Hotărârea nr. 623/2016

Hotărârea 623/2016 - Aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii,

pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Gabriela Iuliana Moldovan, Ioan Pop, Dan Ioan Morar și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 473373/451/10.11.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, actualizată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 221/2015, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, ale Legii nr. 114/1996, republicată, actualizată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 241/2001, precum și ale O.U.G. nr. 40/1999, respectiv ale Hotărârii nr. 96/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. c, al. 5 lit. b, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Lista de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințe destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Afișarea listei prevăzute la art. 1 va fi făcută, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariacluinapoca.ro.

Art.3. (1) Contestațiile la lista de repartizare prevăzută la art. 1 vor fi depuse în termen de șapte zile de la data afișării.

(2) Contestațiile vor fî soluționate în termen de 15 zile de la înregistrare, în condițiile legii.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și

evidența proprietății.


de ședință,

Florin Stamatian


Nr. 623 din 28 noiembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr. 623/2016


LISTA DE REPARTIZARE, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII,

PENTRU LOCUINȚELE DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONSTRUITE DIN FONDURI A.N.L.OBIECTUL

REPARTIȚIEI

TITULAR REPARTIȚIE ÎN

VEDEREA ATRIBUIRII, PRIN ÎNCHIRIERE;

POZIȚIE ÎN

LISTA

FINALĂ

STRADA

NR.

BLOC

ETAJ

NR.

APARTAMENT

NR.

CAMERE

SUPRAFAȚĂ

ATRIBUITĂ

1.

LUPU MANUELA

\   7

L\

MEHEDINȚI

41

M3

I

23

1

44,80 M.P.