Hotărârea nr. 63/2016

Hotărârea 63/2016 - Includerea în domeniul public şi darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca a bunurilor proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca ce fac parte din investiţia „Modernizarea şi extinderea sistemului de transport în comun în Zona Metropolitană Cluj – etapa I”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public și darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca a bunurilor proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca ce fac parte din investiția “Modernizarea și extinderea sistemului de transport în comun în zona Metropolitană Cluj - etapa I”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea în domeniul public și darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca a bunurilor proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca ce fac parte din investiția “Modernizarea și extinderea sistemului de transport în comun în zona Metropolitană Cluj - etapa I”-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45152 /44/03.02.2016 al Direcției Tehnice și al Direcției Economice prin care se propune includerea în domeniul public și darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca a bunurilor proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca ce fac parte din investiția “Modernizarea și extinderea sistemului de transport în comun în zona Metropolitană Cluj - etapa I”;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 207/1997, ale O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și ale art. 557 al. 2 din Codul civil;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c”, al.5 lit. „a”, art. 39 al.l și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca a bunurilor proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca ce fac parte din investiția “Modernizarea și extinderea sistemului de transport în comun în zona Metropolitană Cluj - etapa I”, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Transport Public SA Cluj-Napoca a bunurilor proprietate publică a Municipiului Cluj-Napoca ce fac parte din investiția “Modernizarea și extinderea sistemului de transport în comun în zona Metropolitană Cluj - etapa I”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii nr. 282639/11.08.2014, aprobat prin H.C.L. nr. 98/2014, cu menținerea redevenței astfel cum a fost stabilită prin H.C.L. nr. 274/2014.

(2 ) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3) Compania de Transport Public SA Cluj-Napoca va face toate demersurile necesare în vederea asigurării sustenabilității proiectului.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii nr. 282639/11.08.2014, în conformitate cu prevederile art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului, domnul Emil Boc, Direcția tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de transport Public SA Cluj-Napoca.


EȘ^DINTE DE ȘEDINȚĂ, n Ștefan Tarcea

AZÂ icipiului,


Nr. 63 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr.63/2016

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea          GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

1

Magazia

Loc de depozitare

Nr. cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul —feod)

| Faptic

I

Plus | Minus

1. CONSTRUCȚII


168339. 168340. 168341, 168342, 168343, 168344, 168345, 168346. 168347, 168348, 168349, 168350, 168351, 168352, 168353, 168354, 168355, 168356, 168357, 168358, 168359, 168360, 168361, 168362, 168363, 168364, 168365, 168366, 168367. 168368, 168369, 168370, 168371, 168372, 168373, 168374, 168375, 168376, 168377, 168378, 168379, 168380, 168381,168382, 168383, 168384, 168385, 168386, 168387, 168388, 168389, 168390, 168391, 168392, 168393, 168394, 168395, 168396, 168397, 168398, 168399

168478, 168479, 168480, 168481, 168482, 168483, 168484, 168485, 168486, 168487, 168488. 168489, 168490, 168491,


Total pagina


Numele si prenumele


SemnăturăPagina 1 din 11


Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea          GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

2

Magazia

Loc de depozitare

Nr. cri

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptic

Plus

Minus

168492, 168493

3

COȘURI DE GUNOI STATIE SISTEM TIKETING

168400, 168401, 168402, 168403, 168404, 168405, 168406, 168407, 168408, 168409, 168410, 168411, 168412, 168413, 168414, 168415, 168416, 168417, 168418, 168419, 168420, 168421, 168422, 168423, 168424, 168425, 168426, 168427, 168428, 168429, 168430, 168431, 168432, 168433, 168434, 168435, 168436, 168437, 168438, 168439, 168440, 168441, 168442, 168443, 168444, 168445, 168446, 168447, 168448, 168449, 168450, 168451, 168452, 168453, 168454, 168455, 168456, 168457, 168458, 168459, 168460, 168461, 168462, 168463, 168464, 168465. 168466, 168467, 168468, 168469, 168470, 168471, 168472, 168473, 168474, 168475, 168476. 168477

BUC

78,00

1.446,76

112.847,28

Total oaqina

134.837,36

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

Magazia


MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA


Gestiunea


LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015


Loc de depozitare


GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING


Pagina


Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Diferente

Valoarea

Motivul

Faptic

Plus

Minus

(cod)

4

STATIE 14 IULIE 65-P-TA

14 IULIE - TIP V2

168509

BUC

1.00

62.151,20

62.151,20

5

STATIE A. VLAICU 23 - STR A. VLAICU - TIP V3

168510

BUC

1,00

23.765,18

23.765,18

6

STATIE AEROPORT 58 -STR TVUIA-TIP V5

168511

BUC

1,00

56.820,41

56.820,41

7

STATIE AEROPORT 59 -STR.T. VUIA - TIP V2+V7

168512

BUC

1,00

57.897,73

57.897,73

8

STATIE AGRONOMIA 10-C.MOȚILOR - TIP V3

168513

BUC

1,00

26.362,52

26.362,52

9

STATIE AGRONOMIA 9 -C.MANASTUR - TIP V3

168514

BUC

1,00

25.557,19

25.557,19

10

STATIE AL AVERESCU 46 -

STR FABRICII - TIP V2

168515

BUC

1,00

54.052,66

54.052,66

11

STATIE ARENA CFR 73-STR ROMULUS VUIA - TIP V4

168516

BUC

1,00

40.329,82

40.329,82

12

STATIE ARTE PLASTICE 22 - STR.A.VLAICU - TIP V3

168517

BUC

1,00

22.762,29

22.762,29

13

STATIE AUTOGARA 39 -STR G BRUNO - TIP V3

168518

BUC

1,00

24.573,63

24.573,63

14

STATIE AUTOGARA 71 -STR G BRUNO - TIP V4

168519

BUC

1,00

32.263,99

32.263,99

15

STATIE BAIA MARE 41 -STR GRUIA-TIP V3

168520

BUC

1,00

23.313,09

23.313,09

16

STATIE BAISOARA 48- STR. BAISCARA - TIP V1 CU PDD

168494

BUC

1,00

16.713,99

16.713,99

17

STATIE BALEA 75 - STR

CÂMPULUI -TIPV4

168521

BUC

1.00

42.550,57

42.550,57

18

STATIE BARIERA CFR 72 -STR ROMULUS VUIA - TIP V4

168522

BUC

1.00

43.623.06

43.623,06

19

STATIE BISERICA SF PETRU 20-BD21 DEC. 1989 TIP V2

168495

BUC

1.00

55.088,94

55.088,94

20

STATIE BLAJULUI -44 - STR PLEVNEI - TIP V2

168496

BUC

1.00

54.373,54

54.373.54

21

STATIE BOBALNEI 45 - STR FABRICII-TIP V3

168523

BUC

1.00

24.523,40

24.523,40

686.723,21


Total pagina

Numele si prenumele Semnătură


Unitatea

Magazia


MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA


Gestiunea


LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015


Loc de depozitare


GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING


Pagina


Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr Inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptic

Pus

Minus

22

STATIE BORSEC 28- STR

UNIRII-TIP V2

168497

BUC

1,00

53.104,95

53.104,95

23

STATIE BORSEC 78 - STR

UNIRII - TIP V4

168524

BUC

1,00

42.341,61

42.341,61

24

STATIE BUCIUM 69 - STR

BUCIUM - TIP V4

168525

BUC

1,00

56.439,92

56.439,92

25

STATIE BUCUREȘTI 82 -STR BUCUREȘTI - TIP V4

168526

BUC

1,00

48.688,18

48.688,18

26

STATIE CALVARIA 1- STR PRIMĂVERII - TIP V2

168498

BUC

1,00

43.887,62

43.887,62

27

STATIE CAMPINA 85 - STR CAMPINA - TIP V4

168527

BUC

1,00

43.056,67

43.056,67

28

STATIE CÂMPULUI 7 -C.MANASTUR - TIP V2+V7

168528

BUC

1.00

52.194,32

52.194,32

29

STATIE CÂMPULUI 8 - STR C MANASTUR - TIP V5

168529

BUC

1,00

51.037,02

51.037,02

30

STATIE CAMPUS UNIV. 26 -STR.T.MIHALI - TIP V3

168530

BUC

1,00

26.037,06

26.037,06

31

STATIE CL FLORESTI 35-CL FLORESTI - TIP V2

168499

BUC

1,00

53.644,14

53.644.14

32

STATIE CLABUCET 4- STR, PRIMĂVERII - TIP V2 CU PDD

168500

BUC

1,00

20.138,95

20.138,95

33

STATIE COL PEDAGOGIC 74 - STR A V VOIEVOD - TIP V4

168531

BUC

1,00

40.993,22

40.993,22

34

STATIE DUNĂRII 47 - STR

DUNĂRII - TIP V2

168532

BUC

1,00

25.884,05

25.884,05

35

STATIE E LOVINESCU 76 -STR CÂMPULUI - TIP V4

168533

BUC

1,00

41.120,22

41.120,22

36

STATIE ELECTROMONTAJ 11 - STR T VUIA-TIP V5

168534

BUC

1,00

52.618,63

52.618,63

37

STATIE ERS CUG 43 - BD

MUNCII-TIP V2

168501

BUC

1,00

43.431.57

43.431,57

38

STATIE FARMEC 83 - STR BUCUREȘTI - TIP V4

168535

BUC

1,00

41.143,48

41.143.48

39

STATIE GH DIMA 54 - STR OBSEVATORULUI - TIP V3+PDD

168536

BUC

1,00

25.331,03

25.331,03

761.092.64Total pagina Numele si prenumele

Semnătură


Unitatea

Magazia

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea          GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

5

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

P us

Minus

40

STATIE GH DIMA 55 - STR OBSERVATORULUI - TIP V5

168537

BUC

1,00

55.973,44

55.973,44

41

STATIE GR ANTIPA 77 -STR CÂMPULUI - TIP V4

168538

BUC

1,00

43.574,78

43.574,78

42

STATIE IULIUS MALL 33-STR A V VOIEVOD- TIP V6+V8

168539

BUC

1,00

96.766,90

96 766,90

43

STATIE IZLAZULUI 6 -STR.IZLAZULUI - TIP V3

168540

BUC

1,00

51.192,76

51.192,76

44

STATIE LIBERTATEA 68 -STR OAȘULUI - TIP V4

168541

BUC

1,00

34.629,09

34.629,09

45

STATIE MĂLINULUI 49 -STR BRANCUSI - TIP V2

168542

BUC

1,00

57.322,00

57.322,00

46

STATIE MAREȘAL G PREZAN 12-STR. A VLAICU -TIPV2

168502

BUC

1.00

52.295,24

52.295,24

47

STATIE

MEMORANDUMULUI 13-MEMORANDUMULUI - TIP V3

168543

BUC

1,00

23.340,79

23.340,79

48

STATIE

MEMORANDUMULUI 14 -MEMORANDUMULUI - TIP V3

168544

BUC

1,00

23.869,81

23.869,81

49

STATIE MINERVA5-STR.PRIMĂVERII - TIP V3

168545

BUC

1,00

20.101,09

20.101,09

50

STATIE N TITULESCU 29-STR. N TITULESCU - TIP V2

168503

BUC

1,00

57.185,11

57.185,11

51

STATIE NAPOCA 64 - O.

GOGA-TIPV2

168546

BUC

1,00

47.745,58

47.745,58

52

STATIE OBSERVATOR 51 -STR OBSERVATORULUI -TIP V3

168547

BUC

1,00

24.833,30

24.833.30

53

STATIE OBSERVATOR 52 -STR OBSERVATORULUI -TIP V5

168548

BUC

1,00

54.634,39

54.634,39

54

STATIE OPERA MAGHIARA

67 - STR E ISAC - TIP V3

168549

BUC

1,00

20.163,95

20.163.95

55

STATIE P MIHAI VITEAZUL II115-IPVOITESTI-TIPV3+PDD

168550

BUC

1,00

25.475,95

25.475,95

56

STATIE P-TA 1 MAI 34 -P-TA 1 MAI - TIP V2

168504

BUC

1,00

59.107,86

59.107,86

Total oaaina

748.212,04

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

Magazia


MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA


Gestiunea


LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015


Loc de depozitare


GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING


Pagina


Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Diferente

Valoarea

Motivul

Faptic

Plus

Minus

(cod)

57

STATIE P-TA CIPARIU 31-P-TA CIPARIU-TIP V3+V7+V8

168551

BUC

1,00

23.071,57

23.071.57

58

STATIE P-TA CIPARIU 32 -N.TITULESCU - TIP V3

168552

BUC

1,00

20.461,59

20.461,59

59

STATIE P-TA FLORA 36 -CL.FLORESTI - TIP V3

168553

BUC

1,00

24.671,35

24.671.35

60

STATIE P-TA GĂRII 63 -P-TA GĂRII - TIP V2

168554

BUC

1,00

20.110,06

20.110,06

61

STATIE P-TA GĂRII NORD 62 - P-TA GĂRII - TIP V6

168555

BUC

1,00

199.878,73

199.878,73

62

STATIE P-TA GĂRII SUD 61 - P-TA GĂRII - TIP V3+V3

168556

BUC

1,00

35.583,64

35.583,64

63

STATIE P-TA LIEBKNECHT 42 - STR OAȘULUI - TIP V3

168557

BUC

1,00

20.069,99

20.069,99

64

STATIE P-TA M VITEAZUL IV17-P-TA M VITEAZUL-TIPV3

168558

BUC

1,00

23.349.35

23.349,35

65

STATIE P-TA MARASTI 21 -

BD21 DEC 1989 - TIP V3

168559

BUC

1,00

24.407.95

24.407,95

66

STATIE PARCUL CENTRAL 70 - STR G COSBUC - TIP V4

168560

BUC

1,00

44.062,54

44.062,54

67

STATIE PAUL IOAN 37 -BD 21 DEC 1989 - TIP V3+PDD

168561

BUC

1,00

24.550.85

24.550,85

68

STATIE PETUNIEI 38 - STR AL VLAHUTA - TIP V2

168505

BUC

1,00

54.638,56

54.638,56

69

STATIE PLEVNEI 84 - STR PLEVNEI -TIPV4

168562

BUC

1,00

41.762,63

41.762,63

70

STATIE PLOPILOR 2- STR. PLOPILOR - TIP V2

168506

BUC

1,00

29.426,31

29.426,31

71

STATIE POD SOMESENI 24 - A VLAICU - TIP V5

168563

BUC

1,00

52.408,90

52.408,90

72

STATIE POD SOMESENI

25- A VLAICU - TIP V2

168507

BUC

1.00

55.689,46

55.689,46

73

STATIE RECUPERARE 53 -STR OBSERVATORULUI -TIPV2

168564

BUC

1.00

56.577,01

56.577,01

74

STATIE REGIONALA CFR

18-BD.21 DEC 1989-TIP V3

168565

BUC

1,00

23.902,27

23.902,271

774.622,76
Total pagina

Numele si prenumele SemnăturăUnitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Gestiunea

GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM

Pagina

Magazia

LISTA DE INVENTARIERE

TIKETING

7

DATA: 31.12.2015

Loc de depozitare

Nr.

Denumirea bunurilor inventariate

CANTITATI

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Număr inventar

U/M

Stocuri

Diferente

Preț unitar

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

crt.

Faptic

Plus

Minus

(cod)

75

STATIE REGIONALA CFR

19- BD21 DEC 1989-TIP V3

168566

BUC

1,00

23.926,01

23.926,01

76

STATIE REPUBLICA 16-P-TA M VITEAZUL- TIP V2 CU PDD

168508

BUC

1.00

52.923,73

52.923,73

77

STATIE RODNEI 81 - STR

PLEVNEI - TIP V4

168567

BUC

1,00

43.031,71

43.031,71

78

STATIE S.ALBINII 30 -STR.N.TITULESCU - TIP V3

168568

BUC

1.00

25.126.15

25.126,15

79

STATIE ȘCOALA 56- STR T VUIA ■ TIP V5

168569

BUC

1.00

54.607,62

54.607,62

80

STATIE ȘCOALA 57 - STR T VUIA - TIP V3

168570

BUC

1,00

24.600,28

24.600,28

81

STATIE SNAGOV 27 -STR.UNIRII - TIP V3+PDD

168571

BUC

1.00

24.830,08

24.830,08

82

STATIE SOARELUI 40 - STR

C COPOSU - TIP V3

168572

BUC

1,00

55.225,80

55.225,80

83

STATIE SORA 60 - BD 21

DEC. 1989 - TIP V2

168573

BUC

1,00

53.979,70

53.979,70

84

STATIE STADION

3+3A-SPAIUL INDEPENDENTEI-TIP V6+V8

168574

BUC

1,00

80.442.40

80.442,40

85

STATIE TERAPIA 66 - STR.

FABRIC» - TIP V2

168575

BUC

1,00

54.428,13

54.428,13

86

STATIE TERMOROM 79 -

BD MUNCII - TIP V4

168576

BUC

1,00

34.351,46

34,351,46

87

STATIE TRANDAFIRILOR 50 - STR C COPOSU-TIP V3

168577

BUC

1,00

53.120,29

53.120,29

88

STATIE UNIMET 80 - BD

MUNCII - TIP V4+PDD

168578

BUC

1,00

34.393,08

34.393,08

89

STATIE UZINEI ELECTRICE

86-STR U ELECTRICE-TIP V4

168579

BUC

1,00

35.453,05

35.453,05

90

STA'IE UZINEI ELECTRICE

87-STR U ELECTRICE-TIP

V4

168580

BUC

1,00

40.798,99

40.798,99

Total

grupa:

3.835.605,45

2. instal.tehnice.mij.de transp.,animale,plantații

Total paqina

691.238,48|

Numele si

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

prenumele

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea          GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

8

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

1

AUTOMAT ELIBERATE TIKET DE CĂLĂTORIE SIST TIKETING

2412807, 2412808, 2412809, 2412810. 2412811. 2412812. 2412813, 2412814, 2412815, 2412816, 2412817,2412818, 2412819, 2412820, 2412821, 2412822, 2412823, 2412824. 2412825, 2412826, 2412827, 2412828, 2412829, 2412830, 2412831, 2412832, 2412833, 2412834, 2412863, 2412864, 2412865,2412866, 2412867,2412835, 2412836, 2412837, 2412838, 2412839, 2412840, 2412841, 2412842, 2412843, 2412844, 2412845, 2412846, 2412847. 2412848, 2412849, 2412850,2412851, 2412852,2412853, 2412854, 2412855, 2412856, 2412857, 2412858, 2412859, 2412860, 2412861, 2412862

BUC

61,00

152.132,25

9.280.067,25

2

PANOU AFISAJ LED SISTEM TIKETING

2412940, 2412941

BUC

2,00

3.988.10

7.976.20

3

PANOU AFISAJ LED SISTEM TIKETING

2412868, 2412869,

2412870, 2412871, 2412872, 2412873, 2412874, 2412875, 2412876, 2412877, 2412878, 2412879, 2412880, 2412881,

BUC

72,00

4.035.44

290.551,68

Total pagina

9.578.595,13

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea          GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

9

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptic

Plus

Minus

2412882, 2412883, 2412884, 2412885, 2412886, 2412887, 2412888, 2412889, 2412890, 2412891, 2412892, 2412893, 2412894,2412895, 2412896, 2412897, 2412898, 2412899, 2412900, 2412901, 2412902, 2412903, 2412904. 2412905. 2412906, 2412907, 2412908, 2412909, 2412910, 2412911, 2412912, 2412913, 2412914, 2412915, 2412916, 2412917, 2412918, 2412919, 2412920, 2412921, 2412922, 2412923, 2412924,2412925, 2412926, 2412927, 2412928, 2412929, 2412930, 2412931, 2412932,2412933, 2412934, 2412935, 2412936, 2412937, 2412938, 2412939

4

PUNCTE DESCĂRCARE DATE SISTEM TIKETING

2412730, 2412731,

2412732, 2412733,

2412734, 2412735

BUC

6,00

26.257,19

157.543,14

5

PUNCTE DESCĂRCARE DATE SISTEM TIKETING

2412736, 2412737,

2412738

BUC

3,00

27.270,50

81.811,50

6

SISTEM DE COMUNICAȚIE STATIE SISTEM TIKETING

2412805, 2412806

BUC

2,00

14.901.32

29.802,64

7

SISTEM DE COMUNICAȚIE STATIE SISTEM TIKETING

2412739, 2412740,

2412741, 2412742,

2412743, 2412744, 2412745, 2412746,

BUC

66,00

14.997,92

989.862,72

Total pagina

1.549.571,68

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea          GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

10

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

2412747. 2412748. 2412749, 2412750, 2412751,2412752, 2412753,2412754, 2412755,2412756, 2412757, 2412758, 2412759,2412760, 2412761,2412762, 2412763, 2412764, 2412765, 2412766, 2412767, 2412768, 2412769, 2412770, 2412771, 2412772, 2412773,2412774, 2412775, 2412776, 2412777, 2412778, 2412779, 2412780, 2412781, 2412782, 2412783, 2412784, 2412785, 2412786, 2412787, 2412788, 2412789, 2412790, 2412791,2412792, 2412793, 2412794, 2412795, 2412796, 2412797, 2412798, 2412799, 2412800, 2412801,2412802. 2412803, 2412804

8

VALIDATOR STATIE SISTEM TIKETING

2412942, 2412943, 2412944, 2412945, 2412946, 2412947, 2412948, 2412949, 2412950, 2412951, 2412952, 2412953, 2412954, 2412955, 2412956, 2412957, 2412958, 2412959, 2412960, 2412961, 2412962, 2412963,

BUC

68,00

15.470,48

1.051.992,64

Total pagina

2.041.855,36

Numele si prenumele

Comisia dc inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

Magazia


MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA


Gestiunea


LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015


Loc de depozitare


GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING


PaginaDenumirea bunurilor inventariateTotal grupa:


TOTAL GENERAL


Numele si prenumele


Semnătură


Număr inventar


2412964, 2412965, 2412966, 2412967, 2412968, 2412969, 2412970, 2412971, 2412972, 2412973, 2412974, 2412975, 2412976, 2412977, 2412978, 2412979, 2412980, 2412981, 2412982, 2412983, 2412984, 2412985, 2412986, 2412987, 2412988, 2412989, 2412990,2412991, 2412992, 2412993, 2412994,2412995, 2412996, 2412997, 2412998, 2412999, 2413000, 2413001, 2413002, 2413003, 2413004, 2413005. 2413006, 2413007, 2413008, 2413009StocuriComisia de inventariere:


CANTIȚAȚIDiferente
Gestionar (responsabil imobilizări corporale)


Preț unitarContabilitate:V.ALOAR


zA CONTABILA

DiferenteDeprecierea


Motivul

(cod)Toate bunurile si valorile bănești din gestiune au fost inventariate si consemnate in prezenta mea. Menționez ca am / nu am obiecții cu privire la modul de efectuare a inventarierii.


Semnătură gestionar,


Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea           GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

1

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

I

Plus | Minus

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea            GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

2

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptic

Plus

Minus

2412181. 2412182, 2412183, 2412184, 2412185, 2412186, 2412187, 2412188, 2412189, 2412190, 2412191, 2412192, 2412193, 2412194, 2412195, 2412196, 2412197, 2412198, 2412199, 2412200, 2412201,2412202, 2412203, 2412204, 2412205, 2412206, 2412207, 2412208, 2412209, 2412210, 2412211,2412212, 2412213, 2412214, 2412215, 2412216, 2412217, 2412218, 2412219, 2412220, 2412221,2412222, 2412223, 2412224, 2412225,2412226, 2412227,2412228, 2412229,2412230, 2412231,2412232, 2412233, 2412234, 2412235, 2412236, 2412237, 2412238, 2412239, 2412240, 2412241,2412242, 2412243, 2412244, 2412245, 2412246, 2412247, 2412248, 2412249, 2412250. 2412251, 2412252, 2412253, 2412254, 2412255, 2412256, 2412257, 2412258, 2412259, 2412260,

Total pagina

3.203.955,81

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea           GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

3

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

2412261, 2412262. 2412263. 2412264, 2412265. 2412266, 2412267, 2412268, 2412269, 2412270, 2412271,2412272, 2412273, 2412274, 2412275, 2412276, 2412277, 2412278, 2412279, 2412280, 2412281, 2412282, 2412283, 2412284, 2412285,2412286. 2412287, 2412288, 2412289, 2412290, 2412291, 2412292, 2412293,2412294, 2412295, 2412296, 2412297, 2412298, 2412299, 2412300, 2412301, 2412302, 2412303, 2412304, 2412305, 2412306, 2412307, 2412308, 2412309, 2412310, 2412311, 2412312, 2412313, 2412314, 2412315, 2412316, 2412317, 2412318, 2412319, 2412320, 2412321,2412322, 2412323, 2412324, 2412325, 2412326, 24

3

VALIDATOARE IN MIJLOACE DE TRANSPORT SIST TIKETING

2412402, 2412403,

2412404, 2412405,

2412406, 2412407,

2412408, 2412409, 2412410, 2412411. 2412412, 2412413, 2412414, 2412415,

BUC

327,00

8.548,28

2.795.287,56

Total paqina

5.999.243,37

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

Magazia

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea           GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

4

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr Inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

2412416, 2412417, 2412418, 2412419, 2412420,2412421, 2412422, 2412423, 2412424, 2412425, 2412426, 2412427, 2412428, 2412429, 2412430, 2412431, 2412432, 2412433, 2412434, 2412435, 2412436, 2412437, 2412438, 2412439. 2412440, 2412441, 2412442, 2412443, 2412444, 2412445, 2412446, 2412447, 2412448. 2412449. 2412450, 2412451, 2412452, 2412453, 2412454, 2412455, 2412456, 2412457, 2412458, 2412459, 2412460, 2412461. 2412462, 2412463, 2412464, 2412465, 2412466, 2412467, 2412468, 2412469, 2412470, 2412471, 2412472, 2412473, 2412474, 2412475, 2412476. 2412477, 2412478, 2412479, 2412480, 2412481, 2412482, 2412483, 2412484, 2412485, 2412486, 2412487, 2412488, 2412489, 2412490, 2412491, 2412492, 2412493, 2412494, 2412495,

Total paaina

2.795.287,56

Numele si prenumele

C omisia dc inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea           GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

5

Magazia

Loc de depozitare

Nr. cri.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptic

Plus

Minus

2412496,2412497, 2412498, 2412499, 2412500, 2412501, 2412502, 2412503, 2412504, 2412505, 2412506, 2412507, 2412508. 2412509, 2412510, 2412511, 2412512, 2412513, 2412514, 2412515, 2412516, 2412517. 2412518, 2412519, 2412520,2412521, 2412522,2412523, 2412524, 2412525, 2412526,2412527, 2412528, 2412529, 2412530, 2412531, 2412532,2412533, 2412534, 2412535, 2412536,2412537, 2412538, 2412539, 2412540, 2412541, 2412542, 2412543, 2412544, 2412545, 2412546, 2412547, 2412548, 2412549, 2412550, 2412551, 2412552, 2412553, 2412554, 2412555, 2412556,2412557, 2412558, 2412559, 2412560, 2412561, 2412562, 2412563, 2412564, 2412565. 2412566, 2412567, 2412568, 2412569, 2412570, 2412571, 2412572, 2412573, 2412574, 2412575,

Total pagina

2.795.287,56

Numele si prenumele

Comisia tie inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

Magazia

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

LISTA DE INVENTARIERE

Gestiunea

GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM TIKETING

Pagina

6

DATA: 31.12.2015

Loc de depozitare

Nr

CANTITATI

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

crt.

Număr inventar

U/M

Stocuri

Diferente

Preț unitar

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

Faptic

PIjs

Minus

(cod)

2412576, 2412577, 2412578, 2412579, 2412580. 2412581. 2412582, 2412583, 2412584, 2412585, 2412586, 2412587, 2412588, 2412589, 2412590, 2412591, 2412592, 2412593. 2412594, 2412595, 2412596, 2412597, 2412598,2412599, 2412600, 2412601, 2412602, 2412603, 2412604. 2412605. 2412606, 2412607, 2412608, 2412609, 2412610, 2412611, 2412612, 2412613, 2412614, 2412615, 2412616, 2412617, 2412618, 2412619, 2412620, 2412621, 2412622. 2412623, 24

Total grupa:

5.999.243,37

3. MOBILIER,AP.BIROTICA,SIST.PROTECTIE SI ALTE

1

CENTRALA DETECȚIE EFRACȚIE 8 ZONE SISTEM TIKETING

3640122

BUC

1,00

967,84

967,84

2

CENTRALA SEMNALIZARE INCENDIU SISTEM TIKETING

3640123

BUC

1,00

1.372,40

1.372,40

3

ECHIPAMENTE BACKUP

MOȚILOR 5-7 SISTEM TIKETING

3640116

BUC

1,00

331.547,80

331.547.80

4

PLATFORMA HARDWARE SEDIU CENTRAL SISTEM TIKETING

3640118

BUC

1,00

1.322.522.05

1.322.522,05

Total paaina

4.451.697,65

Numele si

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

prenumele

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea            GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

7

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptic

Plus

Minus

5

SISTEM CLIMATIZARE SPLIT 18000 BTU SISTEM TIKETING

3640119, 3640120

BUC

2,00

3.178,21

6.356,42

6

STATIE DE COMUNICAȚII SISTEM TIKETING

3640095, 3640096,

3640097, 3640098,

3640099, 3640100,

3640101

BUC

7,00

6.958,28

48.707,96

7

STATIE DE LUCRU EXPLOATARE SISTEM TIKETING

3640102, 3640103, 3640104, 3640105. 3640106, 3640107, 3640108, 3640109, 3640110, 3640111, 3640112, 3640113, 3640114. 3640115

BUC

14,00

17.401.09

243.615,26

8

TERMINALE PORTABILE SISTEM TIKETING

3640075, 3640076, 3640077, 3640078. 3640079, 3640080, 3640081. 3640082. 3640083, 3640084. 3640085, 3640086, 3640087. 3640088. 3640089, 3640090, 3640091, 3640092, 3640093, 3640094

BUC

20,00

4.025,16

80.503,20

9

UNITATE CONTROL ACCES

STAND ALONE 2 USI SIS TIKETI

3640121

BUC

1,00

1.704,73

1.704,73

Total grupa:

2.037.297,66

7.IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1

LICENȚE SISTEM TIKETING

761207

BUC

1.00

242.952,12

242.952,12

2

PLAT-ORMA SOFTWARE

SISTEM TIKETING

761206

BUC

1,00

1.174.215,04

1.174.215,04

Total grupa:

1.417.167,16

Total pagina

1.798.054.73|

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea           GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

8

Magazia

Loc de depozitare

Nr. cri

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

I

Plus

Minus

TOTAL GENERAL

9.453.708,19

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Toate bunurile si valorile bănești din gestiune au fost inventariate si consemnate in prezenta mea. Menționez ca am / nu am obiecții cu privire la modul de efectuare a inventarierii.

Semnătură gestionar,

Anexa 2 la Hotărârea nr.63/2016

1. CONSTRUCȚII


I BANCA STATIE SISTEM OKETING


168339. 168340,

168341.168342, 16834: 168344, 168345, 16834f 168347, 168348. 16834' 168350, 168351. 168351 168353, 168354, 168355 168356, 168357, 16835Π168359, 168360, 16836168362, 168363. 16836' 168365. 168366, 168361 168368, 168369, 16837C 168371, 168372, 16837' 168374, 168375, 16837( 168377, 168378, 16837Π168380, 168381, 168381 168383, 168384, 16838' 168386. 168387, 16838f 168389. 168390, 168391 168392. 168393, 16839' 168395, 168396, 168391 168398, 168399

Total pagina


Numele si prenumele


Comisia de inventariere:


SemnăturăUnitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea--------GESTIUNE: DOM PUB IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

1

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

I

Plus | Minus

2. instal.tehnice.mij.de transp.,animale,plantații2412075, 2412076. 2412077, 2412078, 2412079, 2412080, 2412081,2412082, 2412083, 2412084, 2412085,2412086, 2412087,2412088, 2412089, 2412090, 2412091, 2412092, 2412093, 2412094, 2412095, 2412096, 2412097, 2412098, 2412099, 2412100, 2412101,2412102, 2412133, 2412134, 2412135, 2412136, 2412137, 2412138, 2412139, 2412140, 2412141,2412142, 2412143,2412144, 2412145, 2412146, 2412147, 2412148, 2412149, 2412150, 2412151, 2412152, 2412153, 2412154, 2412155, 2412156, 2412157, 2412158, 2412159, 2412160, 2412161,2412162, 2412163, 2412164, 2412165, 2412166, 2412167, 2412168, 2412169, 2412170, 2412171,2412172, 2412173, 2412174, 2412175, 2412176, 2412177, 2412178, 2412179, 2412180,


Total pagina


Numele si prenumele


SemnăturăUnitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea        GESTIUNE: DOM PUB IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

2

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

168492, 168493

3

COSUKI Ut GUNOI SIAI It SISTEM TIKETING

168400, 168401, 168402, 168403, 16840' 168405, 168406. 168401 168408, 168409, 16841! 168411,168412, 16841: 168414,168415, 168416 168417, 168418, 16841! 168420, 168421, 168422 168423, 168424, 16842! 168426, 168427, 168428 168429, 168430, 168431 168432, 168433, 16843' 168435, 168436. 168431 168438, 168439, 16844! 168441. 168442. 16844' 168444, 168445, 16844! 168447, 168448, 16844! 168450, 168451, 168452 168453, 168454, 16845! 168456,168457,16845! 168459, 168460, 16846' 168462, 168463, 16846' 168465, 168466, 168461 168468, 168469. 16847! 168471, 168472, 16847! 168474, 168475, 16847! 168477

BUC

78,00

1.446,76

112.847,28

Total pagina

134.837,36

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea        GESTIUNE: DOM PUB.IMOBICE’- 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

2

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprec

ierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

4

STATIE 14 IULIE 65-P-TA14

ULIE-TIPV2

168509

BUC

1,00

62.151,20

62.151,20

£

STAI lb A. VLAICU 23 - 81 R. A VLAICU - TIP V3

168510

BUC

1.00

23.765,18

23.765,18

e

8 l A I Ib AbROPOR I 58 - 8TR I VUIA-TIP V5

168511

BUC

1,00

56.820,41

56.820.41

7

"ST'ATTE AEROPORT 59 - STR'I i/UIA - TIP V2+V7

168512

BUC

1,00

57.897,73

57 897,73

8

81A I lb AGRONOMIA

10 - C.MOȚILOR - TIP V3

168513

BUC

1,00

26 362,52

26.362.52

S

8 T A1 Ib AGRONOMIA

9 - C.MANASTUR - TIP V3

168514

BUC

1,00

25.557,19

25.557,19

1C

8 1 AI Ib AL AVbRbSCU

46 - STR FABRICII - TIP V2

168515

BUC

1,00

54 052,66

54.052,66

11

"S TATTE ARENA CER 73 - S I R

ROMULUS VUIA - TIP V4

168516

BUC

1,00

40 329,82

40.329,82

12

8 1AI Ib AR 1 b PLA8TICb 22 - STR.A VLAICU - TIP V3

168517

BUC

1,00

22.762,29

22.762,29

13

81A l Ib AU 1OGARA 39 - 81 R G BRUNO - TIP V3

168518

BUC

1,00

24 573,63

24.573,63

14

8 1A Ut AU 1 OCARA 71 - 81 R G BRUNO - TIP V4

168519

BUC

1,00

32.263,99

32.263,99

15

S I A I IE BAIA MARE 41 -SIR 3RUIA-TIPV3

168520

BUC

1,00

23.313,09

23.313,09

ie

S1A1 Ib BAI8OARA 48- 81 R. 3AISOARA - TIP V1 CU PDD

168494

BUC

1,00

16.713,99

16.713,99

17

81AI Ib BALbA 75 - 81 R CÂMPULUI -TIPV4

168521

BUC

1,00

42.550,57

42.550,57

18

SlAI IE BARIERA CEH

72 - STR ROMULUS VUIA -TIP 1/4

168522

BUC

1,00

43.623,06

43.623,06

19

8 1A 1 Ib BI8bRICA 8F Pb I RU 20-BD21 DEC. 1989 TIP V2

168495

BUC

1,00

55.088,94

55 088.94

2C

8TAIIb BuAJULUI -44 - 81R DLEVNEI - TIP V2

168496

BUC

1,00

54 373,54

54.373,54

21

s IAI ie buBALNEI 45 - SIR - ABRICII - TIP V3

168523

BUC

1,00

24 523,40

24.523,40

Total pagina

686.723,21

I---------------------------------

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

Magazia


MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA


LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015


Gestiunea


Loc de depozitare


Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Diferente

Valoarea

Motivul

Faptic

Plus

Minus

(cod)

22

STATIE BORSEC 28- STR

UNIRII - TIP V2

168497

BUC

1,00

53.104,95

53 104,95

23

STATIk BORSEC 78-STR---

UNIRII - TIP V4

168524

BUC

1,00

42.341,61

42.341,61

24

81A1 Ib BUCIUM 69 - 81 K BUCIUM - TIP V4

168525

BUC

1,00

56 439,92

56 439,92

25

STATIE BJCURESII 82 - SIR

BUCUREȘTI - TIP V4

168526

BUC

1,00

48.688,18

48.688.18

26

SIAIIE CALVARIA 1-STR---

PRIMĂVERII - TIP V2

168498

BUC

1,00

43 887,62

43.887,62

27

SIAIIE CAMPINA 85-STR—

DAMPINA ■ TIP V4

168527-------------

BUC

1,00

43.056,67

43.056,67

28

SIAIIE CÂMPULUI--------

7 - C.MANASTUR - TIP V2+V7

168528-------------

BUC

1,00

52.194.32

52.194,32

2S

8TAIIb CÂMPULUI 8 - SîH C

MANASTUR - TIP V5

168529

BUC

1,00

51.037,02

51.037,02

30

SIAIIE CAMPUS UNIV-----

26 - STR.T.MIHALI - TIP V3

168530

BUC

1,00

26.037.06

26.037,06

31

STAI IE CLELORESH 35- CL' -LORESTI - TIP V2

1'68435----------------

BUC

1,00

53 644,14

53.644,14

32

STATIE'CCABUCEI 4-SIR PRIMĂVERII - TIP V2 CU PDD

1685d0

BUC

1,00

20.138,95

20 138,95

33

STATIE COL PEDAGOGIC---

74 • STR A V VOIEVOD - TIP V4

168531

BUC

1.00

40.993.22

4O.993.22I

34

1

STATIE DUNĂRII 47-GIR---

DUNĂRII - TIP V2

168532

BUC

1,00

25.884,05

25.884,05

39

SIAIIE ELOVINESCU------

76 - STR CÂMPULUI - TIP V4

168533

BUC

1.00

41.120.22

41.120.22

36

SIAIIE ELECTROMONTAJ--

11 - STR T VUIA - TIP V5

168534

BUC

1.00

52 618,63

52.618,63

37

STATIE ER'S CUG 43 - BD

MUNCII - TIP V2

168501

BUC

1.00

43 431.57

43.431,57

38

STATIE EARMEC 83-SIR---

3UCURESTI - TIP V4

168535

BUC

1.00

41.143,48

41.143,48

39

STATIE GH DIMA 54 - STR---

DBSEVATORULUI - TIP M3+PDD

168536

BUC

1.00

25 331.03

25.331.03

761.092,64


Total pagina

Numele si prenumele

Semnătură


Comisia de inventariere:


Gestionar (responsabil imobilizări corporale)


Contabilitate:Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea--------GESTIUNE: DOM PUB IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

4

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

4C

STATIE GH DIMA 55 - STR □BSERVATORULUI - TIP V5

168537

BUC

1,00

55.973.44

55.973.44

41

STATIE GR AN IIPA 77 - SIR

TÂMPULUI - TIP V4

168538

BUC

1.00

43.574.78

43 574,78

42

STAT IE IULIUS MALL 33 - SI R V VOIEVOD- TIP V6+V8

168539

BUC

1,00

96.766.90

96.766.90

43

SIAIIE IZLAZULUI

5 - STR IZLAZULUI - TIP V3

168540

BUC

1,00

51.192.76

51.192,76

44

SIAIIE LIBER IA I EA 68 - SI R □ASULUI - TIP V4

168541

BUC

1,00

34 629.09

34.629,09

"STATIE MĂLINULUI 49 - STR

3RANCUSI - TIP V2

168542

BUC

1,00

57.322,00

57.322,00

46

S IA 1 IE MAREȘAL g. prezan 12-STR. A VLAICU - TIP V2

168502

BUC

1,00

52.295.24

52.295,24

47

SIAIIE MEMORANDUMULUI 13 - MEMORANDUMULUI - TIP V3

168543

BUC

1,00

23.340.79

23 340,79

48

S IA I IE MEMORANDUMULUI 14 - MEMORANDUMULUI - TIP V3

168544

BUC

1,00

23.869.81

23.869,81

4S

S1 At IE MINERVA

5 - STR.PRIMĂVERII - TIP V3

168545

BUC

1.00

20.101.09

20.101,09

5C

SIA1 IE N 111ULESCU 29- S1 R M TITULESCU - TIP V2

168503

BUC

1,00

57.185.11

57.185,11

51

SiaiiE NApOca64 -0.

□OGA - TIP V2

168546

BUC

1,00

47.745,58

47.745,58

52

SIAIIE OBSERVA I OR

51 - STR □BSERVATORULUI - TIP V3

168547

BUC

1,00

24 833,30

24.833,30

53

SIAIIE OBSERVAt"OR

52 - STR □BSERVATORULUI - TIP V5

168548

BUC

1.00

54.634,39

54.634,39

54

SIaIiE uPera maghiara 57 - STR E ISAC - TIP V3

168549

BUC

1.00

20.163,95

20.163,95

55

siaiie P MIhai VI)'eA2Ul

II15-IPVOITESTI-TIPV3+PDD

168550

BUC

1,00

25475.95

25475,95

56

SI Al IE P- IA 1 MAI 34 - P-7A 1 MAI - TIP V2

168504

BUC

1,00

59 107.86

59.107.86

Total pagina

748.212,04

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprec

ierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

57

STATIE P-TA CIPARIU 31-P-TA CIPARIU-TIP V3+V7+V8

168551

BUC

1.00

23 071,57

23.071,57

58

SIAIIE P-IA CIPARIU-------

32 - N TITULESCU - TIP V3

168552

BUC

1,00

20.461,59

20.461,59

59

STATIE P-TA FLORĂ-------

36 - CL FLORESTI ■ TIP V3

168553

BUC

1.00

24 671,35

24.671,35

60

SIAIIL P-l A CARII 63 - P-IA GĂRII - TIP V2

168554

BUC

1,00

20.110,06

20 110.06

61

SIA1IE P-1A CARII NORD---

52 - P-TA GĂRII - TIP V6

16855S

BUC

1,00

199.878,73

199.878,73

62

SIAIIE P-TA"CARII SUD-----

51 - P-TA GĂRII - TIP V3+V3

168556

BUC

1,00

35.583,64

35.583.64

63

SI Al IE P-'IA LIEBKNECHI

42 - STR OAȘULUI - TIP V3

168557

BUC

1,00

20.069,99

20.069,99

64

STATIE P-1A M.Vl I EĂZUL V17-P-TA M VITEAZUL-TIPV3

168558

BUC

1.00

23 349.35

23 349,35

65

SIAI IE P-l A MARASII 21 - t5L 21 DEC 1989 - TIP V3

168559

BUC

1.00

24.407,95

24.407,95

66

SIAIIE PARCUL'CTFH'RAT—

70 - STR G COSBUC ■ TIP V4

168560

BUC

1,00

44.062,54

44.062.54

67

STATIE PAUL IOAN 37 -BD 21"

DEC 1989-TIP V3+PDD

168561

BUC

1.00

24.550,85

24.550,85

68

SIAI IE PE 1UNIEI 38'- Si RAL1 7LAHUTA - TIP V2

168505

BUC

1,00

54 638,56

54.638,56

S1 AI IE PLEVNEI 84 - G 1 R DLEVNEI - TIP V4

168562

BUC

1,00

41.762,63

41.762,63

70

siaiieplopilorttstr:—

=>LOPILOR - TIP V2

168506

BUC

1,00

29 426,31

29.426,31

71

STATIE POD,SOMESET7T2T-7 i/LAICU - TIP V5

168563

BUC

1,00

52.408,90

52 408,90

72

STATIE POD SOMESENI 25- A

7LAICU - TIP V2

168507

BUC

1,00

55.689.46

55.689,46

73

SIAIIE RECUPERARE

53 - STR OBSERVATORULUI - TIP V2

168564

BUC

1,00

56.577,01

56.577,01

74

s tai ie Regionala cI-r 18-BD.21 DEC 1989 - TIP V3

168565

BUC

1,00

23.902,27

23 902.27

774.622,76

Unitatea

Magazia


MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA


LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015


Gestiunea


Loc de depozitare


Total pagina

Numele si prenumele

Semnătură


Comisia de inventariere:


Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:


Unitatea

Magazia


MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA


Gestiunea


LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015


Loc de depozitare


Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Diferente

Motivul

Faptic

Plus

Minus

(cod)

75

STATIE REGIONALA CFR 19-BD21 DEC 1989-TIP V3

168566

BUC

1,00

23.926,01

23.926.01

76

SI Al IE REPUBLICA 16-P-TA IV y/ITEAZUL-TIP V2 CU PDD

168508

BUC

1,00

52.923,73

52 923,73

77

SI Al IE RODNEI 81 - SI R =LEVNEI - TIP V4

168567

BUC

1,00

43.031,71

43.031.71

78

81AI IE S.ALBINII

30 - STR.N.TITULESCU - TIP V3

168568

BUC

1,00

25.126,15

25.126,15

81A11E SCOALA 56- 8 I R I 7UIA-TIP V5

168569

BUC

1,00

54.607,62

54 607,62

80

STAUL SCUALA 57 - SIR I

MUIA ■ TIP V3

168570

BUC

1,00

24.600,28

24 600,28

81

81 AI IE 8NAGOV

TI - STR.UNIRII - TIP V3+PDD

168571

BUC

1,00

24.830,08

24.830,08

82

S î AI IE 8UARELUI 40 - 81 R C COPOSU - TIP V3

168572

BUC

1,00

55.225,80

55.225,80

83

S 1A1 IE SORA 60 - BD 21 DEC 1989-TIP V2

168573

BUC

1,00

53.979,70

53.979,70

84

8 TA I IE 81ADION 1+3A-8PAIIJ'

NDEPENDENTEI-TIP V6+V8

168574

BUC

1,00

80.442.40

80.442,40

85

8IATIE 1 ERAPIA 66 - 8I R. -ABRICII - TIP V2

168575

BUC

1,00

54 428,13

54.428,13

86

SI'A11L 1 ERMOROM 79 - BD MUNCII - TIP V4

168576

BUC

1,00

34.351,46

34.351,46

87

STATIE TRANDAFIRILOR

50 - STR C COPOSU - TIP V3

168577

BUC

1,00

53.120,29

53.120,29

88

STATIE UNIMET 80 - BD

MUNCII- TIP V4+PDD

168578

BUC

1,00

34 393,08

34.393,08

8S

8 1AI IE UZINEI ELEC I RICE 36-STR U ELECTRICE-TIP V4

168579

BUC

1,00

35453,05

35.453,05

90

81AI IE UZINEI ELEC I RICE B7-STR U ELECTRICE-TIP V4

168580

BUC

1,00

40.798,99

40 798,99

Total grupa:

3.700.768,092. INSTAL.TEHNICE.MIJ.DE TRANSP.,ANIMALE,PLANTAȚII


Total pagina

I          691.238,48|

Numele si prenumele

Comisia <le inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură


Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea--------GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE^ 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

7

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

1

AUTOMAT ELIBERATE TIKET DE CĂLĂTORIE SIST TIKETING

2412807. 2412808, 2412809, 2412810, 2412811,2412812, 2412813, 2412814, 2412815, 2412816, 2412817, 2412818, 2412819. 2412820, 2412821,2412822, 2412823,2412824, 2412825, 2412826, 2412827, 2412828, 2412829,2412830, 2412831,2412832, 2412833,2412834, 2412863, 2412864, 2412865, 2412866, 2412867, 2412835, 2412836, 2412837, 2412838,2412839, 2412840, 2412841, 2412842, 2412843, 2412844, 2412845, 2412846, 2412847, 2412848, 2412849, 2412850,2412851, 2412852,2412853, 2412854,2412855, 2412856, 2412857. 2412858.2412859, 2412860,2412861, 2412862

BUC

61,00

152.132,25

9 280 067,25

2

PANOU AF SAJ LED SIS I EM

TIKETING

2412940, 2412941

BUC

2,00

3.988,10

7.976,20

J

PANOU AFlSAJ LED SIS I EM

TIKETING

2412868, 2412869, 2412870,2412871, 2412872, 2412873, 2412874, 2412875, 2412876,2412877, 2412878, 2412879, 2412880, 2412881,

BUC

72,00

4 035,44

290.551,68

Total pagina

9.578.595,13

Numele si prenumele

Comisia <le inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea        GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

8

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

2412882,2412883, 2412884,2412885, 2412886, 2412887, 2412888, 2412889. 2412890,2412891, 2412892,2412893, 2412894,2412895, 2412896,2412897, 2412898, 2412899, 2412900,2412901, 2412902,2412903, 2412904, 2412905, 2412906, 2412907, 2412908,2412909, 2412910,2412911. 2412912, 2412913, 2412914,2412915, 2412916, 2412917, 2412918, 2412919, 2412920,2412921, 2412922, 2412923, 2412924,2412925, 2412926, 2412927, 2412928,2412929. 2412930, 2412931, 2412932,2412933, 2412934, 2412935, 2412936, 2412937, 2412938, 2412939

4

PUNCI b UEsdARCARE UAI b SISTEM TIKETING

2412730,2412731,

2412732, 2412733.

2412734,2412735

BUC

6,00

26.257,19

157.543,14

5

PUNC I £ DESCĂRCARE DA I L SISTEM TIKETING

2412736,2412737, 2412738

BUC

3.00

27.270,50

81.811.50'

6

SISltM Ut COMUNICAȚIE STATIE SISTEM TIKETING

2412805,2412806

BUC

2,00

14 901,32

29 802,64

7

SIS I tM Db COMUNICAȚIE STATIE SISTEM TIKETING

2412739,2412740,

2412741,2412742,

2412743, 2412744,

2412745, 2412746,

BUC

66,00

14 997.92

989 862,72

Total pagina

1.549.571,68

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea        GESTIUNE: DOM.PUS.IMOBILE - 43 SISTEM

TIKETING

Pagina

9

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

2412747, 2412748, 2412749,2412750, 2412751, 2412752, 2412753, 2412754, 2412755, 2412756, 2412757,2412758, 2412759, 2412760, 2412761,2412762, 2412763,2412764, 2412765, 2412766, 2412767, 2412768, 2412769, 2412770, 2412771,2412772, 2412773, 2412774, 2412775, 2412776, 2412777, 2412778, 2412779, 2412780, 2412781, 2412782, 2412783, 2412784, 2412785,2412786, 2412787, 2412788, 2412789. 2412790, 2412791,2412792, 2412793, 2412794. 2412795, 2412796, 2412797, 2412798, 2412799, 2412800, 2412801,2412802, 2412803, 2412804

8

VALIDATOR SIAIIL SIS ILM TIKETING

2412942, 2412943,

2412944,2412945,

2412946,2412947, 2412948, 2412949, 2412950,2412951, 2412952, 2412953, 2412954, 2412955, 2412956, 2412957, 2412958, 2412959,

2412960, 2412961, 2412962, 2412963,

BUC

68,00

15.470,48

1.051 992,64

Total pagina

2.041.855,36

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea


Magazia


MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA


Gestiunea


LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015


Loc de depozitare


GESTIUNE: DOM.PUB.IMOBILE - 43 SISTEM TIKETINGDenumirea bunurilor inventariate


Număr inventar


2412964.2412965, 2412966.2412967, 2412968, 2412969, 2412970, 2412971, 2412972, 2412973, 2412974,2412975, 2412976, 2412977. 2412978, 2412979, 2412980,2412981, 2412982, 2412983, 2412984, 2412985, 2412986, 2412987, 2412988,2412989, 2412990, 2412991, 2412992, 2412993, 2412994, 2412995, 2412996, 2412997, 2412998, 2412999, 2413000,2413001, 2413002, 2413003, 2413004, 2413005, 2413006, 2413007, 2413008, 2413009StocuriCANTITATI


Diferente


Preț unitar


VALOAREA CONTABILAFapticValoarea


Total grupa:

tOTaL general


Numele si prenumele


Semnătură


Comisia de in\ entarierc:


Gestionar (responsabil imobilizări corporale)


Contabilitate:Motivul (cod)


Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea            GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

1

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAREA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

I Faptic

I.....~ '

Pius | Minus

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea           GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

2

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

2412181.2412182, 2412183. 2412184, 2412185,2412186. 2412187, 2412188, 2412189, 2412190, 2412191, 2412192, 2412193,2412194, 2412195, 2412196, 2412197,2412198. 2412199, 2412200, 2412201, 2412202, 2412203, 2412204, 2412205, 2412206, 2412207, 2412208, 2412209, 2412210, 2412211, 2412212, 2412213, 2412214, 2412215. 2412216, 2412217, 2412218, 2412219, 2412220, 2412221, 2412222, 2412223, 2412224, 2412225, 2412226, 2412227, 2412228, 2412229, 2412230, 2412231, 2412232, 2412233, 2412234, 2412235, 2412236, 2412237,2412238, 2412239, 2412240. 2412241, 2412242, 2412243, 2412244, 2412245,2412246, 2412247, 2412248, 2412249, 2412250, 2412251, 2412252, 2412253, 2412254, 2412255, 2412256, 2412257, 2412258, 2412259, 2412260,

Total pagina

3.203.955,81

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea           GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

3

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

Faptic

Plus

Minus

2412261, 2412262. 2412263, 2412264, 2412265, 2412266, 2412267, 2412268, 2412269, 2412270, 2412271,2412272, 2412273,2412274, 2412275, 2412276, 2412277, 2412278, 2412279, 2412280, 2412281, 2412282, 2412283, 2412284, 2412285, 2412286, 2412287, 2412288, 2412289, 2412290, 2412291,2412292, 2412293, 2412294, 2412295, 2412296, 2412297, 2412298, 2412299, 2412300, 2412301, 2412302, 2412303, 2412304, 2412305, 2412306, 2412307,2412308, 2412309, 2412310, 2412311, 2412312. 2412313,2412314, 2412315, 2412316, 2412317, 2412318, 2412319, 2412320, 2412321, 2412322. 2412323, 2412324, 2412325, 2412326, 24

3

VALIDATOARE IN MIJLOACE DE TRANSPORT SIST TIKETING

2412402, 2412403, 2412404, 2412405, 2412406. 2412407. 2412408. 2412409, 2412410, 2412411, 2412412, 2412413, 2412414, 2412415,

BUC

327,00

8.548,28

2.795.287,56

Total paqina

5.999.243,37

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea           GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

4

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptic

Plus

Minus

2412416, 2412417, 2412418, 2412419, 2412420, 2412421, 2412422, 2412423, 2412424, 2412425, 2412426, 2412427, 2412428, 2412429, 2412430, 2412431, 2412432, 2412433, 2412434, 2412435, 2412436, 2412437. 2412438, 2412439, 2412440, 2412441, 2412442, 2412443, 2412444, 2412445, 2412446,2412447, 2412448, 2412449, 2412450, 2412451, 2412452, 2412453, 2412454, 2412455, 2412456, 2412457, 2412458,2412459, 2412460, 2412461, 2412462,2412463, 2412464, 2412465, 2412466, 2412467, 2412468, 2412469, 2412470, 2412471, 2412472, 2412473, 2412474, 2412475, 2412476, 2412477, 2412478, 2412479, 2412480, 2412481, 2412482, 2412483, 2412484, 2412485, 2412486, 2412487, 2412488, 2412489, 2412490, 2412491, 2412492, 2412493, 2412494, 2412495,

Total paaina

2.795.287,56

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea           GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

5

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptic

Plus

Minus

2412496, 2412497, 2412498, 2412499, 2412500,2412501, 2412502, 2412503, 2412504, 2412505, 2412506, 2412507, 2412508, 2412509, 2412510, 2412511, 2412512, 2412513, 2412514, 2412515, 2412516, 2412517. 2412518, 2412519, 2412520, 2412521, 2412522, 2412523, 2412524,2412525. 2412526, 2412527, 2412528, 2412529, 2412530, 2412531, 2412532,2412533, 2412534, 2412535. 2412536, 2412537. 2412538,2412539. 2412540, 2412541. 2412542, 2412543, 2412544, 2412545, 2412546, 2412547, 2412548, 2412549, 2412550, 2412551, 2412552, 2412553, 2412554, 2412555, 2412556,2412557, 2412558, 2412559, 2412560, 2412561, 2412562, 2412563, 2412564, 2412565, 2412566, 2412567, 2412568,2412569, 2412570, 2412571, 2412572, 2412573, 2412574, 2412575,

Total pagina

2.795.287,56

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea           GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

6

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptic

Plus

Minus

2412576, 2412577, 2412578, 2412579, 2412580, 2412581. 2412582, 2412583, 2412584,2412585, 2412586, 2412587, 2412588, 2412589, 2412590,2412591, 2412592, 2412593, 2412594, 2412595, 2412596,2412597, 2412598, 2412599, 2412600, 2412601, 2412602,2412603, 2412604, 2412605, 2412606, 2412607, 2412608, 2412609, 2412610, 2412611, 2412612, 2412613, 2412614, 2412615, 2412616, 2412617, 2412618, 2412619, 2412620, 2412621, 2412622, 2412623, 24

Total grupa:

5.999.243,37

3. MOBILIER,AP.BIROTICA,SIST.PROTECTIE SI ALTE

1

CENTRALA DETECȚIE EFRACȚIE 8 ZONE SISTEM TIKETING

3640122

BUC

1,00

967,84

967,84

..

CENTRALA SEMNALIZARE INCENDIU SISTEM TIKETING

3640123

BUC

1,00

1.372,40

1.372,40

3

ECHIPAMENTE BACKUP MOȚILOR 5-7 SISTEM TIKETING

3640116

BUC

1,00

331.547,80

331.547,80

4

PLATFORMA HARDWARE SEDIU CENTRAL SISTEM TIKETING

3640118

BUC

1,00

1.322.522,05

1.322.522,05

Total pagina

4.451.697,65

I                                                   I-----------------------------------------------------------------1----------------------------------------------1----------------------------------------

Numele si prenumele

Comisia (ic inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

Magazia

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea            GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

7

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr inventar

U/M

CANTITATl

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul

(cod)

Faptic

Plus

Minus

5

SISTEM CLIMATIZARE SPLIT 18000 BTU SISTEM TIKETING

3640119, 3640120

BUC

2.00

3.178,21

6.356,42

6

STATIE DE COMUNICAȚII

SISTEM TIKETING

3640095, 3640096,

3640097, 3640098,

3640099. 3640100,

3640101

BUC

7,00

6.958,28

48.707,96

7

STATIE DE LUCRU EXPLOATARE SISTEM TIKETING

3640102, 3640103,

3640104, 3640105,

3640106, 3640107,

3640108, 3640109, 3640110, 3640111, 3640112, 3640113,

3640114, 3640115

BUC

14,00

17.401.09

243.615,26

8

TERMINALE PORTABILE

SISTEM TIKETING

3640075, 3640076, 3640077. 3640078. 3640079, 3640080. 3640081, 3640082, 3640083, 3640084, 3640085, 3640086, 3640087, 3640088, 3640089, 3640090, 3640091, 3640092. 3640093, 3640094

BUC

20,00

4.025,16

80.503,20

9

UNITATE CONTROL ACCES STAND ALONE 2 USI SIS TIKETI

3640121

BUC

1,00

1.704,73

1.704,73

Total grupa

2.037.297,66

7.IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1

LICENȚE SISTEM TIKETING

761207

BUC

1,00

242.952,12

242.952,12

2

PLATFORMA SOFTWARE

SISTEM TIKETING

761206

BUC

1,00

1.174.215,04

1.174.215,04

Total grupa:

1.417.167,16

Total paaina

1.798.054,731                !                                           ]

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Unitatea

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

LISTA DE INVENTARIERE

DATA: 31.12.2015

Gestiunea           GESTIUNE: DOM.PUB.MOBILE - SISTEM

TIKETING

Pagina

8

Magazia

Loc de depozitare

Nr. crt.

Denumirea bunurilor inventariate

Număr Inventar

U/M

CANTITATI

Preț unitar

VALOAR

EA CONTABILA

Deprecierea

Stocuri

Diferente

Valoarea

Diferente

Valoarea

Motivul (cod)

| Faptic

I

Plus

Minus

TOTAL GENERAL

9.453.708,19

Numele si prenumele

Comisia de inventariere:

Gestionar (responsabil imobilizări corporale)

Contabilitate:

Semnătură

Toate bunurile si valorile bănești din gestiune au fost inventariate si consemnate in prezenta mea. Menționez ca am / nu am obiecții cu privire la modul de efectuare a inventarierii.

Semnătură gestionar,

2. instal.tehnice.mij.de transp.,animale,plantații2412075, 2412076. 2412077, 2412078. 2412079, 2412080, 2412081, 2412082, 2412083, 2412084. 2412085,2412086, 2412087,2412088, 2412089, 2412090, 2412091,2412092, 2412093, 2412094, 2412095, 2412096, 2412097,2412098, 2412099, 2412100, 2412101,2412102, 2412133, 2412134, 2412135, 2412136, 2412137, 2412138, 2412139, 2412140, 2412141, 2412142, 2412143, 2412144, 2412145, 2412146, 2412147, 2412148, 2412149, 2412150, 2412151, 2412152, 2412153, 2412154, 2412155,2412156, 2412157, 2412158, 2412159, 2412160, 2412161, 2412162, 2412163, 2412164, 2412165, 2412166, 2412167, 2412168, 2412169, 2412170, 2412171,2412172, 2412173, 2412174, 2412175, 2412176, 2412177, 2412178, 2412179, 2412180,

Total pagina


Numele si prenumele


Comisia de inventariere:


Semnătură