Hotărârea nr. 625/2016

Hotărârea 625/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+M – str. Prof. Tudor Ciortea nr. 32; beneficiar: Lăpușan Ștefan.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială P+M - str. Prof. Tudor Ciortea nr. 32

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M - str. Prof. Tudor Ciortea nr. 32 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 474084 din 17.11.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M - str. Prof. Tudor Ciortea nr. 32, beneficiar: Lăpușan Ștefan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 947 din 19.09.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+M- str. Prof. Tudor Ciortea nr. 32, beneficiar: Lăpușan Ștefan, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limitele laterale de min. 3 m;

  • •  retragerea față de limita posterioară de min. 6 m;

  • •  distanța minimă dintre casa existentă pe parcelă și locuința propusă - 6 m;

  • •  accesul auto și cel pietonal, din strada Prof. Tudor Ciortea;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă, având amenjate două locuri de parcare la sol.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


de ședință,

Vasile Florin Stamatian

Nr. 625 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)