Hotărârea nr. 630/2016

Hotărârea 630/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 256/2016 (aprobarea P.U.Z – stabilire circulație între Calea Turzii și Zona Plaiuri).

Consiliul Local al Municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 256/2016 (aprobarea Planului Urbanistic Zonal - stabilire circulație între Calea Turzii și Zona Plaiuri)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 256/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 418645 din 09.11.2016 al Direcției Generală de Urbanism prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 256/2016, în sensul modificării perioadei de valabilitate a documentației de urbanism;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 256/2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - stabilire circulație între Calea Turzii și Zona Plaiuri, în sensul că perioada de valabilitate a documentației de urbanism este de trei ani de la aprobare.

Art. II. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 630 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)