Hotărârea nr. 62/2016

Hotărârea 62/2016 - Actualizarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi darea în administrare, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, a imobilului cu nr. cadastral 276893, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n. (însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca),

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare și darea în administrare, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, a imobilului cu nr. cadastral 276893, situat în municipiul Cluj-Napoca,

B-dul 1 Decembrie 1918 f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare și darea în administrare, Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, a imobilului cu nr. cadastral 276893, situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul 1 Decembrie 1918 f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 40725/45/01.02.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune actualizarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare și solicitarea Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca privind preluarea în administrare a imobilului cu nr. cadastral 276893, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 f.n.;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă actualizarea elementelor de identificare corespunzătoare poziției 2586 din Anexa 4 ..Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu completările și modificările ulterioare, raportat la prevederile Hotărârii nr. 33/2011, din: "Baza de agrement Someș; variantă Mănăștur Grigorescu. râul Someș, nr. cadastral 274838. CE 274838, suprafața 59308 mp.; Municipiul Cluj-Napoca”, în „Baza de agrement Someș; variantă Mănăștur Grigorescu, râul Someș, cu nr. cadastral 276893, în suprafață de 51.186 mp., înscris în CF 276893, cu valoare de inventar de 43.508.100 lei; nr. cadastral 276896, în suprafață de 485 mp., înscris în CF 276896 cu valoare de inventar de 412.250 lei; nr. cadastral 270134, în suprafață de 4.813 mp.. înscris în CF 270134, cu valoare de inventar de 4.091.050 lei; suprafața totală 56.484 mp., cu valoare totală de inventar de 48.011.400 lei; Municipiul Cluj-Napoca”.

Art. 2. (1) Se aprobă darea în administrare. în favoarea Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca (R.A.D.P.), a unei părți din imobilul teren intravilan situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul 1 Decembrie 1918 f.n.. cu nr. cadastral 276893, înscris în CF nr. 276893 Cluj-Napoca. în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca. care se suprapune peste vechiul nr. topo. 21552. respectiv o suprafață de 16550 mp., cu valoarea de inventar dc 14.067.500 lei, conform Anexei la prezenta hotărâre;

(2) Imobilul se dă în administrare în baza unui protocol de predare-primire, pe perioada desfășurării activităților specifice Bazei de agrement Someș.

Art. 3. Se aprobă actualizarea pozițiilor 2586 și 4699 din Anexa 4 ..Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu completările și modificările ulterioare, conform prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Jr. Aur


Nr. 62 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)