Hotărârea nr. 606/2016

Hotărârea 606/2016 - Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

de aprobare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, conform O.G nr. 82/2001 aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002 și H.G. nr. 1470/2002 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Mihaiu Ligia, Pop Ioan, Popa Emil Irimie, Tarcea Dan Ștefan;

Analizând Referatul nr. 421082 din 13.12.2013 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională;

Văzând dispozițiile O.G nr. 82/2001, Legii nr. 125/2002, H.G. nr. 1470/2002 și ale Legii nr. 350/2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, art. 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de Ia bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr.606 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ROMÂNIA                                              Anexă la Hotărârea nr.606/2013

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Capitolul I - Dispoziții generale

SCOP ȘI DEFINIȚII:

 • 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Reglementările legale în vigoare pe baza căruia a fost elaborat acest regulament sunt:

 • - O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002;

 • - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a)     cultele recunoscute - persoane juridice de utilitate publică publică care se organizează și funcționează în baza prevederilor constituționale și ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

 • b)     unitate de cult - se înființează și se organizează de către culte, în mod autonom, potrivit propriilor statute, regulamente și coduri canonice, conform art. 14 din Legea nr. 489/2006.

 • c)      lăcaș de cult - imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deservește acestui scop, respectiv: biserică, templu, casă de rugăciune, moschee, geamie, sinagoga, casă de adunare, capelă,


ansamblu monahal, clopotniță, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie și alte asimilate acestora;

 • d) sprijin financiar - sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condițiile legii.

DOMENIUL DE APLICARE:

 • 3. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, în conformitate cu prioritățile stabilite prin Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

 • 4. Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:

 • a.      întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;

 • b.     Construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;

 • c.     Conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparțind cultelor religioase;

 • d.     Desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

 • e.     Amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;

 • f.      Construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

 • g.     Construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

 • h.     Construirii și reparării sediilor unităților de învățământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

PREVEDERI BUGETARE:

 • 5. Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

Capitolul II - Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca

 • 6. Procedura de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult recunoscute din România se desfășoară în următoarele etape:

 • a) publicarea anunțului de participare;

 • b) înregistrarea documentației de solicitare a sprijinului financiar; ulterior desfășurării procedurii anuale de selecție, se poate acorda sprijin financiar doar în cazul apariției unor proiecte de interes local de importanță majoră sau a unor situații de urgență și în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • c) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară a solicitantului;

 • d) evaluarea si selecția cererilor;

 • e) comunicarea rezultatelor.

 • 7. Documentația va fi întocmită în limba română.

 • 8. Suma solicitată va fi exprimată exclusiv în lei.

 • 9. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca se acordă pe baza următoarelor documente:

 • a. cerere-tip - anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România);

 • b. devizul de lucrări, la prețuri actualizate și potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs;

 • c. copie de pe autorizația de construire pentru reparații capitale și construcții, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d. în cazul solicitărilor privind asistență socială, se va depune proiectul acțiunii respective, inclusiv devizul aferent; documentația va fi înaintată Direcției de Asistență Socială și Medicală, Serviciul Protecție Socială, cu respectarea legislației în vigoare;

 • e. copie a certificatului de înregistrare fiscală;

 • f. adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unității de cult solicitante;

 • g. documente care să ateste dreptul de a desfășura activități medicale sau sociale, după caz;

 • h. declarația pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii, conform formularului tip - anexa 2;

 • i. acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale și de învățământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

 • j. certificate fiscale care să ateste că solicitantul nu are datorii la bugetul de stat și local, în anul fiscal anterior depunerii cererii de sprijin financiar.

 • k. în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național;

 • l. în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

 • m. pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoțită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

 • n. copia autorizației din partea instituției de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrări, în cazul lăcașurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;

 • o. fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.

 • 10. Documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate. O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor.

Capitolul III - Condiții de eligibilitate

 • 11. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecție:

 • a) proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a solicitantului sprijinului financiar

prin:

 • -  precizarea proiectelor desfășurate în anul calendaristic anterior și gradul de realizare a acestora;

 • -   indicarea surselor de finanțare ale proiectului.

 • 12. Nu sunt selectate programele și proiectele aflate în una din următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă;

 • b) solicitanții au conturile bancare blocate;

 • c)  solicitanții nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local.

Capitolul IV - Evaluarea și selecția cererilor de sprijin financiar

 • 13. Evaluarea și selecția cererilor de sprijin financiar se face de către Comisia pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societate civilă din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Din partea Direcției de Comunicare, relații publice și turism vor fi numite două persoane, prin dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca, cu drept de vot în cadrul procedurii de evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar.

Capitolul V - Acordarea sprijinului financiar

 • 14. Acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, se face în limita sumelor prevăzute anual în bugetul local cu această destinație, prin hotărâre a Consiliului local, cu încheierea unui protocol de finanțare între autoritatea publică locală și unitatea de cult beneficiară.

 • 15. Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii prin care a fost alocat sprijinul financiar de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 16. Comunicarea rezultatului selecției se face în mod public, pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, www.primariaclujnapoca.ro și prin corespondență scrisă, trimisă prin poștă cu confirmare de primire.

Capitolul VI - Controlul modului de utilizare a sprijinului financiar acordat unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 • 17. Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult recunoscute din România se supune controlului compartimentului de specialitate din Primăria municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Audit public intern, potrivit legii. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra utilizării fondurilor publice de către unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 • 18. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către beneficiarul sprijinului financiar alocat atrage după sine sistarea finanțării și recuperarea sumelor utilizate necorespunzător.

 • 19. La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat de la bugetul local al municipiului Cluj Napoca se vor avea în vedere următoarele;

 • a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar;

 • b) nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;

 • c) documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;

 • d) facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

 • e) chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

 • f) chitanțele de mână prin care se atestă anumite plăți - pentru pictură și procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele și prenumele vânzătorului, în clar, precum și seria și numărul actului de identitate al acestuia. Chitanțele vor fi certificate de un împuternicit al primarului municipiului Cluj Napoca;

 • g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

 • h) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la Iit. d);

 • i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. în cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

 • j) situația de lucrări, acolo unde este cazul;

 • k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la cap. I art. 4 din regulament, solicitantul va depune alături de documentele justificative și un raport de justificare a utilizării sprijinului primit

 • 20. Nu se admit la justificare facturi plătite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii precedenți acordării sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea acestuia.

 • 21. Sumele alocate ca sprijin financiar, conform prevederilor cap. I art. 4 din regulament, vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, cu informarea unității centrale de cult.

 • 22. Pentru acordarea tranșei a doua și a următoarelor tranșe este obligatorie justificarea sumei primite anterior.

Capitolul VII - Dispoziții finale

 • 23. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție se va transmite de către solicitanți sub formă de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7.

 • 24. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

 • 25. Prevederile regulamentului vor fi aplicate oricăror forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, acordate începând cu anul 2014.

 • 26. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul regulament:

 • a) Anexa 1 - formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute în România-,

 • b) Anexa 2 - declarație pe proprie răspundere a reprezentantului unității de cult.

 • c) Anexa 3 - raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • d) Anexa 4 - protocol de finanțare.

ROMÂNIA

ANEXA 1


JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN FINANCIAR

de la Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

 • 1. Unitatea de cult solicitantă

 • 2. Cultul/Eparhia

 • 3. Adresa completă a unității de cult solicitante:

localitatea.........................str.................................................... nr........... județul.............................

codul poștal.............., tel............................... fax.................., e-mail

Adeverința de funcționare nr.......................................... din data de ........................ eliberată

de.......................................................................

 • 4.  Număr de enoriași

 • 5.  Structura de conducere a unității de cult:

Numele..............................Prenumele........................... profesia............................ funcția

locul de muncă

Codul fiscal nr........................din data de.........................emis de......................................

 • 6.    Numărul contului bancar ................................. deschis     la banca

.....................................................sucursala/filiala/agenția

 • 7.    Numele persoanelor cu drept de semnătură..............................................................

 • 8.      Experiența anterioară:

DA (precizați proiectul desfășurat în anul calendaristic anterior) .......................................................

NU.

 • 9. Date tehnice privind proiectul pentru care se solicită sprijinul financiar.................

Titlul de proiect...............................................................................................................................

 • 10. Oportunitatea proiectului în raport cu prioritățile comunității:..................................................

 • 11. Beneficiari:.................................................................................................................................

 • 12. Grupul-țintă:................................număr de persoane................................................................

 • 13. Durata în timp:...................................................

 • 14. Descrierea proiectului.........................................................................................................

 • 15.  Date privind coordonatorul programului/proiectului: Numele...........................................

prenumele.................................., profesia............................. funcția......................................, locul de

muncă................................................................................................

 • 16. Precizați dacă dispuneți și de alte surse de finanțare pentru proiectul prezentat.:

DA (dacă da, menționați numele organizației și valoarea sprijinului financiar)....................................

NU.

18. Sprijinul financiar solicitat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca este de: lei.

Semnătură și ștampila solicitantului

Data


Reprezentantul legal

ANEXE:

 • •   Declarație pe propria răspundere

 • •   Avizul unității de cult centrale

 • •   Autorizația de construcție (dacă este cazul)

 • •   Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)

 • •   Devizul lucrărilor rămase de executat

 • •   Autorizația Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)

 • •   Copie atestat pentru activități sociale (dacă este cazul)

 • •  Adeverință IBAN

 • •  Copie CIF

 • •   Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale sau de învățământ teologic

 • •   Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor.

ROMÂNIA                                             ANEXA 2

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul,......................................................., domiciliat în localitatea.............................,

str............................nr....., bl........... ap........Județul....................... cod poștal..................., posesor al

actului de identitate......seria..........nr................cod numeric personal............................................, în

calitate de reprezentant legal al unității de cult...................................................................................,

cunoscând prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2002, H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 și prevederile din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe proprie răspundere, următoarele:

 • a) datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realității;

 • b) unitatea de cult nu are datorii și obligații neachitate la scadență către persoane juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

 • c) unitatea de cult pe care o reprezint nu are datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fonduri speciale;

 • d) mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat unității de cult...........................................să-l

utilizez în scopul pentru care a fost solicitat și să-l justific integral, în condițiile legii;

 • e) documentele depuse în scopul justificării sumelor alocate unității de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții publice;

 • f) certificatul de înregistrare fiscală și contul bancar aparțin unității de cult care a solicitat sprijinul financiar.

Reprezentantul unității de cult solicitante,

Semnătura,                                       Vizat,

Ștampila                        Consilier economic eparhial/centru de cult,

Data,

ROMÂNIA

ANEXA 3


JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

RAPORT DE JUSTIFICARE

PENTRU SUMELE PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR de Ia bugetul local al municipiului Cluj-Napoca

 • I. DATE GENERALE

1. Datele de identificare ale unității de cult:

Unitatea centrală de cult

Hramul

Denumirea unității de cult

Localitatea

Adresa unității de cult

Județul

Cod Fiscal

2. Datele de identificare ale reprezentantului:

Numele reprezentantului:

Date personale (CNP):

Telefon:

II. JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE

1. Suma primită în anul în curs

1

Suma primită

2

Valoarea devizului din dosarul de cerere

3

Scopul pentru care a fost solicitată suma

 • 2. Scurtă descriere a lucrărilor efectuate

Construcție, reparații curente sau capitale, lucrări de pictură, asistență socială etc.

Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe banii primiți de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca (inclusiv achiziționarea de materiale de construcții):

 • 3. Finanțări primite de Ia bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unitatea de cult, în perioada.............(ultimii trei ani anteriori cererii de acordare a sprijinului

financiar)

Nr. crt.

Anul

Suma (lei)

1.

2.

3.

4.

 • 4. Finanțări primite pentru unitatea de cult de la alte autorități publice, altele decât Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca (inclusiv fonduri europene), în perioada.............(ultimii

trei ani anteriori cererii de acordare a sprijinului financiar)

Nr. crt.

Anul

Instituția

Suma (lei)

1.

2.

3.

4.

Declar pe propria răspundere că facturile și chitanțele prezentate spre justificare în dosarul prezentat nu au fost folosite la alte instituții ale statului pentru justificarea unor sume primite.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

SEMNĂTURĂ


AVIZAT UNITATEA CENTRALĂ DE CULT

Anexă nr. 4

PROTOCOL de FINANȚARE

nr.......din data de...........

Cap. I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l. - Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat prin primar, domnul Emil BOC, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, județul Cluj, cod fiscal 4305857, cont RO 06 TREZ 21624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, denumit în continuare instituția finanțatoare,

......... - Cultul religios................................................................... cu sediul în localitatea ..............................,str.............................,nr........, județul............................,

având Statutul de organizare și funcționare recunoscut prin H.G. nr..../......., publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.... din .........., numit în continuare Cultul

recunoscut/unitatea centrală de cult pentru unitatea de cult_________

în temeiul:

 • -   O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002;

 • -  H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 • -  Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local

al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România aprobat prin HCL nr._____/2013,

au încheiat, de comun acord, prezentul protocol.

Cap. II - OBIECTUL

Art. 2. - Obiectul protocolului îl constituie stabilirea cadrului general și condițiile în care unitatea finanțatoare alocă sprijin financiar unității de cult pe baza dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, modificată și completată și a normelor metodologice pentru aplicare ale acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare si HCL nr....../.............

- Sprijinul financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca este în valoare de...............fiind alocat pentru..........................................................

conform HCL nr......./.........

Cap. III DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 3. - Cultul recunoscut, prin unitățile sale locale și centrale de cult, poate beneficia de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, în condițiile legii.

Art. 4. - în cadrul procesului de alocare a sprijinului financiar de la bugetul municipiului Cluj-Napoca către unitățile de cult componente, cultul recunoscut are următoarele drepturi și responsabilități:

 • a) de a verifica și aviza, prin centrele eparhiale sau, după caz, structuri locale similare, documentația prin care unitatea de cult din subordine solicită unității finanțatoare sprijin financiar în baza Ordonanței Guvernului nr, 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, modificată și completată și a normelor de aplicare ale acesteia;

 • b) de a urmări corectitudinea și respectarea termenelor pentru justificarea sumelor primite ca sprijin financiar, în conformitate cu O.G. nr. 82/2001, și destinația fondurilor alocate prin certificarea documentelor transmise unității finanțatoare;

 • c) are obligația să ia măsurile necesare direct sau prin centrele eparhiale, după caz, pentru ca unitățile de cult din subordine care au primit sprijin financiar de la unitatea finanțatoare și nu l-au justificat în termenul legal să restituie la bugetul local suma nejustificată.

Art. 5. - Cultul recunoscut va coopera și va sprijini reprezentanții unității finanțatoare în activitatea de verificare pe teren a obiectivelor pentru care se solicită sau a fost acordat sprijin financiar.

Art. 6. - în situația în care unitatea finanțatoare nu poate vira fondurile financiare direct unității de cult solicitante, ci le transmite prin intermediul cultului recunoscut sau centrului eparhial, după caz, acesta din urmă are obligația de a transmite întreaga sumă alocată de către unitatea finanțatoare unității beneficiare în cel mult cinci zile lucrătoare.

Art. 7. - Părțile pot stabili, de comun acord, un calendar al întâlnirilor cu reprezentanții cultului recunoscut sau centrelor eparhiale, după caz, în vederea justificării integrale a sumelor primite.

Art. 8. - Unitatea finanțatoare are dreptul de a nu mai aloca timp de trei ani sprijin financiar pentru unitățile de cult care nu justifică fondurile alocate, iar timp de un an unităților de cult care le-au justificat cu întârziere.

Art. 9. - Unitatea finanțatoare are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantul său, la recepția lucrărilor de construire sau reparare a bisericilor realizate și cu sprijinul său.

Art. 10. - Unitatea finanțatoare are dreptul de a solicita periodic cultului recunoscut situația privind folosirea și justificarea fondurilor alocate unităților din subordinea sa.

Art. 11. - Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult recunoscute din România se supune controlului compartimentului de specialitate din Primăria municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Audit public intern, potrivit legii. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra utilizării fondurilor publice de către unitățile de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Art. 12 Unitatea finanțatoare are obligația să sesizeze organelor de control, în cazul existenței unor indicii temeinice privind folosirea ilegală a fondurilor alocate unităților de cult.

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, CULTUL RELIGIOS/Unitatea de cult