 153/2010,   14 membri și doi secretari, fiind numită prin Dispoziția Primarului

Municipiului Cluj-Napoca nr. 3120 din 12.08. 2016.

 • 5.3. Ședințele Comisiei de coordonare si implementare a Programului multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în Ansamblul Urban “Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca” vor fi conduse de președintele cu atribuții în acest sens, respectiv de viceprimarul Municipiului Cluj-Napoca.

 • 5.4. Președintele comisiei, viceprimarul Municipiului Cluj-Napoca va asigura convocarea acesteia si va prezenta membrilor comisiei, referatele întocmite/înaintate de secretarul Comisiei. Comunicările secretarului Comisiei vor fi inaintate in scris si pe e-mail la adresele stabilite de comun acord cu președintele Comisiei.

5.5 în baza referatelor, Comisia formulează propuneri ce urmează a fi supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

5.6. Fiecare membru al comisiei va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut in Anexa nr. 1 la prezentul Program.

5.7 în exercitarea atribuțiilor sale, Comisia va urmări:

 • - stabilirea zonelor de acțiune prioritară prin intermediul Arhitectului - Șef;

 • - identificarea și inventarierea clădirilor și a proprietarilor acestora;

elaborarea regulamentului de intervenție aferent zonei de acțiune prioritara și efectuarea demersurilor în vederea avizării de Ministerul Culturii sau de serviciile sale deconcentrate

 • - selecția și ierarhizarea clădirilor propuse pentru protejare și intervenție;

 • - stabilirea documentației cadru utilizată înderularca Programului;

 • - notificarea proprietarilor clădirilor inventariate;

 • - organizarea dezbaterilor cu proprietarii clădirilor pentru analiza situației, tehnice, juridice, financiare și a obligațiilor/răspunderilor ce decurg din legile speciale în vederea identificării măsurilor necesare implementării Programului;

 • - solicitarea deciziei proprietarului persoană juridică de drept privat luată prin hotărâre emisă în condițiile legii privind realizarea măsurilor notificate;

 • - solicitarea acordului scris al proprietarului persoană fizică privind realizarea măsurilor notificate;

 • -  identificarea resurselor financiare destinate acoperirii costurilor lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în perimetrul ce delimitează Ansamblul Urban “Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, precum și proporția contribuției acestora;

 • - evaluarea documentațiilor prezentate de persoanele fizice sau juridice de drept privat în vederea obținerii finanțării, propunerea prioritățiilor și fundamentarea sumelor ce urmează a fi alocate din bugetul local în acest sens;

 • - inițierea demersurilor pentru realizarea documentației tehnice necesară executării lucrărilor de protejare și intervenție, daca e cazul;

 • - inițierea demersurilor pentru autorizarea executării lucrărilor de protejare și intervenție, daca e cazul;

 • - inițierea demersurilor pentru executarea lucrărilor de protejare și intervenție, daca e cazul;

 • - monitorizarea și verificarea modului de realizare a lucrărilor de protejare și intervenție pe toată durata executării acestora, prin intermediul unui diriginte de șantier autorizat conform legii;

 • - asigurarea prezenței la recepția finalizării lucrărilor și la recepția finală, după expirarea perioadei de garanție de bună execuție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

 • 5.8. Pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin, Comisia, prin Arhitectul-Șef, colaborează, în condițiile legii, cu toate instituțiile administrative la nivel local și/sau central și cu alte organizații și entități de specialitate abilitate în acest sens și/sau subordonate Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, inclusiv cu serviciile monumentelor istorice din cadrul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu Ordinul Arhitectilor din Romania, cu arhitecti si urbaniști cu drept de semnătură, precum si cu experti tehnici in construcții.

 • VI. Inventarierea clădirilor propuse pentru lucrări de protejare și intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor

 • 6.1. Inventarierea clădirilor incluse în zonele de acțiune prioritară definite în Etapele I, II și III și situate în perimetrele menționate.

6.2 In cazul în care clădirea pune în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației sau alte situații după caz, Comisia poate propune includerea în Program anterior etapei a IlI-a, prin actualizarea zonelor de acțiune prioritară.

 • VII. Identificarea lucrărilor de protejare și intervenție ce trebuie executate pentru reabilitarea structural - arhitecturală a clădirilor

 • 7.1. în scopul stabilirii stării tehnice a clădirii din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate a construcțiilor, în principal a cerințelor esențiale "rezistență mecanică și stabilitate", "securitate la incendiu" și "siguranță în exploatare" se va întocmi “Nota tehnică de constatare” al cărei conținut cadru este prezentat în Anexa nr. 4 la prezentul Program.

 • 7.2. “Nota tehnică de constatare” se elaborează de către experti tehnici atestati de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice iar in cazul clădirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, de către experti tehnici atestati de către Ministerul Culturii, prin evaluare calitativă pe baza examinării directe, la fața locului, a clădirii, conform reglementărilor tehnice în vigoare din domeniul construcțiilor, in scopul stabilirii stării tehnice a clădirii.

 • 7.3. Autoritățile administrației publice locale pot sprijini financiar:

 • a) Acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra clădirilor ce intră sub incidența Legii nr. 422/2001 privind monumentele istorice situate în Ansamblul Urban “Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, în următoarele situații de interes public:

 • - punerea în siguranță și scoaterea imediat din pericol a imobilului;

 • - reabilitarea structurală și funcțională a imobilului;

 • - reabilitarea componentelor artistice ale imobilului;

 • - reabilitarea componentei urbane a imobilului.

Lucrările de protejare și intervenție pot consta, după caz, în:

 • - lucrări de consolidare, reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori;

 • - lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altele asemenea;

 • - lucrări de consolidare și/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire:

 • •   structură acoperiș - reparații, înlocuiri de elemente, consolidare;

 • •   ornamente de acoperiș;

 • •   învelitoare - reparații sau înlocuire;

 • •   tinichigerie - pervaze, jgheaburi, burlane sau altele;

-lucrări de înlocuire, reparare/refacere a tâmplăriei exterioare și a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe și altele asemenea;

 • - lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri și altele asemenea;

 • - lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațade/acoperiș, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

-lucrări de reparare/refacere a trotuarului de protecție al clădirii:

-lucrări de eliminare a igrasiei, precum și de izolare a rosturilor;

-alte lucrări de această natură, după caz.

 • b) Acoperirea costurilor lucrărilor de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor situate în Ansamblul Urban “Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, clădiri care nu intră sub incidența Legii nr. 422/2011 privind monumentele istorice, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, care pot consta, după caz, în :

 • - lucrări de consolidare, reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori;

 • - lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altele asemenea;

 • - lucrări de consolidare și/sau reparare/refacere a sistemului de acoperire:

 • •   structură acoperiș - reparații, înlocuiri de elemente, consolidare;

 • •   ornamente de acoperiș;

 • •   învelitoare - reparații sau înlocuire;

 • •   tinichigerie - pervaze, jgheaburi, burlane sau altele;

-lucrări de înlocuire, reparare/refacere a tâmplăriei exterioare și a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornișe și altele asemenea;

 • - lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri și altele asemenea;

 • - lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațade/acoperiș, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

-lucrări de reparare/refacere a trotuarului de protecție al clădirii;

-lucrări de eliminare a igrasiei, precum și de izolare a rosturilor;

-alte lucrări de această natură, după caz.

 • c) lucrările de intervenție prevăzute mai sus sunt investiții de interes public local declarate prin hotărâri ale consiliului local, cu avizul Ministerului Culturii și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 • VIII. Notificarea proprietarilor clădirilor privind obligațiile și răspunderile legale

 • 8.1. Comisia de coordonare si implementare a Programului multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”- prin Arhitectul Șef - va transmite către proprietarii clădirilor, notificarea privind obligativitatea implicării în derularea Programului.

 • 8.2. Notificarea, al cărei conținut-cadru este prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Program, se transmite personal sau prin poștă cu confirmare de primire și cuprinde în principal:

 • - obligațiile proprietarilor clădirilor;

 • - termenul general sau, după caz, termenul specific stabilit pentru executarea lucrărilor; -sancțiunile aplicabile în cazul neîndeplinirii/îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor; -facilitățile acordate în cadrul Programului conform cu cele prevăzute de legislația de specialitate și reglementările aprobate în acest sens;

 • 8.3. Proprietarii de clădiri notificați își dau acordul exprimat în formă autentică ori, după caz, decid în condițiile legii, în formă autentică, în termenul stabilit prin notificare, pentru:

 • - realizarea măsurilor notificate;

  -suportarea costurilor pentru realizarea măsurilor notificate, din resurse financiare proprii, caz în care vor proceda la executarea lucrărilor de protejare și intervenție din surse proprii cu respectarea


  termenului impus prin notificare. Pentru executarea lucrărilor de intervențievelopa clădirii din resurse financiare proprii, asociațiile de proprietari si proprietarii de locuintjsfhiâif^Riale au dreptul de a beneficia de credite bancare acordate de instituții de credit, cu.g&a               entala si cu


dobanda subvenționată, in condițiile Legii nr. 153/2011.

- accesarea finanțării rambursabile acordate în acest sens de autorități Vo'

XUju

locale, caz în care vor înainta acestora o solicitare de finanțare rambursabila - conform formularului prezentat în Anexa nr. 7 la prezentul Program însoțită de documentele justificative;

 • - întocmirea documentației tehnice care va sta la baza executării lucrărilor de protejare și intervenție;

 • - desemnarea și mandatarea unui reprezentant legal în relația cu autoritățile administrației publice locale / alte persoane fizice sau juridice în scopul realizării lucrărilor de protejare și intervenție ce trebuie executate pentru reabilitarea structural - arhitecturală a clădirilor;

 • - înscrierea în Cartea Funciară a mențiunii privind „Obligația de folosință a imobilului” în conformitate cu documentele justificative și a legislației în vigoare emise în acest sens;

 • - suportarea contravalorii cheltuielilor realizate cu documentația tehnică, în cazul nererespectării termenului legal de executare a lucrărilor, raportat la cota parte de proprietate deținută în cadrul imobilui;

rambursarea sumelor decontate de autoritățile administrației publice locale inclusiv costul documentației tehnice în cazul nefinalizării lucrărilor din vina exclusivă a acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării comunicate în acest sens, sume stabilite prin raportarea la cota parte de proprietate deținută în cadrul imobilului;

 • - desemnarea și mandatarea unui reprezentant legal în vederea contractării lucrărilor de protejare și

intervenție, monitorizare și verificarea modului de realizare a lucrărilor pe toată durata executării acestora;                                                                              •

 • - desemnarea și mandatarea unui reprezentant legal pentru recepția finalizării lucrărilor și la recepția finală după expirarea perioadei de garanție de bună execuție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

 • 8.4. Proprietarii notificați au obligația de a transmite Comisiei de coordonare si implementare a Programului multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în ‘'Ansamblul Urban - Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca” acordul exprimat în formă autentică ori, după caz, hotărârea luată în condițiile legii, în formă autentică, insotit/insotita de nota tehnica de constatare elaborată în condițiile prezentului Regulament, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data primirii notificării.

 • 8.5. In cazul în care proprietarii notificați nu depun acordul în formă autentică în termenul specificat în notificare (60 de zile calendaristice de la data primirii notificării), Comisia va consemna ca fiind un refuz al efectuării lucrărilor de protejare și intervenție și poate propune aplicarea prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, respectiv prevederile art. 11.1 din Regulament.

 • IX. Selecția și ierarhizarea clădirilor propuse pentru protejare și intervenție

 • 9.1. Selecția clădirilor cuprinse în prezentul Program, se va realiza după cum urmează:

 • a) prin dispoziția primarului municipiului Cluj-Napoca emisă în baza unui referat al Comisiei, justificat de punctajul obținut prin aplicarea Criteriilor de evaluare specificate în Anexa nr. 5 la prezentul Program, pentru clădirile inventariate ce intră sub incidența Legii nr. 422/2001 privind monumentele istorice;

 • b) prin dispoziția primarului municipiului Cluj-Napoca emisă în baza unui referat al Comisiei, pentru clădirile situate în zona de acțiune prioritară.

 • 9.2. Ierarhizarea clădirilor cuprinse în prezentul Program, din punct de vedere al stării de degradare, respectiv al îndeplinirii cerințelor esențiale "rezistență mecanică și stabilitate", "securitate la incendiu" și "siguranță în exploatare" conform reglementărilor tehnice în vigoare din domeniul construcțiilor, se va realiza raportat la consemnările “Notei tehnice de constatare” și a documentelor justificative întocmite de instituțiile abilitate în acest sens.

 • X. Contribuția Municipiului Cluj-Napoca la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție realizate asupra clădirilor cuprinse în prezentul Program.

 • 10.1. Municipiul Cluj-Napoca poate sprijini financiar, prin contribuție financiară sau preluarea cheltuielilor realizarea lucrărilor de protejare și de intervenție asupra clădirilor cuprinse în prezentul Program, prin alocări bugetare anuale, conform prevederilor legale în vigoare.

 • 10.2. Pot beneficia de sprijin financiar în cuantumul contribuției din partea autorității administrației publice locale prevăzută la pct. 10.1., persoanele fizice sau juridice de drept privat - proprietari în cotă parte ai clădirilor cuprinse în prezentul Program conform cap. IV care își dau Acordul exprimat în formă autentică, conform Anexei nr. 6 ori, după caz, hotărăsc în condițiile legii, în formă autentică, realizarea lucrărilor de protejare și intervenție, în conformitate cu prevederile CAP VIII din prezentul Program si cu condiția depunerii documentelor justificative specificate in Anexa nr. 7.

 • 10.3. Municipiul Cluj Napoca va stabili în ce condiții va contribui financiar la acoperirea costurilor pentru întocmirea documentației tehnice și a costurilor lucrărilor de protejare și intervenție în cazul clădirilor ai căror proprietari notificați se află în una din următoarele situații:

 • 1.  nu își dau acordul exprimat în formă autentică și/sau nu hotărăsc în condițiile legii, în formă autentică, conform prevederilor prezentului Program;

 • 2.  nu transmit Comisiei acordul exprimat în formă autentică conform Anexei nr 6 ori, după caz, hotărârea luată în condițiile legii, în formă autentică, în termenul de maxim 60 de zile calendaristice de la data primirii notificării conform prevederilor prezentului Program

 • 3. nu încheie contractul de finanțare conform prevederilor prezentului Program

 • 4. nu respectă dispozițiile/termenele impuse prin documentele justificative emise de autoritățile administrației publice localc/instituțiile abilitate în acest sens

 • 5. nu se află în zona de acțiune prioritară menționată în program, la momentul solicitării.

 • XI. Finanțarea lucrărilor de protejare și intervenție

 • 11.1. Municipiul Cluj-Napoca poate contribui financiar la acoperirea costurilor pentru executarea lucrărilor de protejare și de intervenție asupra clădirilor cuprinse în prezentul Program, după cum urmează:

 • 1) în cazul imobilelor ai căror proprietari și-au dat acordul pentru executarea lucrărilor de protejare și intervenție din surse proprii, cu respectarea condițiilor și a termenului impus prin Notificare, Municipiul Cluj-Napoca poate sprijini financiar realizarea acestora din alocări bugetare pentru acoperirea următoarelor costuri:

 • a) contravaloarea documentației tehnice care va sta la baza executării lucrărilor de protejare și intervenție;

 • b) 50% din valoarea facturilor decontate executantului lucrărilor - sub formă de “grant” - finanțare nerambursabilă acordată de autoritatea publică finanțatoare în cadrul prezentului Program. Sumele menționate se vor deconta executantului în baza facturilor fiscale emise de acesta autorității publice finanțatoare, documente justificative ce vor fi emise în baza situațiilor de lucrări întocmite conform prevederilor legale în vigoare;

 • c) contravaloarea documentației tehnice care va sta la baza executării lucrărilor și valoarea facturilor decontate sub formă de grant nu poate depăși valoarea de 50%.

 • 2) în cazul imobilelor ai căror proprietari și-au dat acordul pentru executarea lucrărilor de protejare și intervenție prin accesarea finanțării acordate în acest sens de autoritățile administrației publice locale, cu respectarea termenului impus prin Notificare, Municipiul Cluj-Napoca poate sprijini financiar realizarea acestora prin alocări bugetare pentru acoperirea următoarelor costuri:

 • a) contravaloarea documentației tehnice care va sta la baza executării lucrărilor de protejare și intervenție;

 • b) 50% din valoarea facturilor decontate executantului lucrărilor - sub formă de “grant” - finanțare nerambursabilă acordată de autoritatea publică finanțatoare în cadrul prezentului Program. Sumele menționate se vor deconta executantului în baza facturilor fiscale emise de acesta autorității publice finanțatoare, documente justificative ce vor fi emise în baza situațiilor de lucrări întocmite conform prevederilor legale în vigoare;

 • c) 50% din valoarea facturilor decontate executantului lucrărilor - sub formă de contribuție financiară - finanțare rambursabilă acordată de autoritatea publică finanțatoare numai in baza solicitării de finanțare - conform formularului prezentat în Anexa nr. 7 în cadrul prezentului Program, insotita de documentele justificative prevăzute in anexa. Sumele menționate se vor deconta executantului în baza facturilor fiscale emise de acesta autorității publice finanțatoare, documente justificative ce vor fi emise în baza situațiilor de lucrări întocmite conform prevederilor legale în vigoare;

 • d) contravaloarea documentației tehnice care va sta la baza executării lucrărilor și valoarea facturilor decontate sub formă de grant nu poate depăși valoarea de 50%.

 • 11.2. Recuperarea sumelor rambursabile alocate de autoritatea locala finanțatoare se va face din fondul de reparații al asociației de proprietari sau din contribuția proprietarilor până la recepția la terminarea lucrărilor.

 • 11.3 Lucrările de expertizare, de proiectare și de execuție care se efectuează la clădirile cuprinse în prezentul Program și care sunt finanțate din fonduri publice sunt supuse regimului general de atribuire a lucrărilor publice, de proiectare și execuție, potrivit legislației privind achizițiile publice.

 • 11.4 Contribuția autorității la finanțarea executării lucrărilor de intervenție sub formă de grant in procent de 50% se stabilește prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru fiecare imobil in parte.

 • XII. Acordarea și rambursarea finanțăiii - Contractul de Finanțare și taxa pentru creșterea calității arhitectural ambientale a clădirilor

12.1 Contractul de finanțare se încheie conform modelului prevăzut în Anexa nr 8 la prezentul Program;

 • 12.2. Contractul de Finanțare se încheie, individual, cu proprietarii de clădiri care au depus o solicitare de finanțare - conform formularului prezentat în Anexa nr. 7 la prezentul Program '

 • 12.3 Finanțarea va fi restituită autorității publice finanțatoare în perioada de timp cuprinsă între contractarea lucrărilor de intervenție și recepția la terminarea lucrărilor.

 • 12.4 Sumele avansate de autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea contiibuției reprezentând suma rambursabilă, se recuperează din fondul de reparații al asociației de proprietari, constituit în acest sens, sau din contribuția proprietarilor, după caz. prin rate lunare egale, indexate lunar și succesiv, cu rata inflației lunii precedente comunicată de Institutul Național de Statistică.

 • 12.5. In cazul în care sumele prevăzute în aliniatul anterior nu au fost integral recuperate din fondul de reparații al asociației de proprietari, sau din contribuția proprietarilor până la recepția la terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin stabilirea, prin hotărâre a autorităților deliberative, a unei taxe pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

12.6 Taxa pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor se aplică doar proprietarilor/asociațiilor de proprietari care beneficiază de reabilitarea clădirii în urma înscrierii acesteia în programele multianuale, atunci când nu sunt acoperite sumele avansate de autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea contribuției reprezentând suma rambursabilă în vederea acoperirii respectivei contribuții.

 • 12.7. Taxa pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor se fundamentează și se stabilește pe baza hotărârii consiliului local în funcție de sumele avansate de către municipiul Cluj Napoca pentru asigurarea cotei de contribuție aferente proprietarilor, în raport cu cotele-părți indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale.

 • 12.8. Durata și modalitatea în care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, aceste sume se stabilesc prin hotărâri ale Consiliului Local, neputând depăși 10 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

 • 12.9. Prin excepție de la art 12.8 sumele avansate de Municipiul Cluj Napoca pentru asigurarea contribuției proprietarilor/asociației de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenție la clădirile ce fac obiectul prezentului regulamant, sunt considerate cheltuieli de natură socială și se pot recupera într-un termen mai mare de 10 ani pentru clădirile în care locuiesc persoane din categoriile de proprietari, persoane fizice, respectiv familii care conform anchetei sociale efectuate înainte de stabilirea naturii sociale a cheltuielilor și pe durata recuperării acestora și pe toată durata realizării lucrărilor de intervenție, realizează venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie mai mici sau egale cu salariul minim net garantat în plată pe tară.

12.10 Recuperarea sumelor destinate finanțării cheltuielilor în cazurile prevăzute la art 12.9, respectiv prelungirea duratei de recuperare a sumelor se face prin hotărârea consiliului local.

12.11. Taxa pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor se urmărește și se execută în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, de către organele fiscale ale autorităților administrației publice locale .

12.12.Sumele avansate în condițiile legii de către autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție a proprictarilor/asociațiilor de proprietari pentru executarea lucrărilor de intervenție la clădirile obiect al prezentului regulamant, nerecuperate la data înstrăinării sub orice formă a apartamentelor, inclusiv prin moștenire, se recuperează de la noul proprietar, în condițiile legii.

 • XIII. Decontarea costului lucrărilor de protejare și intervenție

 • 13.1. Autoritatea publică finanțatoare va proceda la decontarea sumelor datorate în baza facturilor emise de executantul lucrărilor desemnat conform Contractului de Execuție, documente justificative ce vor fi emise în baza situațiilor de lucrări întocmite conform prevederilor legale în vigoare și în concordanță cu cele eligibile din Program.

 • 13.2. Contractele de execuție urmează a fi încheiate între executantul desemnat al lucrărilor de protejare și intervenție, bcncficiari/proprietari și autoritatea publică finanțatoare.

 • 13.3. . Autoritatea publică finanțatoare va deține calitatea de finanțator în cadrul înscrisurilor menționate la pct. 13.2., urmând a supune spre aprobare Consiliului Local decontarea următoarelor sume:

 • - 50% din contravaloarea lucrărilor executate - în cazul imobilelor ai căror proprietari și-au dat acordul pentru executarea lucrărilor de protejare și intervenție din surse proprii cu respectarea termenului impus prin Notificare;

-100% din contravaloarea lucrărilor executate - în cazul imobilelor ai căror proprietari și-au dat acordul pentru executarea lucrărilor de protejare și intervenție prin accesarea finanțării acordate in acest sens de autoritatile administrației publice locale, din care 50%- grant nerambursabil și 50% finanțare rambursabilă.

 • 13.4.  Decontarea sumelor menționate la pct. 13.3. este condiționată de:

 • - contrasemnarea contractului pentru executarea lucrărilor si a situațiilor de lucrări aferente de către reprezentanții desemnați ai autorității adminstratiei publice locale in cazul in cazul imobilelor ai căror proprietari si-au dat acordul pentru executarea lucrărilor din surse proprii;

- desemnarea executantului lucrărilor prin respectarea procedurilor legale reglementate în domeniul achizițiilor publice respectiv contrasemnarea contractului pentru executarea lucrărilor și a situațiilor de lucrări aferente de către reprezentanții desemnați ai autorității administrației publice locale în cazul imobilelor ai căror proprietari și-au dat acordul pentru executarea lucrărilor și au solicitat o finanțare rambursabilă - conform formularului prezentat în Anexa nr.7 la prezentul Program.

 • 13.5.  Din sumele alocate anual cu titlu de contribuție financiară pentru acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra clădirilor cuprinse în prezentul Program, autoritatea publică finanțatoare va proceda la decontarea sumelor prevăzute în devizele individuale de lucrări/documentele fiscale întocmite de executantul lucrărilor în conformitate cu prevederile

Contractului de Execuție.

 • XIV. Preluarea cheltuielilor lucrărilor de protejare și intervenție

14.1 .Primarul poate solicita Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca aprobarea executării lucrărilor în numele și pe cheltuiala proprietarilor notificați, în limitele fondurilor aprobate anual cu această destinație aprobată în bugetul local, în următoarele situații:

 • a) .proprietarii refuză executarea lucrărilor de protejare și intervenție în condițiile și la termenele notificate; netransmiterea acordul scris în termenul notificat (60 de zile de la primirea notificării) este asimilat unui refuz;

 • b) .lucrările de protejare și intervenție necesare nu au fost executate în termenele notificate;

 • c) .lucrările de protejare și intervenție au fost începute, dar nu au fost finalizate în termenele notificate.

 • 14.2. Clădirile pentru care vor fi preluate costurile lucrărilor de protejare și intervenție de la bugetul local, proprietarii persoane fizice și juridice de drept privat și costurile ce urmează să fie preluate se stabilesc și se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 14.3. Hotărârea Consiliului local va avea la bază referatul Comisiei, prin care se va propune preluarea și recuperarea de la proprietarii notificați a costurilor lucrărilor de protejare și intervenție de la bugetul local, la clădirile cuprinse în prezentul Program.

 • 14.4. (1) Cheltuielile efectuate de către autoritatea administrației publice locale se recuperează de la proprietarii notificați, până la data recepției finale a lucrărilor de protejare și intervenție executate, respectiv în 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor de intervenție, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • (2) Cuantumul cheltuielilor efectuate de către autoritatea administrației publice locale, în numele și pe cheltuiala proprietarului notificat, aflat în situația prevăzută la art 14.1 din prezentul Program, pentru executarea lucrărilor de intervenție, se consemnează într-un înscris, ce constituie titlu de creanță, în care se stabilesc inclusiv termenele de plată a sumei datorate de către proprietarii notificați. In cazul clădirilor înscrise în cartea funciară, titlul de creanță va menționa numărul cadastral al clădirii.

 • (3) Dreptul de creanță se constituie după cum urmează:

 • a) , pentru fiecare proprietar notificat;

 • b) proporțional cu cota indiviză din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăți individuale;

 • c) . anterior începerii lucrărilor de protejare și intervenție la imobil;

 • d) . la valoarea totală a cheltuielilor efectuate de la bugetul local al Municipiului Cluj-napoca pentru imobil, reflectate în sume ce cuprind, după caz: documentația tehnică, lucrările de protejare și intervenție, alte taxe și comisioane privind înscrierea dreptului de creanță în actul de proprietate.

 • (4) Direcția de impozite și taxe locale din carul autorității administrației publice locale va proceda la impunerea din oficiu a obligației de plată care revine fiecărui proprietar notificat.

 • 14.5. (1) Proprietarul nemulțumit de cuantumul sumei datorate în înscrisul ce constituie titlu de creanță poate formula contestație în condițiile stabilite la Titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 • (2) Decizia prin care se soluționează contestația se comunică contestatarului și poate fi atacată la instanța judecătorească competentă în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) înscrisul care constituie titlu de creanță devine titlu executoriu la expirarea termenului de plată prevăzut în acesta.

 • (4) Somația însoțită de titlul executoriu se comunică proprietarului notificat aflat în situația prevăzută la art. 15.1, potrivit legii.

 • (5) Sumele recuperate se virează în conturile comunicate de către autoritățile administrației publice locale și constituie venituri la bugetele locale.

 • XV. Sancțiuni aplicabile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care revin proprietarilor clădirilor.

 • 15.1. Sancțiunile care urmează a fi aplicate proprietarilor clădirilor cuprinse în prezentul Program, notificați pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce le revin în concordanță cu prevederile legale și locale în vigoare la data aplicării acestora, sunt cele specificate în Legea monumentelor istorice nr. 422 din 2001 sau in Legea nr. 153/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și cele din alte acte elaborate/aprobate de autoritățile administrației publice locale care reglementează măsuri de protejare a clădirilor din Ansamblul Urban “Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”.

 • 15.2. Sancțiunile precizate la pct. 16.1. nu sunt limitative urmând a se actualiza/completa conform prevederilor legale și locale în vigoare la data aplicării acestora.

 • XVI. Dispoziții finale

 • 16.1. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare in legătură cu procedura prevăzută în prezentul Program se va transmite sub forma de document scris.

 • 16.2. Orice document scris va trebui înregistrat/transmis de beneficiarul finanțării la registratura Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7. Dovada comunicării o va reprezenta confirmarea de primire semnată și ștampilată în cazul expedierii prin poștă, respectiv documentația ștampilată/datată în cazul depunerii la registratura instituției.

 • 16.3. Fac parte integranta din prezentul Program ( Anexa I la Flotărârea nr 636 / 2016 ) următoarele anexe:

Anexa nr. 1 - Declarație de imparțialitate;

Anexa nr. 2 - Cheltuieli eligibile privind categoriile de lucrări de protejare și de intervenție supuse finanțării;

Anexa nr. 3 - Notificare către proprietarii clădirilor inventariate conform Programului;

Anexa nr. 4 - Nota tehnică de contatare privind clădirile inventariate în Program;

Anexa nr. 5 - Criterii de evaluare privind selecția clădirilor inventariate;

Anexa nr. 6 - Acordul proprietarilor clădirilor;

Anexa nr. 7 - Solicitare de finanțare -- formular cerere și listîj


Anexa nr. 8 - Contract de finanțare.

'ăcdsta nu sunt limitative ta ablicării acestora.


 • 16.4. Prevederile prezentului Program și a anexelor, partcQnf^ urmând a se actualiza/completa conform dispozițiilor legale în/vi vit

\ __

\  Mjn. C0P o