Hotărârea nr. 608/2016

Hotărârea 608/2016 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2016.


CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 470763 din 09.11.2016 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2016;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2016, conform Anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.


de ședință,

ir. Vasile Florin Stamatian

Nr. 608 din 28 noiembrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr.608/2016

CONTUL DE EXECUȚIE -BUGET LOCAL - VENITURI

la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Incasari realizate

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

941.444.088

796.970.678

767.457.864

TOTAL VENITURI

941.444.088

796.970.678

767.457.864

VENITURI PROPRII

628.706.620

534.393.210

522.846.805

I. VENITURI CURENTE

839.595.235

695.136.825

618.153.202

A. VENITURI FISCALE

786.381.353

646.402.943

571.696.863

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

440.738.560

362.405.150

301.707.509

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

440.738.560

362.405.150

301.707.509

Impozit pe venit

03.02

13.710.000

11.710.000

12.761.486

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din

03.02.18

13.710.000

11.710.000

12.761.486

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

427.028.560

350.695.150

288.946.023

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

423.203.560

347.750.150

285.890.099

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

04.02.04

3.825.000

2.945.000

3.055.924

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

92.960.259

86 960.259

84.602.149

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

92.960.259

86.960.259

84.602.149

Impozit pe clădiri

07.02.01

77.903.000

72.903.000

70.055.564

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

25.719.000

25.719.000

22.473.572

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

52.184.000

47.184.000

47.581.992

Impozit pe terenuri

07.02.02

10.643.259

10.643.259

10.845.383

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

5.945.968

5.945.968

6.033.549

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

4.228.291

4.228.291

4.436.454

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

469.000

469.000

375.380

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala

07.02.03

4.414.000

3.414.000

3.701.197

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

5

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

251.164.534

195.819.534

183.975.204

Sume defalcate din TVA

11.02

213.050.000

162.905.000

147.709.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea

11.02.02

200.639.000

153.600.000

141.714.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

683.000

513.000

513.000

Sume def alcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea

11.02.09

11.728.000

8.792.000

5.482.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

100.000

100.000

90.196

Taxe hoteliere

12.02.07

100.000

100.000

90.196

Taxe pe servicii specifice

15.02

1.284.420

1.084.420

1.272.965

Impozit pe spectacole

15.02.01

793.420

693.420

819.685

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

491.000

391.000

453.280

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

36.730.114

31.730.114

34.903.043

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

23.788.000

20.788.000

21.586.606

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

13.789.000

12.789.000

12.270.307

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

9.999.000

7.999.000

9.316.299

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

12.934.618

10.934.618

13.315.037

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

7.496

7.496

1.400

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.518.000

1.218.000

1.412.001

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

1.518.000

1.218.000

1.412.001

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.518.000

1 218.000

1.412.001

C. VENITURI NEFISCALE

53.213.882

48 733.882

46.456.339

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.45Z>f5

11.953.126

Venituri din proprietate

30.02

14^2.9415

--1£4^1*

11.953.126

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si

30.02.01

265 237

265.237

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

44.1681500

IW^I68\00

11.668.211

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

14.16gp00

13 168 000

11.668.211

Venituri din dividende

30.02.08

19 678

19.678

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

\1B87-8

_

/       19.678

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

38.760.967

35.280.967

34.503.213

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

9.400.103

8.260.103

7.120.941

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

7.786.000

6.786.000

6.408.865

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea

33.02.10

644.000

544.000

503.651

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

133.224

113.224

140.509

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

33.02.28

724.879

724.879

12.098

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

112.000

92.000

55.818

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.541.000

2.241.000

1.887.080

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.541.000

2.241.000

1.887.012

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

68

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

12.872.459

11.832.459

13.003.584

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor

35.02.01

12.180 000

11.180.000

12.309.618

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

35.02.01.02

12.180.000

11.180.000

12 309.618

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

692.459

652.459

693.966

Diverse venituri

36.02

13.581.914

12.581.914

12.116.271

Taxe speciale

36.02.06

9.695.000

8.695.000

8.115.025

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

1.053.644

1.053.644

1.149.216

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

1.690.771

1.690.771

1.704.622

Sume prov enite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente

36.02.32.02

597.271

597.271

597.500

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente

36.02.32.03

1.093.500

1.093.500

1.107.122

Alte venituri

36.02.50

1.142.499

1.142.499

1.147.408

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

365.491

365.491

375.337

Donații si sponsorizări

37.02.01

365.491

365.491

375.337

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.02.03

-121.551.792

-105.011.792

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

121.551.792

105.011.792

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

2.526.876

2.526.876

2.777.940

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

2.526.876

2.526.876

2.777.940

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

1.243

1.243

1.647

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

6.527

6.527

20.740

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

2.072.051

2.072.051

2.272.867

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

447.055

447.055

482.686

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

50.000.000

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40.02

0

0

50.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

0

0

50.000.000

IV. SUBVENȚII

41.782.094

41.767.094

41.212.178

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

41.782.094

41.767.094

41.212.178

Subv entii de la bugetul de stat

42.02

39.866.534

39.851.534

39.296.618

A. De capital

39.710.417

39.710.417

39.198.417

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către

42.02.18

512.000

512.000

0

Subvenții din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele

42.02.18.01

512.000

512.000

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42.02.20

39.198.417

39.198.417

39.198.417

B. Curente

156.117

141.117

98.201

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42.02.34

58.000

48.000

1.847

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

20.000

15.000

18.238

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

42.02.62

78.117

78 117

78.116

Subvenții de la alte administrații

43.02

1.915.560

1.915.560

1.915.560

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care

43.02.30

1.915.560

1.915.560

1.915.560

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

57 422.923

57.422.923

55.197.584

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

56.716.968

56.716.968

54.491.629

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

56.716 968

56.716.968

54 491.629

Fondul Social European

45.02.02

659.419

659.419

659.419

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

659.419

659.419

659.419

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

28.360

28.360

28.360

Prefinantari

45.02.15.03

28.360

28.360

28.360

Mecanismul financiar norvegian

45.02.18

18.176

18.176

18.176

Prefinantari

45.02.18.03

18.176

18.176

18.176

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților ef ectuate si

48.02

116.960

116.960

116.960

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

116.960

116.960

116.960

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48 02.15.01

116.960

116.960

116.960

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

718.386.088

590.452.678

618.342.131

TOTAL VENITURI

718.386.088

590.452.678

618.342.131

VENITURI PROPRII

624.528.829

530.215.419

468.322.149

1. VENITURI CURENTE

716.392.528

588.474.118

616.406.486

A. VENITURI FISCALE

786.381.353

646.402.943

571.696.863

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

440.738.560

362.405.150

301.707.509

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

440.738.560

362.405.150

301.707.509

Impozit pe venit

03.02

13.710.000

11.710.000

12.761.486

Impozitul pe veniturile din transf erul proprietăților imobiliare din

03.02.18

13.710.000

11.710.000

12.761.486

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

427.028.560

350.695.150

288.946.023

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

423.203.560

347.750.150

285.890.099

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

04.02.04

3.825.000

2.945.000

3.055.924

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

92.960.259

86.960.259

84.602.149

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

92.960.259

86.960.259

84.602.149

Impozit pe clădiri

07 02.01

77.903.000

72.903.000

70.055.564

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

25.719.000

25.719.000

22.473.572

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

52.184.000

47.184.000

47.581.992

Impozit pe terenuri

07.02.02

10.643.259

10.643.259

10.845.383

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

5.945 968

5.945.968

6.033.549

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

4.228.291

4.228.291

4.436.454

Impozit pe terenurile extravilane

07.02.02.03

469.000

469.000

375.380

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala

07.02.03

4.414.000

3.414.000

3.701.197

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

5

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

251.164.534

195.819.534

183.975.204

Sume def alcate din TVA

11.02

213.050.000

162.905.000

147.709.000

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea

11.02.02

200.639.000

153.600.000

141.714.000

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

683.000

513.000

513.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea

11.02.09

11.728.000

8.792.000

5.482.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02

100.000

100.000

90.196

Taxe hoteliere

12.02.07

100.000

100.000

90.196

Taxe pe servicii specifice

15.02

1.284.420

1.084.420

1.272.965

Impozit pe spectacole

15.02.01

793.420

693.420

819.685

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

491.000

391.000

453.280

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

36.730.114

31.730.114

34.903.043

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

23.788.000

20.788.000

21.586.606

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

13.789.000

12.789.000

12.270.307

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

9.999.000

7.999.000

9.316.299

Taxe si tarif e pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

16.02.03

12.934.618

10.934.618

13.315.037

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

7.496

7.496

1.400

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.518.000

1.218.000

1.412.001

Alte impozite si taxe fiscale

18.02

1.518.000

1.218.000

1.412.001

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.518.000

1.218.000

1.412.001

C. VENITURI NEFISCALE

-69.988.825

-57.928.825

44.709.623

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.452.915

13.452.915

11.953.126

Venituri din proprietate

30.02

14.452.915

13.452.915

11.953.126

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si

30.02.01

265.237

265.237

265.237

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

14.168.000

13.168.000

11.668.211

Alte v enituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

14.168.000

13.168.000

11.668.211

Venituri din div idende

30.02.08

19.678

19.678

19.678

Venituri din dividende de la alti plătitori

30.02.08.02

19.678

19.678

19.678

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-84.441.740

-71.381.740

32.756.497

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02

9.400.103

8.260.103

7.120.941

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

7.786.000

6.786.000

6.408.865

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

644.000

544.000

503.651

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

133.224

113.224

140.509

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

33.02.28

724.879

724.879

12.098

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

112.000

92.000

55.818

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02

2.541.000

2.241.000

1.887.080

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.541.000

2.241.000

1.887.012

Alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise

34.02.50

0

0

68

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

12.872.459

11.832.459

13.003.584

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor

35.02.01

12.180.000

11.180.000

12.309.618

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

35.02.01.02

12.180.000

11.180.000

12.309.618

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

692.459

652.459

693.966

Diverse venituri

36.02

11.930.999

10.930.999

10.369.555

Taxe speciale

36.02.06

9.695.000

8.695.000

8.115.025

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

1.093.500

1.093.500

1.107.122

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilorprecedenti, aferente

36.02.32.03

1.093.500

1.093.500

1.107.122

Alte venituri

36.02.50

1.142.499

1.142.499

1.147.408

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-121.186 301

-104.646.301

375.337

Donații si sponsorizări

37.02.01

365.491

365.491

375.337

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.02.03

-121.551.792

-105.011.792

0

IV. SUBVENȚII

1.993.560

1.978.560

1.935.645

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

1.993.560

1.978.560

1.935.645

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

78.000

63.000

20.085

B. Curente

78.000

63.000

20.085

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42.02.34

58 000

48.000

1.847

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

20.000

15.000

18.238

Subvenții de la alte administrații

43.02

1.915.560

1.915.560

1.915.560

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care

43.02.30

1.915.560

1.915.560

1.915.560

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

223.058.000

206.518.000

149.115.733

TOTAL VENITURI

223.058.000

206.518.000

149.115.733

VENITURI PROPRII

4.177.791

4.177.791

54.524.656

1. VENITURI CURENTE

123.202.707

106.662.707

1.746.716

C. VENITURI NEFISCALE

123.202.707

106.662.707

1.746.716

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

123.202.707

106.662.707

1.746.716

Diverse venituri

36.02

1.650.915

1.650.915

1.746.716

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

1.053.644

1.053.644

1.149.216

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

597.271

597.271

597.500

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente

36.02.32.02

597.271

597.271

597.500

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

121.551.792

105.011.792

0

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

121.551.792

105.011.792

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

2.526.876

2.526.876

2.777.940

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02

2.526.876

2.526.876

2.777.940

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

1.243

1.243

1.647

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

6.527

6.527

20.740

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

39.02.07

2.072.051

2.072.051

2.272.867

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

447.055

447.055

482.686

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0

0

50.000.000

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate

40.02

0

0

50.000.000

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea

40.02.14

0

0

50.000.000

IV. SUBVENȚII

39.788.534

39.788.534

39.276.533

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39.788.534

39.788.534

39.276 533

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

39.788.534

39.788.534

39.276.533

A. De capital

39.710.417

39.710.417

39.198.417

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către

42.02.18

512.000

512.000

0

Subvenții din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele

42.02.18.01

512.000

512.000

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42.02.20

39.198.417

39.198.417

39.198.417

B. Curente

78.117

78.117

78.116

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții financiare

42.02.62

78.117

78.117

78.116

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

45.02

57.422.923

57.422.923

55.197.584

Fondul European de Dezvoltare regionala

45.02.01

56.716.968

56.716.968

54.491.629

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.01.02

56.716.968

56.716.968

54.491.629

Fondul Social European

45.02.02

659.419

659.419

659.419

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

45.02.02.02

659419

659.419

659.419

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

45.02.15

28.360

28.360

28.360

Prefinantari

45.02.15.03

28.360

28.360

Mecanismul financiar norvegian

45.02.18

/ 18HV6

18.176

Prefinantari

45.02.18.03

18 176

18.176

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si

48.02

116 960

116.960

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

48.02.15

1       16 .960

116.960

Sume primite în contul plăților ef ectuate în anul curent

48.02.15.01

116.960
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa 2 la Hotărârea nr. 608/2016

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGET LOCAL- CHELTUIELI la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Plăti ef ectuate

Anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

1.086.155.088

919.167.678

514.508.511

TOTAL CHELTUIELI

1.086.155.088

919.167.678

514.508.511

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50 02

136.690.653

97.553.162

64.531.337

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

103.042.653

73.181.162

52.834.886

Autoritati executive si legislative

51.02.01

103.042.653

73.181.162

52.834.886

Autoritati executiv e

51.02.01.03

103.042.653

73.181.162

52.834.886

Alte serv icii publice generale

54.02

9.048.000

8.372.000

2.364.132

Fond de rezerv a bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

3.000.000

3.000.000

0

Serv icii publice comunitare de ev identa a persoanelor

54.02.10

3.948.000

3.272.000

2.029.282

Alte servicii publice generale

54.02.50

2.100.000

2.100.000

334.850

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

24.600.000

16.000.000

9.332.319

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de

55.02.00

24.600.000

16.000.000

9.332.319

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

19.297.000

15.733.000

8.941.307

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

19.297.000

15.733.000

8.941.307

Ordine publica

61.02.03

18.697.000

15.283.000

8.928.918

Politie locala

61.02.03.04

18.697.000

15.283.000

8.928.918

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civ ila

61.02.05

600.000

450.000

12.389

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

462.098.435

411.008.516

280.938.894

Invatamant

65.02

304.845.610

281.768.691

193.892.428

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

40.899.282

37.611.255

28.180.504

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

40.649.282

37.361.255

28.180.504

Invatamant primar

65.02.03.02

250.000

250.000

0

Invatamant secundar

65.02.04

198.655.675

181.083.783

128.119.286

Invatamant secundar inf erior

65.02.04.01

44.386.243

40.338.743

28.829.321

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

154.269.432

140.745.040

99.289.965

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

2.706.000

2.352.000

1.258.333

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.706.000

2.352.000

1.258.333

Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului

65.02.50

62.584.653

60.721.653

36.334.305

Sanatate

66.02

28.903.000

24.772.000

19.334.175

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

19.912.000

17.712.000

13.444 337

Spitale generale

66.02.06.01

19.912.000

17.712.000

13.444.337

Servicii de sanatate publica

66.02.08

8.991.000

7.060.000

5.889.838

Cultura, recreere si religie

67.02

46.670.000

35.602.000

18.595.100

Servicii culturale

67.02.03

815.000

624.000

300.237

Case de cultura

67.02.03.06

815.000

624.000

300.237

Servicii recreative si sportive

67.02.05

25.000.000

17.600.000

7.759.804

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05.03

25.000.000

17.600.000

7.759.804

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

20.855.000

17.378.000

10.535.059

Asigurări si asistenta sociala

68.02

81.679.825

68.865.825

49.117.191

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

33.010.000

25.810.000

24.284.417

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

33.010.000

25.810.000

24.284.417

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

1.354.000

1.054.000

0

Crese

68.02.11

23.672.000

22.084.000

12.332.459

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

8.709.825

7 364.825

4.690.839

Ajutor social

68.02.15.01

330.000

330 000

284.839

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

8.379.8^

0

► \   4 406.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

14.93^00^

/Cl£553.^

V \ 7.809.476

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

14.9Î4.000

\ 7.809.476

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02

226.777.069

55.705.403

o/

Xțiutz

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

153.677.000

141.136.000

35.202.738

Locuințe

70.02.03

20.937.000

20.237.000

1.694.441

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70 02.03.01

20.937.000

20.237.000

1.694.441

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

18.750.000

13.750.000

7.078.175

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

113.990.000

107.149.000

26.430 122

Protecția mediului

74.02

73.100.000

54.400.000

20.502.665

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

73.100.000

54.400.000

20.502.665

Salubritate

74.02.05.01

73.100.000

54.400.000

20.502.665

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

241.292.000

199.337.000

104.391.570

Combustibili si energie

81.02

34.642.000

33.642.000

24.114.867

Energie termica

81 02.06

34.642.000

33.642.000

24.114.867

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

400.000

300.000

54.672

Agricultura

83.02.03

400.000

300.000

54.672

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

400.000

300.000

54.672

Transporturi

84.02

206.250.000

165.395.000

80.222.031

Transport rutier

84 02.03

206 250 000

165 395.000

80 222.031

Transport in comun

84.02.03.02

66.000.000

53.000.000

27 895.879

Străzi

84 02.03.03

140.250.000

112.395.000

52.326.152

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

144.711.000

122 197 000

252.949.353

Excedent

98.02

0

0

252.949.353

Deficit

99.02

144.711.000

122.197.000

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

718.386.088

590.452.678

421.822.458

TOTAL CHELTUIELI

718.386.088

590.452.678

421.822.458

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

114.285.653

80.148.162

57.547.458

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

80.637.653

55.776.162

45.851.007

Autoritati executiv e si legislative

51.02.01

80.637.653

55.776.162

45.851.007

Autoritati executive

51.02.01.03

80.637.653

55.776.162

45.851.007

Alte servicii publice generale

54.02

9.048.000

8.372.000

2.364.132

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

3.000.000

3.000.000

0

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.02.10

3.948.000

3.272.000

2.029.282

Alte servicii publice generale

54.02.50

2.100.000

2.100.000

334.850

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.02

24.600.000

16.000.000

9.332.319

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de

55.02.00

24.600.000

16.000.000

9.332.319

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

18.372.000

14.808.000

8.559.539

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

18.372.000

14.808.000

8.559.539

Ordine publica

61.02 03

17.772.000

14 358 000

8 547 150

Politie locala

61.02.03.04

17.772.000

14.358.000

8.547.150

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila

61.02.05

600.000

450.000

12.389

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

377.824.435

328.588.516

237.885.429

Invatamant

65.02

243.969.610

220.932.691

158.336.327

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

40.329.282

37.041.255

28.180.504

Invatamant preșcolar

65.02.03.01

40.329.282

37.041.255

28.180.504

Invatamant secundar

65.02.04

195.380.675

177.808.783

126.007.990

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

44 386.243

40.338.743

28.829.321

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

150.994.432

137.470.040

97.178.669

Servicii auxiliare pentru educație

65.02.11

2.706.000

2.352.000

1.258.333

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

2.706.000

2.352.000

1.258.333

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.02.50

5.553.653

3.730.653

2.889.500

Sanatate

66 02

20.361.000

16.930.000

14 646.238

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

11.500.000

10.000.000

8.756.400

Spitale generale

66.02.06.01

11.500.000

10.000.000

8.756.400

Servicii de sanatate publica

66 02.08

8.861.000

6.930.000

5.889.838

Cultura, recreere si religie

67.02

38.330.000

28.362.000

17.046.996

Servicii culturale

67.02.03

800.000

609.000

300.237

Case de cultura

67.02.03.06

800.000

609.000

300.237

Servicii recreative si sportive

67.02.05

25.000.000

17.600 000

7.759 804

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

67.02.05.03

25 000.000

17.600 000

7’759.804

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

12.530.000

10.153.000

8.986.955

Asigurări si asistenta sociala

68.02

75.163.825

62.363.825

47.855.868

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

33.010.000

25.810.000

24.284.417

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05 02

33.010.000

25.810.000

24.284.417

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

1.354.000

1.054.000

0

Crese

68.02.11

19.538.000

17.950.000

11.229.153

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

8.034.825

6.689.825

4.604.839

Ajutor social

68.02.15.01

330.000

330.000

284.839

Cantine de ajutor social

68 02.15.02

7.704.825

6.359.825

4.320.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68 02.50

13.227.000

10.860.000

7.737.459

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

13.227.000

10.860.000

7.737.459

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02

75.094.000

56.553.000

34.274.036

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

35.094.000

28.253.000

14.427.284

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

13.000.000

9.000.000

6.030.888

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

22.094.000

19.253.000

8.396.396

Protecția mediului

74.02

40.000.000

28.300.000

19.846.752

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

40.000.000

28.300.000

19.846.752

Salubritate

74.02.05.01

40.000.000

28.300.000

19.846.752

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

132.810.000

110.355.000

83.555.996

Combustibili si energie

81.02

31.000.000

31.000.000

22.839.125

Energie termica

81.02.06

31 000.000

31.000.000

22.839.125

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

83.02

400.000

300.000

54.672

Agricultura

83 02.03

400.000

300.000

54.672

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

400.000

300.000

54.672

Transporturi

84.02

101.410.000

79.055.000

60.662.199

Transport rutier

84.02.03

101.410.000

79.055.000

60.662.199

Transport in comun

84.02.03.02

36.000.000

28.000.000

25.714.290

Străzi

84.02.03.03

65.410.000

51.055.000

34.947.909

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

144.711.000

122.197.000

252.949.353

Excedent

98.02

0

0

252.949.353

Deficit

99.02

144.711.000

122.197.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

367.769.000

328.715.000

92.686.053

TOTAL CHELTUIELI

367.769.000

328.715.000

92.686.053

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

22.405.000

17.405.000

6.983.879

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

22.405.000

17.405.000

6.983.879

Autoritati executiv e si legislativ e

51.02.01

22.405.000

17.405.000

6.983.879

Autoritati executive

51.02.01.03

22.405.000

17.405.000

6.983.879

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

925.000

925.000

381.768

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

925.000

925.000

381.768

Ordine publica

61.02.03

925.000

925.000

381.768

Politie locala

61.02.03.04

925.000

925.000

381.768

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

84.274.000

82.420.000

43.053.465

Invatamant

65.02

60.876.000

60.836.000

35.556.101

Invatamant preșcolar si primar

65.02.03

570.000

570.000

0

Invatamant preșcolar

65.02.03 01

320.000

320.000

0

Invatamant primar

65.02.03.02

250.000

250.000

0

Invatamant secundar

65.02.04

3.275.000

3.275.000

2.111.296

Invatamant secundar inferior

65.02.04.01

0

0

0

Invatamant secundar superior

65.02.04.02

3.275.000

3.275.000

2.111.296

Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului

65.02.50

57.031.000

56.991.000

33.444.805

Sanatate

66.02

8.542.000

7.842.000

4.687.937

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.02.06

8.412.000

7.712.000

4.687.937

Spitale generale

66.02.06.01

8.412.000

7.712.000

4.687.937

Servicii de sanatate puolica

66.02.08

130.000

130.000

0

Cultura, recreere si religie

67.02

8.340.000

7.240.000

1.548.104

Servicii culturale

67.02.03

15.000

15.000

0

Case de cultura

67.02.03.06

15.000

15.000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

8.325.000

7.225.000

1.548.104

Asigurări si asistenta sociala

68.02

6.516.000

6.502 000

1.261.323

Crese

68 02.11

4.134.000

4.134.000

1.103.306

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

675.000

675.000

86.000

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

675.000

675.000

86.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1.707.000

1.693.000

72.017

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.707.000

1.693.000

72.017

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02

151.683.000

138.983.000

21.431.367

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

118.583.000

112.883.000

20.775.454

Locuințe

70.02.03

20.937.000

20.237.000

1.694.441

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

20.937.000

20.237.000

1.694.441

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

5.750.000

4.750.000

1.047.287

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

91.896.000

87.896.000

18.033.726

Protecția mediului

74.02

33.100.000

26.100.000

655.913

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

33.100.000

26.100.000

655.913

Salubritate

74.02.05.01

33.100.000

26.100.000

655.913

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

108.482.000

88.982.000

20.835.574

Combustibili si energie

81.02

3.642.000

2.642.000

1.275.742

Energie termica

81.02.06

3.642.000

2.642.000

1.275.742

Transporturi

84.02

104.840.000

86.340.000

19.559.832

Transport rutier

84.02.03

104.840.000

86.340.000

19.559.832

Transport in comun

84.02.03.02

30.000.000

25.000.000

2.181.589

Străzi

84.02.03.03

74.840.000

61.340.000

17.378.243

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT J

96.02

144.711.000

122.197.000

252.949.353

Excedent

98.02

0

0

252.949.353

Deficit

99.02

144.711.000

122.197.000

■0

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30.09.2016


TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

101.872.052

85.191.082

67.087.555

TOTAL VENITURI

101.872.052

85.191.082

67.087.555

I. VENITURI CURENTE

74.394.227

61.060.257

50.213.356

C. VENITURI NEFISCALE

74.394.227

61.060.257

50.213.356

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

11.343 297

10.370.297

7.375.318

Venituri din proprietate

30.10

11.343.297

10.370.297

7.375.318

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

11.249.473

10.297.473

7.375.318

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

11.249.473

10.297.473

7.375.318

Alte venituri din proprietate

30.10.50

93.824

72.824

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

63.050.930

50.689.960

42.838.038

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

62.230.606

49.968.636

42.416.643

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

512.663

446.663

187.712

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

759.508

350.508

224.041

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

11.807.824

9.553.854

6.784.168

Venituri din valorif icarea produselor obținute din activitatea proprie

33.10.16

4.931.380

4.146.380

3.486.802

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie

33.10.17

608.000

480.000

486.908

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

37.462.000

29.606.000

26.136.534

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.30

3.000.000

3.000.000

2.486.281

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.31

900.000

805.000

754.017

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

2.249.231

1.580.231

1.870.180

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

32.000

24.000

23.469

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

32.000

24.000

23.469

Diverse venituri

36.10

350.356

348.356

272.272

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.10.32

0

0

12.891

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente

36.10.32.03

0

0

12.891

Alte v enituri

36.10.50

350.356

348.356

259.381

Transf eruri v oluntare, altele decât subv entiile

37.10

437.968

348.968

125.654

Donații si sponsorizări

37.10.01

437.968

348.968

125.654

Varsaminte din secțiunea de f unctionare pentru f inantarea secțiunii

37.10.03

-870.000

-870.000

-240.063

Varsaminte din secțiunea de f unctionare

37.10.04

870.000

870.000

240.063

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

563.872

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

178.388

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru ef ectuarea de

40.10.15

0

0

178.388

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40.10.15.01

0

0

148.388

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40.10.15.02

0

0

30.000

41.10

0

0

385.484

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

41.10.06

0

0

385.484

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

27.477.825

24.130.825

16.310.327

Subvenții de la alte administrații

43.10

27.477.825

24.130.825

16.310.327

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.875.825

8.828.825

5.238.237

Subvenții de la bugetele locale pentru f inantarea cheltuielilor curente

43.10.10

11.500.000

10.000.000

8.756.400

Subvenții de la bugetul local pentru f inantarea cheltuielilor de capital

43.10.14

5.012.000

4.312.000

2.029.690

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dev oltare

43.10.19

1.090.000

990.000

286.000

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

94.900.052

79.019.082

64.501.802

TOTAL VENITURI

94.900.052

79.019 082

64.501.802

I. VENITURI CURENTE

73.524.227

60.190.257

49.973.293

C. VENITURI NEFISCALE

73.524.227

60.190.257

49.973.293

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

11.343.297

10.370.297

7.375.318

Venituri din proprietate

30.10

11.343.297

10.370.297

7.375.318

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

11.249.473

10.297.473

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

11.249.473

10.297.473

Alte venituri din proprietate

30.10.50

93.824

72.8^4

*

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

62.180.930

49.819.^60

Venituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33.10

62.230.606

49.968.636


I

V O'Taxe si alte v enituri in inv atamant

33.10.05

512.663

446.663

187.712

Venituri din prestări de serv icii

33.10.08

759.508

350.508

224.041

Contribuția elev ilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

11.807.824

9.553.854

6.784.168

Venituri din v alorif icarea produselor obținute din activ itatea proprie

33.10.16

4.931.380

4.146.380

3.486.802

Venituri din organizarea de cursuri de calif icare si conv ersie

33.10.17

608.000

480.000

486.908

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

37.462.000

29.606.000

26.136.534

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.30

3.000.000

3 000.000

2.486.281

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.31

900.000

805.000

754.017

Alte v enituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33.10.50

2.249 231

1.580.231

1.870.180

Amenzi, penalitati si confiscări

35.10

32.000

24.000

23.469

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

32.000

24.000

23.469

Div erse v enituri

36.10

350.356

348.356

272.272

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti

36.10.32

0

0

12.891

Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente

36.10.32.03

0

0

12.891

Alte venituri

36.10.50

350 356

348.356

259.381

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-432.032

-521.032

-114.409

Donații si sponsorizări

37.10.01

437.968

348.968

125.654

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii

37.10.03

-870.000

-870.000

-240.063

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

533.872

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

148.388

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru ef ectuarea de

40.10.15

0

0

148.388

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40.10.15.01

0

0

148.388

41.10

0

0

385.484

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

41.10.06

0

0

385.484

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

21.375.825

18.828.825

13.994.637

Subvenții de la alte administrații

43.10

21.375.825

18.828.825

13.994.637

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.875.825

8.828.825

5.238.237

Subvenții de la bugetele locale pentru f inantarea cheltuielilor curente

43.10.10

11.500.000

10.000.000

8.756.400

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

6.972.000

6.172.000

2.585.753

TOTAL VENITURI

6.972.000

6.172.000

2.585.753

1. VENITURI CURENTE

870.000

870.000

240.063

C. VENITURI NEFISCALE

870.000

870.000

240.063

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

870.000

870.000

240.063

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

870.000

870.000

240.063

Varsaminte din secțiunea de f unctionare

37.10.04

870.000

870.000

240.063

II VENITURI DIN CAPITAL

0

0

30.000

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

40.10

0

0

30.000

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de

40.10.15

0

0

30.000

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40.10.15.02

0

0

30.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.102.000

5.302.000

2.315.690

Subvenții de la alte administrații

43.10

5.302.000

2.315.690

Subvenții de la bugetul local pentru f inantarea cheltuielilor de capital

43.10.14

X^312.000

2.029.690

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de devoltare

43.10.19

Z O 1.090 000

990.000

286.000

r\\

CONTUL DE EXECUȚIE - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 30.09.2016

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Credite bugetare

Plăti ef ectuate

Anuale aprobate la f inele perioadei de raportare

Trimestriale cumulate

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

121.666.000

104.994.030

58.221.161

TOTAL CHELTUIELI

121.666.000

104.994.030

58.221.161

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8 119.000

6.835.000

4.068.827

Alte servicii publice generale

54.10

8.119.000

6.835.000

4.068.827

Alte servicii publice generale

54.10.50

8.119.000

6.835.000

4.068.827

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

92.347.000

77.747.030

51.002.377

Invatamant

65.10

17.429.000

14.638.030

7.536.884

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

8.965.000

7.217.000

4.842.471

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

8.965.000

7.217.000

4.842.471

Invatamant secundar

65.10.04

3.880.000

3.586.030

721.255

Invatamant secundar inf erior

65.10.04.01

571.000

509.000

37.508

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

3.309.000

3.077.030

683.747

Invatamant postliceal

65.10.05

1.070.000

904.000

571.115

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

3.514.000

2.931.000

1.402.043

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

3.514.000

2.931.000

1.402.043

Sanatate

66.10

63.336.000

52.716.000

38.248.649

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

63.336.000

52.716.000

38.248.649

Spitale generale

66.10.06.01

63.336.000

52.716.000

38.248.649

Cultura, recreere si religie

67.10

3.046.000

2.495.000

998.029

Servicii culturale

67.10.03

915.000

699.000

259.925

Case de cultura

67.10.03.06

915.000

699.000

259.925

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

2.131.000

1.796.000

738.104

Asigurări si asistenta sociala

68.10

8.536.000

7.898.000

4.218.815

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

8.536.000

7.898.000

4.218.815

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

8.536.000

7.898.000

4.218.815

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.10

21.200.000

20.412.000

3.149.957

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

21.200.000

20.412.000

3.149.957

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

21.200.000

20.412.000

3.149.957

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

19.793.948

19.802.948

8.866.394

Excedent

98.10

0

0

8.866.394

Deficit

99.10

19.793.948

19.802.948

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

102.972.000

87.100.030

55.807.361

TOTAL CHELTUIELI

102.972.000

87.100.030

55.807.361

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.119.000

6.835.000

4.068.827

Alte servicii publice generale

54.10

8.119.000

6.835.000

4.068.827

Alte servicii publice generale

54.10.50

8.119.000

6.835.000

4.068.827

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

85.936.000

72.136.030

48.806.628

Invatamant

65.10

17.120.000

14.329.030

7.484.917

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

8.965.000

7.217.000

4.842.471

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

8 965.000

7.217.000

4.842.471

Invatamant secundar

65.10.04

3.627.000

3.333.030

669.288

Invatamant secundar inf erior

65.10.04.01

525.000

463.000

15.496

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

3.102.000

2.870.030

653.792

Invatamant postliceal

65.10.05

1.014.000

848.000

571.115

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

3.514.000

2.931.000

1.402.043

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

3.514.000

2.931.000

1.402.043

Sanatate

66.10

58.324.000

48.404.000

36.341.814

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi /

                 i      / rjiffixnv \      1

66.10.06

58.324.000

48.404.000

36.341.814

Spitale generale                                                     ]<

66.10.06.01

58.324.000

48.404.000

36.341.814

Cultura, recreere si religie

67.10

2.631.000

2.180.000

835.213

Servicii culturale

67.10.03

900.000

684.000

259.925

Case de cultura

67 10.03.06

900.000

684.000

259.925

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.731.000

1.496.000

575.288

Asigurări si asistenta sociala

68.10

7.861.000

7.223.000

4.144.684

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

7.861.000

7.223.000

4.144.684

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

7.861.000

7.223.000

4.144.684

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.10

8.917.000

8.129.000

2.931.906

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

8.917.000

8.129.000

2.931.906

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

8.917.000

8.129.000

2.931.906

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

19.793.948

19.802.948

8.866.394

Excedent

98.10

0

0

8.866.394

Deficit

99.10

19.793.948

19.802.948

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

18.694.000

17.894.000

2.413.800

TOTAL CHELTUIELI

18.694.000

17.894.000

2.413.800

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

6.411.000

5.611.000

2.195.749

Invatamant

65.10

309.000

309.000

51.967

Invatamant preșcolar si primar

65.10.03

0

0

0

Invatamant preșcolar

65.10.03.01

0

0

0

Invatamant secundar

65.10.04

253.000

253.000

51.967

Invatamant secundar inf erior

65.10.04.01

46.000

46.000

22.012

Invatamant secundar superior

65.10.04.02

207.000

207.000

29.955

Invatamant postliceal

65.10.05

56.000

56.000

0

Servicii auxiliare pentru educație

65.10.11

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

Sanatate

66.10

5.012.000

4.312.000

1.906.835

Serv icii medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

5.012.000

4.312.000

1.906.835

Spitale generale

66.10.06.01

5.012.000

4.312.000

1.906.835

Cultura, recreere si religie

67.10

415.000

315.000

162.816

Servicii culturale

67.10.03

15.000

15.000

0

Case de cultura

67.10.03.06

15.000

15.000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

400.000

300.000

162.816

Asigurări si asistenta sociala

68.10

675.000

675.000

74.131

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

675.000

675.000

74.131

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

675.000

675.000

74.131

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.10

12.283.000

12.283.000

218.051

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

12.283.000

12.283.000

218.051

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

12.283.000

12.283.000

218.051

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

.9 793,948

19.802.948

8.866.394

Excedent

98.1Q<

.

x 7 5

0

8.866.394

Deficit

99.10

19 793 948

19.802.948

0