Hotărârea nr. 632/2016

Hotărârea 632/2016 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 437.425/801/19.10.2016 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială și ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (6) lit “a”, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 548/2009 privind aprobarea Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrază unități de asistență socială.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de evaluare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială și Direcția de Asistență Socială și Medicală.Nr. 632 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

Direcția de Asistență Socială și Medicală                      Anexă la Hotărârea nr. 632/2016

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A COMISIEI DE EVALUARE ȘI SELECȚIONARE

A ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR ROMÂNE CU PERSONALITATE JURIDICĂ CARE ÎNFIINȚEAZĂ ȘI ADMINISTREAZĂ UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Constituirea comisiei de evaluare și selecționare. Obiectivul aesteia

Art.l. (1) Comisia de evaluare și selecționare, denumită în continuare comisie, este constituită prin hotărâre de consiliu local, conform prevederilor art. 5 din Anexa la HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Comisia își alege președinte pe unul dintre membrii acesteia, prin vot, la prima ședință.

 • (3) Comisia are ca obiectiv evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și conform prevederilor din Anexa la HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice.

Perioada în care comisia evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile

Art.2. (1) Comisia își desfășoară activitatea după expirarea termenului limită pentru depunerea documentației în vederea solicitării subvențiilor.

(2) Comisia se consideră legal întrunită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor.

Atribuțiile comisiei

Art.3. Comisia are următoarele atribuții:

 • a) analizează conținutul documentației depuse de asociații sau fundații și respectarea de către acestea a condițiilor legale pentru acordarea subvențiilor;

 • b) verifică în teren veridicitatea informațiilor prezentate în cererea de acordare a subvenției, întocmind raportul privind oportunitatea acordării subvenției, cu sprijinul personalului cu atribuții din Serviciul Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală;

 • c) evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile pe baza criteriilor stabilite la art. 6 din Normele metodologice, cuprinse în Anexa la prezentul Regulament;

 • d) comunică în scris, prin poștă, fax sau email, în termen de trei zile lucrătoare de la data întrunirii comisiei, asociațiilor și fundațiilor neselecționate, motivele care au stat la baza luării acestei decizii;

 • e) propune spre aprobare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca lista asociațiilor și fundațiilor selecționate, precum și nivelul subvențiilor ce urmează a fi acordate;

 • f) comunică în scris, prin poștă, fax sau email, în termen de 3 zile de la data adoptării hotărârii

  consiliului local, asociațiilor și fundațiilor selecționate, nivelul subvențiilor g) transmite, în vederea încheierii convențiilor, Serviciului Protecție Asistență Socială și Medicală, toate documentele cu referire la solicitareaArt.4. Sarcinile și responsabilitățile președintelui comisiei:

 • a) convoacă membrii comisiei în ședințe, ori de câte ori este necesar;

 • b) reprezintă comisia în relațiile cu asociațiile și fundațiile solicitante de subvenții;

 • c) coordonează activitatea membrilor și a secretarului comisiei;

 • d) repartizează documentațiile primite membrilor comisiei în vederea evaluării;

 • e) solicită Serviciului Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală întocmirea rapoartelor de oportunitate;

 • f) mediază situațiile în care există divergențe între membrii comisiei;

 • g) participă cu drept de vot la ședințele de lucru ale comisiei;

 • h) avizează lista asociațiilor și fundațiilor și a unităților de asistență socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte în vederea întocmirii proiectului de hotărâre de consiliu;

 • i) avizează lista asociațiilor și fundațiilor și a unităților de asistență socială ale acestora, evaluate cu un punctaj final mai mic de 60 de puncte în vederea înștiințării acestora;

 • j) monitorizează și evaluează modul de utilizare a subvențiilor acordate asociațiilor și fundațiilor;

 • k) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Art.5. Sarcinile și responsabilitățile membrilor comisiei:

 • a) verifică respectarea termenului de depunere a documentației;

 • b) verifică documentația de solicitare a subvenției;

 • c) verifică îndeplinirea de către asociație/fundație a condițiilor de eligibilitate;

 • d) evaluează îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistență socială;

 • e) analizează raportul privind oportunitatea acordării subvenției;

 • f) evaluează asociațiile și fundațiile în conformitate cu criteriile prevăzute în art. 7A1 din Normele metodologice (cuprinse în Anexa la prezentul Regulament);

 • g) stabilește numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subvenției;

 • h) propune suma reprezentând subvenția care se propune a fi acordată unității de asistență socială;

 • i) monitorizează și evaluează modul de utilizare a subvențiilor acordate asociațiilor și fundațiilor;

 • j) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Art.6. Sarcinile și responsabilitățile secretarului comisiei:

 • a) începe activitatea la data înregistrării la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca sau la Direcția de Asistență Socială și Medicală a primei documentații pentru solicitarea subvenției;

 • b) preia de la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca/Direcției de Asistență Socială și Medicală toate solicitările pentru acordarea de subvenții, le înregistrează în registrul special al comisiei și le păstrează nedesfacute până la data la care comisia își începe activitatea;

 • c) organizează ședințele comisiei, săptămânal sau la solicitarea președintelui și pune la dispoziția comisiei documentele solicitate;

 • d) întocmește și transmite asociațiilor și fundațiilor neselecționate comunicările privind motivul neacordării subvenției;

 • e) întocmește și răspunde de evidența documentelor emise și primite de comisie;

 • f) întocmește orice alt document solicitat de președintele comisiei în legătură cu activitatea acesteia;

 • g) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Procedura de lucru a comisiei în vederea evaluării și selecționării

Art.7. (1) Evaluarea asociațiilor și fundațiilor se realizează de către toți membrii comisiei, pe baza criteriilor prevăzute în Normele metodologice.

(2) Fiecare unitate de asistență socială se evaluează de către cel puțin trei membri ai comisiei, potrivit repartizării realizate de președintele comisiei, cu sprijinul solicitat al persoanelor cu atribuții din Serviciul Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Art8. (1) în cadrul comisiei, au drept de vot membrii și președintele acesteia.

(2) Deciziile comisiei se iau cu majoritate simplă, în ședințe de lucru colective.

Art.9. (1) La încheierea procesului de evaluare, comisia întocmește lista asociațiilor și fundațiilor care însumează pentru unitățile de asistență socială evaluate un punctaj final de cel puțin 60 de puncte și lista asociațiilor și fundațiilor care însumează pentru unitățile de asistență socială evaluate un punctaj final mai puțin de 60 de puncte.

 • (2) Asociațiile sau fundațiile pot primi subvenție numai pentru unitățile de asistență socială evaluate care realizează cel puțin 60 de puncte.

 • (3) Asociațiile sau fundațiile nu pot primi subvenție pentru unitățile de asistență socială evaluate care realizează mai puțin 60 de puncte.

 • (4) Asociațiile și fundațiile care nu întrunesc 60 puncte pentru unitățile de asistență socială evaluate vor fi înștiințate în termen de cinci zile de la data încheierii procesului de evaluare, conform art. 6 lit. ”d” din prezentul Regulament.

Art. 10. în cazul în care sumele ce urmează a fi acordate cu titlu de subvenție se încadrează în fondul prevăzut în bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală cu această destinație, comisia transmite Direcției de Asistență Socială și Medicală procesul-verbal și lista asociațiilor și fundațiilor evaluate pentru întocmirea proiectului de hotărâre de consiliu.

Art.ll. (1) în cazul în care sumele ce urmează a fi acordate cu titlu de subvenție depășesc fondul prevăzut în bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală cu această destinație, comisia va proceda după cum urmează:

 • a) va propune pentru aprobare unitățile de asistență socială ale asociațiilor și fundațiilor, în ordinea punctajului obținut, astfel încât totalul sumelor propuse cu titlu de subvenție să se încadreze în fondul menționat;

 • b) departajarea unităților de asistență socială care au obținut același punctaj se realizează prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:

2. necesitățile și prioritățile Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în domeniul asistenței sociale prevăzute în Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020’,

1. au prioritate asociațiile și fuundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică.

Art.12. Lista prevăzută la art. 10 cuprinde atât numărul de persoane asistate, cât și suma reprezentând subvenția propusă a fi acordată unităților din cadrul asociațiilor și fundațiilor.

Art.13. (1) în termen de cinci zile de la data adoptării hotărârii de consiliu, Serviciul Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală are următoarele obligații:

 • a) să comunice asociațiilor și fundațiilor selecționate nivelul subvențiilor aprobate prin hotărâre de consiliu;

 • b) să demareaze procedura necesară încheierii convențiilor pentru acordarea serviciilor de asistență socială, conform prevederilor art. 11 din Normele metodologice.

(2) Modelul convenției menționate la alin. (1) lit. „b” este cel prevăzut în Anexa 3 la Normele metodologice.


Art. 14. Documentele care au stat la baza evalue la Serviciul Protecție Socială din cadrul Direcție

di asociațiilor și fundațiilor se păstrează ItfcipA și Medicală.


Anexă la Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de evaluare și selecționare

CRITERIILE ȘI PUNCTAJUL MAXIM DE EVALUARE A ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR

ÎN VEDEREA ACORDĂRli SUBVENȚIEI DE LA BUGETUL LOCAL

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Punctaj

1

Justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția, în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității

10 puncte

2

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul cheltuielilor asociației/fundației în ultimile 12 luni

15 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse între 0% și 50%

0 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse între 50% și 75%

5 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse între 75% și 100%

10 puncte

- pentru intervalul de valori 100%

0 puncte

3

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul veniturilor asociației/fundației în ultimile 12 luni

15 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse între 0% și 50%

0 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse între 50% și 75%

5 puncte

- pentru intervalul de valori cuprinse între 75% și 100%

10 puncte

- pentru intervalul de valori 100%

0 puncte

4

Pentru resursele materiale și umane adecvate tipurilor de servicii de asistență socială

30 puncte

5

Nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială

30 puncte

a) pentru intervalul de valori 1 -4

20 puncte

b) pentru intervalul de valori 4,1-7                      A

25 puncte

■                                          Z 0      - “ '7 N.-----

c) pentru intervalul de valori peste 7          f Ar ZZl    \\ *\

30 puncte

/* / fesă®! \—i—