Hotărârea nr. 603/2016

Hotărârea 603/2016 - Aprobarea procedurii de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de selecție a partenerilor privați în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020(POCU) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 439673/423/19.10.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea procedurii de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 -2020 (POCU), precum și mandatarea din partea deliberativului local a primarului municipiului Cluj-Napoca să semneze acordul de parteneriat cu partenerii ce vor fi selectați;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin.l lit.c), 39. alin. 1 și 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă procedura de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modelul Acordului de parteneriat, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă mandatarea viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, domnul Dan Tarcea,să semneze acordul de parteneriat care va fi încheiat cu partenerii ce urmează să fie selectați.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală, management proiecte și Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Nr. 603 din 26 octombrie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

ANEXAI la Hotărârea nr. 603/2016


MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTENERILOR PRIVAȚI

pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală, management proiecte și Direcția de Asistență Socială și Medicală, elaborează în conformitate cu prevederile legale și cu cele cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, prezenta procedură de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Cererea de propuneri nr. 3/2015 “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20 000 de locuitori”, Etapa I - Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) și pentru înființare GAL nou/adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.1/Sprijin pregătitor, în conformitate cu prevederile:

 • - O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

 • - H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

 • - OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Activitatea de selecție a partenerilor privați va avea la bază respectarea următoarelor principii: legalitatea, transparența, imparțialitatea, nediscriminarea, tratamentul egal, proporționalitatea, eficiența utilizării fondurilor, asumarea răspunderii, confidențialitatea.

Astfel, în vederea respectării principiului transparenței, Primăria municipiului Cluj-Napoca va publica pe site-ul propriu anunțul cu privire la intenția de selectare a partenerilor privați, iar Procedura de selecție va debuta prin publicarea unui anunț de selecție a partenerilor pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de termenul de depunere a candidaturilor și va trebui să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • •  data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere;

 • •   obiectivul specific al programului în care va fi depusă cererea


 • •   obiectivul general și scopul cererii de finanțare;

 • •   principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului;

 • •   activitățile în care va fi implicat partenerul/partenerii;

 • •   criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte).

Va fi constituită comisia de evaluare, iar rezultatul procedurii de selecție va fi materializat într-un raport semnat și datat de către toți membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele acesteia, asumat de către reprezentantul legal al instituției aplicante, care va conține cel puțin următoarele:

Referințe:

 • - procedura aplicată;

 • - numărul/data anunțului și a publicării acestuia.

Conținutul raportului:

Informații generale:

 • •   Legislația aplicabilă;

 • •   Calendarul procedurii de selecție.

Modul de desfășurare a procedurii de selecție:

 • •   Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul limită de depunere;

 • •   Informații privind toți ofertanții/candidații participanți la procedură;

 • •   Date privind procesul de evaluare a ofertanților, conform modalității interne stabilite pentru selecție.

Concluzii și semnături

Publicarea rezultatelor procedurii de selecție

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru viitorul proiect, precum și Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale POCU 2014-2020 și în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice POCU 2014-2020, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerințe și a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

1. Obiectivul specific al programului

“Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma), aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operatiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC.” (OS 5.1).

2. Obiectivul general al proiectului

Implementarea instrumentului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, în zonele urbane marginalizate (ZUMJ de la nivelul municipiului, prin stimularea implicării comunităților în dezvoltarea locală, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locală.

Abordarea participativă de tip DLRC vizează mobilizarea și implicarea comunităților dezavantajate și a actorilor locali în procesul de elaborare și de implementare a strategiilor locale integrate, favorabile incluziunii, în concordanță cu Strategia Europa 2020.

3. Scopul cererii de finanțare:

Obținerea sprijinului financiar împreună cu partenerii privați selectați pentru constituirea Grupului de acțiune Locală (GAL) la nivelul municipiului Cluj-Napoca și pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală.

4. Principalele activități ale proiectului în această etapă sunt următoarele:

Activități cadru

 • 1. Activitatea cadru I: înființarea noului GAL/ adaptarea GAL deja înființat conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020 (dacă este cazul)

 • 2. Activitatea cadru II: Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate (ZUM) reprezintă activitatea în interiorul căreia solicitantul are obligația de a derula orice tip de acțiune care are ca scop final delimitarea teritoriului vizat de SDL, precum si identificarea, diagnoza si declararea ZUM pentru care se dorește elaborarea SDL.

 • 3. Activitatea cadru III: Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL reprezintă activitatea din proiect în interiorul căreia solicitantul are obligația de a desfășura orice tip de acțiune care are ca rezultat final animarea, facilitarea, implicarea (exemplele sunt orientative, NU limitative) și intensificarea participării membrilor comunității la acțiuni de interes public la nivel local.

4. Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

Detaliile privind activitățile cadru și acțiunile aferente acestora, care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat, se găsesc în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice POCU 2014-2020.

5. Activitățile în care vor fi implicați partenerii:

Candidații vor realiza o notă justificativă (Ghidul Solicitantului - Condiții Generale) care va conține o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce privește utilizarea eficientă a fondurilor, precum și rolul partenerului în implementarea proiectului.

Activitățile sunt cele menționate în Ghidul Solicitantului - Condiții specifice, cât și activitățile orizontale privind managementul proiectului, achizițiile publice și măsurile specifice pentru informare și publicitate pentru proiect (Ghidul de finanțare poate fi descărcat de pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro).

6. Valoarea proiectului

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 50.000 euro. Detaliile privind Cofinanțarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice POCU 2014-2020.

 • 7. Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte)

Condiții generale de eligibilitate (Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020)

Partenerii naționali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) ce desfășoară activități relevante în cadrul proiectului și au în obiectul de activitate/statut și activitatea/activitățile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.

Partenerii nu trebuie să se afle în situațiile de excludere:

 • - NU este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență, conform Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;

- NU a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forța de res judicata;

 • - NU se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, și-a suspendat activitatea în ultimii doi ani dinaintea depunerii cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

 • - Reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea partenerilor NU au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanță, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

 • - NU se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situația în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

 • - reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea partenerilor NU au fost condamnați printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităților;

 • - partenerul/partenerii și/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora și persoanele care asigură conducerea /partenerului/partenerilor NU se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit în legislația națională și comunitară în vigoare;

 • - NU se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.

Capacitatea operațională

Fiecare partener are experiență în implementarea a minim un proiect cu finanțare nerambursabilă și/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului. Capacitatea operațională și condițiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

Condiții specifice

 • • Activitate relevantă, dovedită de fișa partenerului, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al instituției, în domeniul activităților proiectului, respectiv documentele din secțiunea - Depunerea Dosarului.

 • • Declarația pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului - Condiții Generale și Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice.

Depunerea dosarului

Dosarul va conține următoarele documente:

 • a) Scrisoare de intenție, conform model anexat;

 • b) Statutul organizației/actul constitutiv (copie conform cu originalul), prin care se face dovada eligibilității partenerului;

 • c)  Declarația pe propria răspundere (semnată și ștampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă să depună toate diligențele de a asigura resursele financiare și umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de implementare a acestuia;

 • d) O descriere a experienței relevante a participantului însoțită de documente care atestă că participantul are experiență relevantă - maxim cinci pagini;

 • e) CV-urile în format Europass în limba română ale experților cheie propuși de participant pentru proiect, însoțite de o declarație de disponibilitate a celor pentru care se atașează CV-urile de a lucra în implementarea proiectului. Dacă din motive obiective, aceste persoane nu vor putea lucra, mai târziu, în implementare, partenerul selectat va avea obligația de a le înlocui cu persoane care dețin o experiență/un nivel de pregătire profesională identică sau superioară;

 • f)  Descrierea activităților în care se poate implica în funcție de specificațiile și tipologia menționată în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice și detalierea expertizei, a resurselor umane și materiale pe care le poate pune la dispoziție;

 • g) Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, act constitutiv și/sau statut/ orice alt act de înființare a organizației în care sunt precizate tipurile de activități desfășurate (copie ștampilată și semnată de reprezentantul legal în original);

 • h) Fișa partenerului (original, semnată și ștampilată, conform modelului anexat);

 • i)  Raport de activitate privind activitățile și proiectele desfășurate pe parcursul ultimilor trei ani cu evidențierea activităților relevante și a grupului țintă pe domeniul aplicabil (de exemplu nr. de persoane informate și consiliate, nr. de beneficiari /tip de servicii oferite, nr. de persoane sprijinite în procesul de angajare pe piața muncii, nr. de persoane calificate etc.) pentru acest apel de selecție;

 • j)  Declarația pe propria răspundere privind capacitatea financiară (semnată de către reprezentantul legal și director economic/contabil) - partenerul va dovedi că are posibilitatea susținerii financiare a proiectului prin evidențierea în declarație a veniturilor totale din ultimii trei ani din care: venituri din activități curente, venituri din surse de finanțare nerambursabilă sau alte venituri;

 • k) Notă justificativă conținând elementele descrise mai sus.

Procedura de evaluare a partenerilor

Evaluarea partenerilor va fi făcută în funcție de domeniul de competență, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos. Punctajul maxim posibil obținut este de 100 puncte. Vor fi declarați admiși participanții care întrunesc un punctaj de peste 70.

Nr. Ort.

Criteriu

Punctaj

1

Experiența potențialilor parteneri în domeniul derulării de proiecte europene:

 • - ONG/furnizor de servicii/ entitate privată cu caracter economic cu activitate relevantă în activitățile proiectului -10 puncte

 • -  are capacitatea financiară de a contribui la cofinanțarea proiectului, inclusiv la asigurarea lichidităților financiare necesare activităților pe care le va derula între cerererile de rambursare/plată:

 • - 5 puncte.

 • - implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă

 • • un proiect implementat/curs de implementare - 2 puncte

 • •  de la două la trei proiecte implementate/curs de implementare - 3 puncte

 • • peste trei proiecte implementate/curs de implementare - 5 puncte

Max. 20

2

Experiența potențialilor parteneri în domeniul specific al activităților eligibile din Ghidul solicitantului Condiții specifice:

 • • minim 6 luni - 1 an - 2puncte

 • • între 1 an - 3 ani - 3 puncte

 • • peste 3 ani - 5 puncte

Nr. de persoane aparținând grupului țintă eligibil în funcție de specificațiile și tipologia menționată în Ghidul Solicitantului ce au beneficiat de servicii în unul din următoarele domenii:

 • • ocuparea forței de muncă

 • • domeniul asistenței sociale

 • • domeniul educație

între 1-100 persoane - 2 puncte

între 100-500 persoane - 3 puncte peste 500 persoane - 5 puncte

Domeniul de expertiză a organizației și capacitatea acesteia de a realiza documente strategice:

 • •   Experiență în domeniul educației și asistenței sociale -2 puncte

 • •   Experiență în domeniul ocupării -2 puncte

 • •   Experiență în domeniul locuirii -2 puncte

 • •   Experiență în domeniul realizării documentelor strategice

Max. 20

- 2 puncte

• Experiență în domeniul politicilor de mediu -2 puncte

3

Principalele activități propuse a fi desfășurate de potențialii parteneri în cadrul proiectului pe domeniul aplicabil:

 • • consistența și calitatea propunerii și expertizei (metodologii noi, inovative) aduse pentru implementarea proiectului - 20 puncte;

 • • furnizare de resurse umane relevante, capacitatea de a acoperi domeniile principale din cadrul abordării de tip DLRC, pentru prezentul apel - 4 puncte;

Numărul de experți cheie cu experiență în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV), propuși pentru activitățile proiectului (doar experți cu studii superioare).

 • • 1-2 experți - 2 puncte

 • • 3-4 experți -3 puncte

 • • Mai mult de 5 experți - 5 puncte

Evaluarea calitativă a experienței din CV1

Nivel scăzut (experții propuși au experiență dovedită în domeniul de activitate de minim 3 ani) - 2 puncte

Nivel mediu (experții propuși au experiență dovedită în activitățile proiectului de minim 5 ani) - 3 puncte

Nivel înalt (experții propuși au experiență dovedită în activitățile proiectului de peste 5 ani) 5 puncte

 • • furnizare de resurse materiale parteneriatului - 6 puncte;

Max 40

5

Situația financiară (media cifrei de afaceri/ veniturilor în ultimii 3 ani) Până la 50.000 euro - 5 puncte

între 50.000 si 100.000 euro - 10 puncte

Peste 100.000 euro — 15 puncte

Max 15

6

Nr. de activități în care dorește partenerul să se implice

 • •   o activitate -2 puncte

 • •   două activități - 3 puncte

 • •  Mai mult de două activități - 5 puncte

Max 5

4

Evaluarea calitativă va fi făcută pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind media aritmetică a punctajelor experților prezentați în ofertă.

Antet partener


Anexă la PROCEDURA DE SELECȚIE

Model orientativ

SCRISOARE DE INTENȚIE

Pentru participarea ca partener în cadrul proiectului .......................................... ce

urmează a fi depus de Municipiul Cluj-Napoca în cadrul Programului...........în urma anunțului

dvs. privind încheierea unui Acord de parteneriat cu entități de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului ..............., Axa Prioritară ..........., Prioritate Intervenție (PI)

.........., ne exprimăm intenția de a participa ca partener în cadrul proiectului......... alături de organizația dvs.

............................................. (denumirea  organizației) se încadrează în categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru PI ........, respectiv ...........................(menționarea categoriei

din Ghid).

De asemenea, organizația noastră a acumulat experiență relevantă în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea activităților proiectului................

Prezentăm succint experiența organizației:

Având în vedere cele prezentate, considerăm că organizația noastră poate deveni partener în cadrul

proiectului......................, ce urmează a fi depus de Municipiul Cluj-Napoca.

Data.......                                                       Reprezentant legal,

Nume și prenume,

Semnătura și ștampila

Anexă la PROCEDURA DE SELECȚIE

FIȘA PARTENERULUI

Denumire organizație

Acronim

Cod de înregistrare fiscală

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului

Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

Anul înființării

Date de contact

(adresă, tel., fax, e-mail)

Persoana de contact

(nume, poziția în organizație)

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect

Vă rugăm să descrieți activitatea organizației, relevantă pentru prezenta Cerere de Proiecte.

Experiența relevantă a partenerului pentru domeniul proiectului

Descrieți experiența privind implementarea unor proiecte relevante pentru prezenta Cerere de Proiecte. Faceți referire la: scurtă descriere a proiectelor, buget, an obținere finanțare.

Activitatea /activitățile cadru din cadrul proiectului în care doriți să vă implicați conform Ghidului „Condiții Specifice”

Vă rugăm să detaliați modalitatea de implicare a organizației dumneavoastră în elaborarea și implementarea proiectului.

Anul 2013

Număr mediu de angajați

Cifra de afaceri

Profitul net al exercițiului financiar (conform bilanț)

Pierderea netă a exercițiului financiar (conform bilanț)

Anul 2014

Număr mediu de angajați

Cifra de afaceri

Profitul net al exercițiului financiar (conform bilanț)

Anul 2015

I..... 1

Număr mediu de angajați

Cifra de afaceri

Profitul net al exercițiului financiar (conform bilanț)

Pierderea netă a exercițiului financiar (conform bilanț)

Categoria de parteneri eligibilă


Finanțări anterioare (informații și detalii privind asistența financiară nerambursabilă primită în ultimii trei ani, raportată la data depunerii cererii de finanțare din fonduri publice sau alte surse financiare de către partner). Pentru fiecare proiect relevant menționați:

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant / partener / furnizor servicii management proiect)

Obiectivul proiectului

Stadiul implementării proiectului

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

Valoarea totală a proiectului

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Numele instituției finanțatoare

Valoarea angajată (cheltuită) în proiect

Ah/EXA 2j EA- Ao+irawq nc

GUVERNUL ROMÂNIEI


PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014-2020

ACORD DE PARTENERIAT

- format standard -

(parte integrantă din aplicația electronică aferentă cererii de finanțare)

Număr înregistrare/data - numărul de înregistrare generat automat de sistem - (la liderul de parteneriat)

Părțile - datele aferente partenerilor vor fi preluate automat din sistemul electronic -

Numite în mod colectiv „Parteneriatul”;

au convenit următoarele:

Art.l Acordul de parteneriat

 • 1.1 Prin semnarea prezentului acord de parteneriat, părțile, selectate potrivit procedurilor transparente aplicabile și prin care se demonstrează condiționalitatea valorii adăugate aduse de fiecare membru al Parteneriatului în realizarea proiectului, își exprimă acordul de asociere în vederea implementării proiectului „..........”. Este în înțelegerea părților că prezentul acord reprezintă o convenție privind

cooperarea părților în atingerea scopului comun, nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri.

Art. 2 Obiectul

 • 2.1 Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea responsabilităților fiecărui partener în vederea

implementării proiectului:”.........”, numărul (codul proiectului), care este depus în cadrul cererii de

propuneri de proiecte nr.....(denumit în continuare „Proiectul”).

 • 2.2 Prevederile cererii de finanțare sunt direct aplicabile prezentului Acord de Parteneriat. în cazul unor discrepanțe între prevederile prezentului Acord de Parteneriat și cele ale cererii de finanțare, acestea din urmă vor prevala.

 • 2.3 Membrii Parteneriatului acordă prin prezenta un mandat cu reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art. 2013 și următoarele din Codul Civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU / OIPOCU delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU / OIPOCU delegat pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare. Mandatul acordat Liderului de parteneriat potrivit prezentului contract nu exonerează membrii Parteneriatului de obligația de punere la dispoziția AMPOCU/OIPOCU delegat, sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

Art.3 Principiile de buna practică ale Parteneriatului


 • 3.1 Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea Proiectului în modalitățile finanțare și prezentul acord de parteneriat.

 • 3.2  Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul incomnatibilitătilor. iar. în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună
evitarea, respectiv stingerea lui, inclusiv, dar fără a se limita la, informarea în scris a Autorității de Management/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile de la apariția unei astfel de situații. în caz contrar, semnatarii prezentului acord înțeleg că contractul de finanțare poate fi reziliat prin decizia Autorității de Management/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția unei instanțe judecătorești și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către Beneficiar (Liderul de parteneriat) a unei simple informări cu privire la rezilierea contractului de finanțare.

 • 3.3 Membrii Parteneriatului înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AMPOCU/OIPOCU responsabil, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea Proiectului conform cererii de finanțare.

Art. 4 Durata acordului

 • 4.1 Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și își încetează valabilitatea la data încetării Contractului de finanțare, menționată la art. 2 din respectivul contract.

Art. 5 Drepturi și obligații ale partenerilor

 • 5.1 Drepturi și obligații ale Liderului de parteneriat:

 • a)  Liderul de Parteneriat va transmite electronic cererea de finanțare, conform formatului și modalităților stabilite prin Ghidul Solicitantului, și va semna contractul de finanțare în numele partenerilor.

 • b) Liderul de Parteneriat are obligația de a depune la AMPOCU / OIPOCU delegat cererile de

rambursare, în termen de........zile de la primirea acestora de la membrul/membrii Parteneriatului

și încărcarea în sistemul electronic a documentelor justificative. în cazul nerespectării prezentei obligații, Liderul de parteneriat datorează membrilor Parteneriatului care au depus cererile de rambursare daune interese pentru prejudiciul cauzat de nedepunerea la timp a cererii de rambursare către AMPOCU / OIPOCU delegat.

 • c)  Propunerile pentru modificări ale Proiectului (de exemplu: activități, parteneri, etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OIPOCU delegat și justificate de către inițiatorul modificării. înlocuirea partenerilor, fără consimțământul scris al acestora, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile de către aceștia, dovedite AMPOCU/OIPOCU delegat, a activităților asumate, în cazul nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a Proiectului sau în ipoteza deschiderii procedurii insolvenței față de aceștia.

 • d)  Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă că nu se pot elimina parteneri din Proiect fără înlocuirea acestora cu alte entități cu personalitate juridică ce îndeplinesc condițiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract, care preiau cel puțin obligațiile restante asumate de partenerul pe care îl înlocuiesc. Se pot elimina parteneri din Proiect cu preluarea obligațiilor asumate de aceștia de către partenerii existenți, cu condiția îndeplinirii condițiilor reglementate în prima teză a prezentului paragraf.

 • e)  Să ducă la îndeplinire obligațiile cuprinse în cererea de finanțare și asumate prin prezentul acord și prin contractul de finanțare.

5.2. Drepturi și obligații ale membrilor Parteneriatului:

 • a) Să colaboreze si să susțină derularea Proiectului în modalitățile precizate în cererea de finanțare si


  GUVERNUL ROMÂNIEIprezentul acord de parteneriat.

 • b)  Să pună la dispoziție sau să furnizeze expertiza sau resursele umane asumate, inclusiv cele necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților pentru care este responsabil, conform cererii de finanțare.

 • c)  Să încarce în sistemul informatic documentele care atestă realizarea activităților asumate și a cheltuielilor efectuate.

 • d)  Să respecte termenele de derulare a Proiectului și decontarea cheltuielilor, conform prevederilor din cererea de finanțare și din Contractul de finanțare.

 • e)  Să ducă la îndeplinire obiectivele cuprinse in Proiect, în condițiile stabilite prin cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

 • f)  Să mențină o evidență contabilă analitică, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea activităților ce îi revin, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 6 Responsabilitățile și angajamentele membrilor Parteneriatului în implementarea Proiectului

 • 6.1 Responsabilitățile partenerilor, resursele angajate și/sau necesare desfășurării Proiectului în scopul atingerii indicatorilor specifici cererii de propuneri de proiecte, prevăzuți prin cererea de finanțare, sunt asumate de fiecare de membru al Parteneriatului prin completarea și generarea din sistemul electronic a cererii de finanțare.

Art. 7 Notificări

 • 7.1 Orice comunicare între membrii Parteneriatului în legătură cu prezentul acord se va face în scris, prin ..........(e.g. scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax etc.).

Art. 8 Legea aplicabilă și modificări la acordul de parteneriat

 • 8.1 Prezentului acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • 8.2 Pe durata prezentului acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul acord.

Art. 9 Litigii

 • 9.1 Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul acord va fi soluționată pe calea negocierilor între Părți, iar în situația în care acestea nu ajung la niciun acord privind soluționarea disputei, aceasta va fi soluționată de instanțele competente, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

Art.10 Prevederi finale

 • 10.1 Părțile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiți, la data semnării prezentului acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna si executa prezentul acord de parteneriat.

 • 10.2 Semnatarii prezentului acord de parteneriat înțeleg și acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relația cu AMPOCU/OIPOCU responsabil, poate avea drept consecință rezilierea contractului de finanțare și, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanțare nerambursabilă din

* * *

• *

* *

* * *


UNIUNEA EUROPEANA

FSE, pentru o perioadă de până la 2 ani, în condițiile specificate în Ghidul Solicitantului - Condiții Generale și Condiții Specifice.

Art. 11 Alte clauze

Părțile pot conveni introducerea altor clauze în prezentul acord, cu respectarea prevederilor asumate prin cererea de finanțare, condițiilor generale și condițiilor specifice din Ghidul Solicitantului, precum și a reglementărilor prezentului acord.

Prezentul acord a fost întocmit și semnat la..... astăzi, [............................ ] (numărul de exemplare este

reprezentat de numărul de parteneri semnatari, inclusiv liderul de parteneriat, plus un exemplar original pentru AMP0CU/01P0CU responsabil) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru AMPOCU/OIPOCU responsabil, toate având aceeași valoare legală.

Semnături

Lider de parteneriat

Numele și funcția persoanelor autorizate să semneze

IBIk

Semnătura

Data și locul

Partener 1

Numele și funcția persoanelor autorizate să semneze

Semnătura

Data și locul

Partener 2

Numele și funcția persoanelor autorizate să semneze

Semnătura

Data și locul

(tabelul se poate completa în continuare, acolo unde sunt mai mult de doi parteneri)