Hotărârea nr. 604/2016

Hotărârea 604/2016 - Însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Azuga f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

de aprobare a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Borza Ioana Sanda, Chifor Lazar Ovidiu, Gerdd Imre, Pop Ioan și Turdean Ovidiu Laurean;

Analizând Referatul nr. 421084 din 13.12.2013 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională;

Văzând dispozițiile Legii nr. 95/2006 și ale Legii nr. 350/2005;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații

publice și turism, Direcția Tehnică și Direcția Economică.1 municipiului, Roșea


Nr. 604 din 30 decembrie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ROMÂNIA                                                 Anexă la Hotărârea nr.604/2013

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Regulament privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

SCOP ȘI DEFINIȚII

 • 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii de alocare a unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. în înțelesul prezentului regulament, următorii termenii se definesc astfel:

 • a) Asistența de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societății în vederea protejării și promovării sănătății populației. Asistența de sănătate publică se realizează prin ansamblul măsurilor politico-legislative, al programelor și strategiilor adresate determinanților stării de sănătate, precum și prin organizarea instituțiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.

 • b) Scopul asistenței de sănătate publică îl constituie promovarea sănătății, prevenirea îmbolnăvirilor și îmbunătățirea calității vieții.

 • c) Strategia sistemului sănătății publice urmărește asigurarea sănătății populației în cadrul unor comunități sănătoase.

 • d) Asistența de sănătate publică este o componentă a sistemului de sănătate publică.

 • e) Ministerul Sănătății Publice reprezintă autoritatea centrală în domeniul sănătății publice.

 • f) Asistența de sănătate publică este coordonată de către Ministerul Sănătății Publice și se realizează prin toate tipurile de unități sanitare de stat sau private, constituite și organizate conform legii.

 • g) Responsabilitatea pentru asigurarea sănătății publice revine Ministerului Sănătății Publice, autorităților de sănătate publică teritoriale, autorităților de sănătate publică din cadrul ministerelor șjJ ‘ iilor cu rețea sanitară proprie, precum și autorităților din administrația publică locală.


 • h) Asistența de sănătate publică este garantată de stat și finanțată de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau din alte surse, după caz, potrivit legii.

DOMENIUL DE APLICARE

 • 3. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și în acord cu Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

 • 4. Sprijinul financiar de la bugetul local se poate acorda pe următoarele domenii:

 • a) finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere și modernizare, dotări cu echipamente medicale ale unităților sanitare publice de interes județean sau local și ale unităților sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație în bugetele locale.

 • b) cheltuieli de funcționare și întreținere a mijloacelor de intervenție a echipajelor de prim ajutor calificat care funcționează în sistemul SMURD, în structura serviciilor publice voluntare pentru situații de urgență, cu excepția cheltuielilor de personal paramedical care deservește aceste echipaje. Aceste cheltuieli pot fi cofinanțate din bugetul local, în baza unor protocoale de colaborare încheiate între spitalul în structura căruia se află respectiva unitate de primire a urgențelor care coordonează activitatea medicală din cadrul SMURD, Primăria municipiului Cluj-Napoca și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Cluj.

 • c) desfășurarea unor proiecte locale de sănătate publică, cu respectarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

 • 5. Nu pot face obiectul sprijinului financiar de la bugetul local arieratele unităților medicale. PRINCIPII DE ATRIBUIRE

 • 6. Principiile care stau la baza acordării sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

 • a. Eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare;

 • b. Transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • c. Tratament egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice aplicant să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • d. Excluderea cumulului, în sensul că solicitantul (unitatea medicală sau instituția de învățământ superior, in cazul proiectelor de sanatate publica) nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare, în decursul aceluiași an, pentru aceeași destinație a alocării;

 • e. Cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de minimum 10% din valoarea totală a finanțării din alte surse de finanțare;

 • f. Anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local;

 • 7. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unei lucrări de construcție sau reparație, achiziție de aparatură medicală sau proiect, în baza unui contract încheiat între părți.

 • 8. Pentru același domeniu, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă în decursul aceluiași an.

 • 9. în cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă pentru domenii diferite de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate anual pe domeniul sănătății, din bugetul autorității finanțatoare respective.

 • 10. Anual, autoritatea finanțatoare va stabili prioritățile de finanțare din domeniul sănătății publice, în acord cu Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

PREVEDERI BUGETARE

 • 11. Programele și proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în limita creditelor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, stabilite potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

CAPITOLUL II - PROCEDURA DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • 12. Procedura de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară în următoarele etape:

 • a) publicarea anunțului de participare, conform Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională;

 • b) înregistrarea documentației de solicitare a sprijinului financiar se va face în termen de 45 de zile de la data publicării anunțului de participare; ulterior desfășurării procedurii anuale de selecție, se poate acorda sprijin financiar doar în cazul apariției unor proiecte de interes local de importanță majoră sau a unor situații de urgență și în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • c) verificarea eligibilității și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară a solicitantului;

 • d) evaluarea și selecția cererilor;

 • e) comunicarea rezultatelor.

 • 13. Documentația va fi întocmită în limba română.

 • 14. Suma solicitată va fi exprimată exclusiv în lei.

 • 15. Sprijinul financiar alocat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca se acordă pe baza următoarelor documente:

 • a. cerere-tip - anexa 1 (formular de solicitare de sprijin financiar de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • b. devizul tehnic estimativ pentru lucrările de reparații, consolidare, extindere, modernizare, construcție și achiziție de echipamente medicale, la prețuri actualizate, potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoare adăugată, datat pe anul depunerii cererii;

 • d. copie a certificatului de înregistrare fiscală;

 • e. adeverință certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al instituției medicale solicitante;

 • f. declarația pe propria răspundere a solicitantului, conform formularului tip - anexa 2;

CAPITOLUL III - CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

 • 16. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii:

 • a) proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a solicitantului sprijinului financiar prin: precizarea proiectelor desfășurate în ultimii trei ani și gradul de realizare a acestora;

- indicarea surselor de finanțare a proiectului.

 • 17. Nu sunt selecționate solicitările aflate în una din următoarele situații:

 • a) documentația prezentată este incompletă;

 • b)    solicitanții au conturile bancare blocate;

 • c)    solicitanții au prezentat declarații inexacte la participarea anterioară;

 • d)    solicitanții nu au decontat, din motive imputabile lor, sumele alocate de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

CAPITOLUL IV - EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE SPRIJIN FINANCIAR

 • 18. Evaluarea și selecționarea cererilor de sprijin financiar se va face de către Comisia pentru sănătate, muncă, protecție socială, tineret și sport din cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Din partea Direcției de Comunicare, relații publice și turism, vor fi numite două persoane prin dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca, cu drept de vot în cadrul procedurii de evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar.

 • 19. Rezultatul final al evaluării și selecției cererilor de sprijin financiar vor fi comunicate Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, care va redacta referatul și proiectul de hotărâre pentru ședința Consiliului local.

CAPITOLUL V - ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

 • 20. Alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare se face în limita sumelor prevăzute în bugetul local cu această destinație, prin hotărâre a Consiliului local, în baza unui contract de finanțare încheiat între părți autoritatea finanțatoare și beneficiar.

 • 21. Contractul de finanțare nerambursabilă se încheie în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca prin care a fost alocat sprijinul financiar.

 • 22. Comunicarea rezultatului selecției se va face în mod public pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca: www.primariaclujnapoca.ro și prin corespondență scrisă, trimisă prin poștă cu confirmare de primire.

CAPITOLUL VI - CONTROLUL MODULUI DE UTILIZARE A SPRIJINULUI FINANCIAR ACORDAT DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PENTRU ASIGURAREA ASISTENȚEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

 • 23. Modul de utilizare a sprijinului financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se supune controlului compartimentului de specialitate din Primăria municipiului Cluj-Napoca, Biroul de Audit public intern, potrivit legii. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra utilizării fondurilor publice de către instituțiile medicale beneficiare ale acestor alocări.

 • 24. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de către beneficiarul sumelor alocate atrage după sine sistarea finanțării și recuperarea sumelor utilizate necorespunzător.

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE

 • 25. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție se va transmite de către solicitanți sub formă de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 5-7.

 • 26. Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

 • 27. Prevederile regulamentului vor fi aplicate oricăror forme de sprijin financiar pentru instituțiile medicale care vor depune proiecte locale în domeniul sănătății publice, începând cu anul 2014.

 • 28. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:

 • a) Anexa 1 - formular de solicitare de finanțare de la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca pentru instituțiile medicale sau de învățământ superior care depun proiecte locale în domeniul sănătății publice;

 • b) Anexa 2 - declarație pe proprie răspundere.

ROMÂNIA

ANEXA 1


JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

FORMULAR DE SOLICITARE DE SPRIJIN FINANCIAR

de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • 1. Instituția medicală/de învățământ superior....................................................................................

...........................................................................localitatea.........................str...................................nr....., județul............................ codul poștal.............., tel....................................., fax........................................

e-mail...................................................

 • 2. Adeverința de funcționare nr.............din data de..................., eliberată de...............................

 • 3. Structura de conducere a instituției medicale:

Numele..............................prenumele...........................profesia............................funcția.......................,

locul de muncă......................................

 • 4. Codul fiscal nr........................din data de.........................emis de......................................

 • 5. Numărul contului bancar...............................deschis la banca.............................................................

sucursala/filiala/agenția........................................

 • 6. Numele persoanelor cu drept de semnătură:..............................................................................

 • 7. Experiența anterioară:

DA (precizați dacă ați mai beneficiat de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, în ultimii trei ani, valoarea și destinația acesteia).......................................................

NU

 • 8. Date tehnice privind proiectul pentru care se solicită sprijin financiar:

Titlul proiectului...............................................................................................................................

 • 9. Oportunitatea proiectului în raport cu prioritățile comunității:..................................................

 • 10. Beneficiari:.........................................................................................

 • 11. Grupul-țintă:................................număr de persoane..........................................

 • 12. Durata în timp:...................................................

 • 13. Descrierea proiectului.........................................................................................................

 • 14. Date privind coordonatorul programului/proiectului:

Numele .................................................... prenumele ......................................... profesia .......................

funcția...................................... locul de muncă........................................................................

 • 15. Precizați dacă dispuneți și de alte surse de finanțare pentru proiectul prezentat.:

DA (dacă da, menționați numele organizației și valoarea sprijinul financiar ).......................................

NU

 • 16. Sprijinul financiar solicitat de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca este de_________lei.

Solicitant

Data


Reprezentantul legal

ROMÂNIA

ANEXA 2


JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul........................................................... domiciliat în localitatea..............................

str............................ nr....., bl.........., ap.....județul......................., cod poștal.................... posesor al

actului de identitate ......seria..........nr................ cod numeric personal............................................, în

calitate de reprezentant legal al instituției medicale.................................... solicitant al sprijinului

financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind infracțiunea de fals în declarații, declar pe proprie răspundere, următoarele:

 • a) datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realității;

 • b) instituția pe care o reprezint nu este cu plățile/conturile bancare blocate;

 • c) mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat instituției medicale...........................................

să-1 utilizez în scopul pentru care a fost solicitat și să-l justific integral, în condițiile legii;

 • d) documentele depuse în scopul justificării sumelor alocate instituției medicale nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții publice;

 • e)  certificatul de înregistrare fiscală și contul bancar aparțin instituției medicale care a solicitat sprijinul financiar.

Semnătura,                                                                 Data,